-- ----------------------------------------------------------------------------
{- |
 Module   : Holumbus.Distribution.Worker
 Copyright : Copyright (C) 2008 Stefan Schmidt
 License  : MIT

 Maintainer : Stefan Schmidt (stefanschmidt@web.de)
 Stability : experimental
 Portability: portable
 Version  : 0.1


-}
-- ----------------------------------------------------------------------------

module Holumbus.Distribution.Worker
(
 WorkerClass(..)
)
where

import qualified Holumbus.MapReduce.Types as T

-- ----------------------------------------------------------------------------
--
-- ----------------------------------------------------------------------------


class WorkerClass w where

 closeWorker :: w -> IO ()

 startTask :: T.TaskData -> w -> IO w

 stopTask :: T.TaskId -> w -> IO w

 stopAllTasks :: w -> IO w
 
 getActionNames :: w -> IO [T.ActionName]