module Aws.S3.Metadata
where

data S3Metadata
  = S3Metadata {
    s3MAmzId2 :: String
   , s3MRequestId :: String
   }
  deriving (Show)