Changelog for Allure-0.9.4.0

v0.9.4.0

v0.9.3.0, aka 'Double of everything'

v0.8.3.0

v0.8.1.2

v0.8.1.1

v0.8.1.0

v0.8.0.0, aka 'Explosive dashboard'

v0.7.1.0, aka 'Ancient troubles'

v0.7.0.0, aka 'The dice are cast'

v0.6.2.0, aka 'Zoom out'

v0.6.1.0, aka 'Breaking one rule at a time'

v0.6.0.0, aka 'Too much to tell'

v0.5.0.0, aka 'Halfway through space'

v0.4.101.1, aka 'Officially fun'

v0.4.100.0, aka 'The last interstellar thaw'

v0.4.99.0, aka 'Player escapes through airlock'

v0.4.14, aka 'Out of cosmic balance'

v0.4.12

v0.4.10

v0.4.8

v0.4.6.5

v0.4.6

v0.4.4

v0.4.3