avahi-0.1: Minimal DBus bindings for Avahi daemon (http://avahi.org)

Network.Avahi

Documentation