{-# LANGUAGE OverloadedStrings #-}

module Text.LaTeX.Result (
   -- * Result Type
   Result
  , toResult
  , fromResult
   -- * Special Characters
  , resCharsStr
  ) where
import Data.Monoid

import Data.DString (DString)
import Data.String (fromString)
import Data.String.ToString (toString)

-- Result Type
--------------
-- Instances needed: Monoid, IsString, ToString

-- | The state of the @LaTeX@ monad. A 'Result' is represented by a 'DString'.
type Result = DString

--

-- | Transform a 'String' to a 'Result'.
toResult :: String -> Result
toResult = fromString

-- | Transform a 'Result' to a 'String'.
fromResult :: Result -> String
fromResult = toString

------------------------------------

-- | Set of LaTeX reserved characters, and their safe writings as 'Result's.
resCharsStr :: [(Char,Result)]
resCharsStr = [ ('#',"\\#")
       , ('$',"\\$")
       , ('%',"\\%")
       , ('^',"\\^{}")
       , ('&',"\\&")
       , ('_',"\\_")
       , ('{',"\\{")
       , ('}',"\\}")
       , ('~',"\\~{}")
       , ('\\',"\\textbackslash{}") ]