avahi-0.2.0: Minimal DBus bindings for Avahi daemon (http://avahi.org)

Safe HaskellNone
LanguageHaskell98

Network.Avahi

Documentation