-- | The children elements of the @osm@ element of a OSM file.
module Data.Geo.OSM.OSMChildren(
                 OSMChildren,
                 osmUser,
                 osmGpxFile,
                 osmApi,
                 osmChangeset,
                 osmNodeWayRelation,
                 foldOSMChildren
                ) where

import Text.XML.HXT.Arrow
import Text.XML.HXT.Extras
import Data.Geo.OSM.UserE
import Data.Geo.OSM.Preferences
import Data.Geo.OSM.GpxFile
import Data.Geo.OSM.Api
import Data.Geo.OSM.ChangesetE
import Data.Geo.OSM.NodeWayRelation

-- | The children elements of the @osm@ element of a OSM file.
data OSMChildren = UserE UserE | Preferences Preferences | GpxFile GpxFile | Api Api | ChangesetE ChangesetE | NWR [NodeWayRelation]
 deriving Eq

instance XmlPickler OSMChildren where
 xpickle = xpAlt (\r -> case r of UserE _    -> 0
                  Preferences _ -> 1
                  GpxFile _   -> 2
                  Api _     -> 3
                  ChangesetE _ -> 4
                  NWR _     -> 5) [xpWrap (UserE, \(UserE u) -> u) xpickle,
                            xpWrap (Preferences, \(Preferences p) -> p) xpickle,
                            xpWrap (GpxFile, \(GpxFile f) -> f) xpickle,
                            xpWrap (Api, \(Api a) -> a) xpickle,
                            xpWrap (ChangesetE, \(ChangesetE c) -> c) xpickle,
                            xpWrap (NWR, \(NWR k) -> k) (xpList xpickle)]

instance Show OSMChildren where
 show = showPickled []

-- | A @user@ element.
osmUser :: UserE -> OSMChildren
osmUser = UserE

-- | A @gpx_file@ element.
osmGpxFile :: GpxFile -> OSMChildren
osmGpxFile = GpxFile

-- | A @api@ element.
osmApi :: Api -> OSMChildren
osmApi = Api

-- | A @changeset@ element.
osmChangeset :: ChangesetE -> OSMChildren
osmChangeset = ChangesetE

-- | A list of @node@, @way@ or @relation@ elements.
osmNodeWayRelation :: [NodeWayRelation] -> OSMChildren
osmNodeWayRelation = NWR

-- | Folds OSM child elements (catamorphism).
foldOSMChildren
 :: (UserE -> a) -- ^ If a @user@ element.
   -> (Preferences -> a) -- ^ If a @preferences@ element.
   -> (GpxFile -> a) -- ^ If a @gpx_file@ element.
   -> (Api -> a) -- ^ If a @api@ element.
   -> (ChangesetE -> a) -- ^ If a @changeset@ element.
   -> ([NodeWayRelation] -> a) -- ^ If a list of @node@, @way@ or @relation@ elements.
   -> OSMChildren -- ^ The disjunctive type of child elements.
   -> a
foldOSMChildren z _ _ _ _ _ (UserE u) = z u
foldOSMChildren _ z _ _ _ _ (Preferences p) = z p
foldOSMChildren _ _ z _ _ _ (GpxFile f) = z f
foldOSMChildren _ _ _ z _ _ (Api a) = z a
foldOSMChildren _ _ _ _ z _ (ChangesetE c) = z c
foldOSMChildren _ _ _ _ _ z (NWR k) = z k