aws-0.0.3: Amazon Web Services (AWS) for Haskell

Aws.Aws

Documentation

newtype AwsT m a Source

Constructors

AwsT 

Instances

Monad m => Monad (AwsT m) 
MonadIO m => MonadIO (AwsT m) 
MonadIO m => MonadAws (AwsT m) 

runAws' :: MonadIO io => AwsT io a -> io aSource

runAwsDebug :: MonadIO io => AwsT io a -> io aSource

class MonadIO aws => MonadAws aws whereSource

Instances

MonadIO m => MonadAws (AwsT m) 

aws :: (Transaction request response, ConfigurationFetch (Info request), MonadAws aws) => request -> aws responseSource

unsafeAws :: (MonadAws m, ResponseIteratee response, SignQuery request, ConfigurationFetch (Info request)) => request -> m responseSource

awsUri :: (SignQuery request, ConfigurationFetch (Info request), MonadAws aws) => request -> aws ByteStringSource