-- | The @node@ element of a OSM file.
module Geo.OSM.Node(
           Node,
           node
          ) where

import Text.XML.HXT.Arrow
import Geo.OSM.NWRCommon
import Geo.OSM.Util
import Geo.OSM.Tag
import Geo.OSM.Accessor.Id
import Geo.OSM.Accessor.Tags
import Geo.OSM.Accessor.Changeset
import Geo.OSM.Accessor.Visible
import Geo.OSM.Accessor.User
import Geo.OSM.Accessor.Uid
import Geo.OSM.Accessor.Timestamp
import Geo.OSM.Accessor.Lat
import Geo.OSM.Accessor.Lon
import Prelude hiding (id)

-- | The @node@ element of a OSM file.
data Node = Node String String NWRCommon
 deriving Eq

instance XmlPickler Node where
 xpickle = xpElem "node" (xpWrap (\(lat', lon', nwr') -> Node lat' lon' nwr', \(Node lat' lon' nwr') -> (lat', lon', nwr'))
               (xpTriple (xpAttr "lat" xpText) (xpAttr "lon" xpText) xpickle))

instance Show Node where
 show = showPickled []

instance Lat Node where
 lat (Node x _ _) = x

instance Lon Node where
 lon (Node _ x _) = x

instance Id Node where
 id (Node _ _ x) = id x

instance Tags Node where
 tags (Node _ _ x) = tags x

instance Changeset Node where
 changeset (Node _ _ x) = changeset x

instance Visible Node where
 visible (Node _ _ x) = visible x

instance User Node where
 user (Node _ _ x) = user x

instance Uid Node where
 uid (Node _ _ x) = uid x

instance Timestamp Node where
 timestamp (Node _ _ x) = timestamp x

-- | Constructs a node with a lat, lon, id, list of tags, changeset, visible, user&uid and timestamp.
node :: String -- ^ The @lat@ attribute.
    -> String -- ^ The @lon@ attribute.
    -> String -- ^ The @id@ attribute.
    -> [Tag] -- ^ The list of tags (@tag@ elements).
    -> Maybe String -- ^ The @changeset@ attribute.
    -> Bool -- ^ The @visible@ attribute.
    -> (Maybe String, Maybe String) -- ^ The @user@ and @uid@ attributes.
    -> Maybe String -- ^ The @timestamp@ attribute.
    -> Node
node = flip flip nwrCommon . (((.) . (.) . (.) . (.) . (.) . (.)) .) . Node