-- | The children elements of the @osm@ element of a OSM file.
module Data.Geo.OSM.Children
(
 Children
, osmUser
, osmGpxFile
, osmApi
, osmChangeset
, osmNodeWayRelation
, foldChildren
) where

import Text.XML.HXT.Arrow.Pickle
import Data.Geo.OSM.User
import Data.Geo.OSM.Preferences
import Data.Geo.OSM.GpxFile
import Data.Geo.OSM.Api
import Data.Geo.OSM.Changeset
import Data.Geo.OSM.NodeWayRelation

-- | The children elements of the @osm@ element of a OSM file.
data Children =
 User User
 | Preferences Preferences
 | GpxFile GpxFile
 | Api Api
 | Changeset Changeset
 | NWR [NodeWayRelation]
 deriving Eq

instance XmlPickler Children where
 xpickle =
  xpAlt (\r -> case r of
          User _    -> 0
          Preferences _ -> 1
          GpxFile _   -> 2
          Api _     -> 3
          Changeset _  -> 4
          NWR _     -> 5) [xpWrap (User, \(User u) -> u) xpickle,
                    xpWrap (Preferences, \(Preferences p) -> p) xpickle,
                    xpWrap (GpxFile, \(GpxFile f) -> f) xpickle,
                    xpWrap (Api, \(Api a) -> a) xpickle,
                    xpWrap (Changeset, \(Changeset c) -> c) xpickle,
                    xpWrap (NWR, \(NWR k) -> k) (xpList xpickle)]

instance Show Children where
 show =
  showPickled []

-- | A @user@ element.
osmUser ::
 User
 -> Children
osmUser =
 User

-- | A @gpx_file@ element.
osmGpxFile ::
 GpxFile
 -> Children
osmGpxFile =
 GpxFile

-- | A @api@ element.
osmApi ::
 Api
 -> Children
osmApi =
 Api

-- | A @changeset@ element.
osmChangeset ::
 Changeset
 -> Children
osmChangeset =
 Changeset

-- | A list of @node@, @way@ or @relation@ elements.
osmNodeWayRelation ::
 [NodeWayRelation]
 -> Children
osmNodeWayRelation =
 NWR

-- | Folds OSM child elements (catamorphism).
foldChildren ::
 (User -> a) -- ^ If a @user@ element.
 -> (Preferences -> a) -- ^ If a @preferences@ element.
 -> (GpxFile -> a) -- ^ If a @gpx_file@ element.
 -> (Api -> a) -- ^ If a @api@ element.
 -> (Changeset -> a) -- ^ If a @changeset@ element.
 -> ([NodeWayRelation] -> a) -- ^ If a list of @node@, @way@ or @relation@ elements.
 -> Children -- ^ The disjunctive type of child elements.
 -> a
foldChildren z _ _ _ _ _ (User u) =
 z u
foldChildren _ z _ _ _ _ (Preferences p) =
 z p
foldChildren _ _ z _ _ _ (GpxFile f) =
 z f
foldChildren _ _ _ z _ _ (Api a) =
 z a
foldChildren _ _ _ _ z _ (Changeset c) =
 z c
foldChildren _ _ _ _ _ z (NWR k) =
 z k