module AWS.EC2.Types where

import Data.Default (Default(..))
import Data.Text (Text)
import Data.Time (UTCTime)

import AWS.Util

data Image = Image
  { imageId :: Text
  , imageLocation :: Text
  , imageImageState :: ImageState
  , imageOwnerId :: Text
  , isPublic :: Bool
  , imageProductCodes :: [ProductCode]
  , imageArchitecture :: Text
  , imageImageType :: ImageType
  , kernelId :: Maybe Text
  , ramdiskId :: Maybe Text
  , imagePlatform :: Platform
  , imageStateReason :: Maybe StateReason
  , imageViridianEnabled :: Maybe Bool
  , imageOwnerAlias :: Maybe Text
  , imageName :: Text
  , imageDescription :: Text
  , imageBillingProducts :: [Text]
  , imageRootDeviceType :: RootDeviceType
  , imageRootDeviceName :: Maybe Text
  , blockDeviceMappings :: [BlockDeviceMapping]
  , imageVirtualizationType :: VirtualizationType
  , imageTagSet :: [ResourceTag]
  , imageHypervisor :: Hypervisor
  }
 deriving (Show)

data ImageState
  = ImageAvailable
  | ImagePending
  | ImageFailed
 deriving (Show)

imageState :: Text -> ImageState
imageState a
  | a == "available" = ImageAvailable
  | a == "pending"  = ImagePending
  | a == "failed"  = ImageFailed
  | otherwise    = err "image state" a

data ProductCode = ProductCode
  { pcCode :: Text
  , pcType :: ProductCodeType
  }
 deriving (Show)

data ProductCodeType = Devpay
           | Marketplace
 deriving (Show)

productCodeType :: Text -> ProductCodeType
productCodeType t
  | t == "marketplace" = Marketplace
  | t == "devpay"   = Devpay
  | otherwise     = err "product code type" t

data ImageType = Machine
        | Kernel
        | RamDisk
 deriving (Show)

imageType :: Text -> ImageType
imageType t
  | t == "machine" = Machine
  | t == "kernel"  = Kernel
  | t == "ramdisk" = RamDisk
  | otherwise    = err "image type" t

data Platform = Windows
       | Other
 deriving (Show)

platform :: Maybe Text -> Platform
platform Nothing  = Other
platform (Just t)
  | t == "windows" = Windows
  | otherwise   = Other

data StateReason = StateReason
  { stateReasonCode :: Text
  , stateReasonMessage :: Text
  }
 deriving (Show)

data RootDeviceType
  = EBS
  | InstanceStore
 deriving (Show)

rootDeviceType :: Text -> RootDeviceType
rootDeviceType t
  | t == "ebs"      = EBS
  | t == "instance-store" = InstanceStore
  | otherwise       = err "root device type" t

data BlockDeviceMapping = BlockDeviceMapping
  { deviceName :: Text
  , virtualName :: Maybe Text
  , ebs :: Maybe EbsBlockDevice
  }
 deriving (Show)

data EbsBlockDevice = EbsBlockDevice
  { ebsSnapshotId :: Maybe Text
  , ebsVolumeSize :: Int
  , ebsDeleteOnTermination :: Bool
  , ebsVolumeType :: VolumeType
  }
 deriving (Show)

data VolumeType = Standard
        | IO1 Int
 deriving (Show)

volumeType :: Text -> Maybe Int -> VolumeType
volumeType t Nothing | t == "standard" = Standard
volumeType t (Just i) | t == "io1"   = IO1 i
volumeType t _ = err "volume type" t

instance Default VolumeType
 where
  def = Standard

data VirtualizationType = Paravirtual
            | HVM
 deriving (Show)

virtualizationType :: Text -> VirtualizationType
virtualizationType t
  | t == "paravirtual" = Paravirtual
  | t == "hvm"     = HVM
  | otherwise     = err "virtualization type" t

data ResourceTag = ResourceTag
  { resourceKey :: Text
  , resourceValue :: Maybe Text
  }
 deriving (Show)

data Hypervisor = OVM
        | Xen
 deriving (Show)

hypervisor :: Text -> Hypervisor
hypervisor t
  | t == "xen" = Xen
  | t == "ovm" = OVM
  | otherwise = err "hypervisor" t

{- DescribeRegions -}
data Region = Region
  { regionName :: Text
  , regionEndpoint :: Text
  }
 deriving (Show)

data AvailabilityZone = AvailabilityZone
  { zoneName :: Text
  , zoneState :: Text
  , zoneRegionName :: Text
  , messageSet :: [AvailabilityZoneMessage]
  }
 deriving (Show)

type AvailabilityZoneMessage = Text

data Reservation = Reservation
  { reservationId :: Text
  , ownerId :: Text
  , groupSet :: [Group]
  , instanceSet :: [Instance]
  , requesterId :: Maybe Text
  }
 deriving (Show)

data Instance = Instance
  { instanceId :: Text
  , instanceImageId :: Text
  , instanceState :: InstanceState
  , privateDnsName :: Text
  , dnsName :: Text
  , reason :: Text
  , instanceKeyName :: Maybe Text
  , amiLaunchIndex :: Text
  , instanceProductCodes :: [ProductCode]
  , instanceType :: Text
  , launchTime :: UTCTime
  , instancePlacement :: Placement
  , instanceKernelId :: Maybe Text
  , instanceRamdiskId :: Maybe Text
  , instancePlatform :: Maybe Text
  , instanceMonitoring :: InstanceMonitoringState
  , subnetId :: Maybe Text
  , vpcId :: Maybe Text
  , privateIpAddress :: Maybe Text
  , ipAddress :: Maybe Text
  , sourceDestCheck :: Maybe Bool
  , vpcGroupSet :: [Group]
  , instanceStateReason :: Maybe StateReason
  , instanceArchitecture :: Architecture
  , instanceRootDeviceType :: RootDeviceType
  , instanceRootDeviceName :: Maybe Text
  , instanceBlockDeviceMappings :: [InstanceBlockDeviceMapping]
  , instanceInstanceLifecycle :: InstanceLifecycle
  , spotInstanceRequestId :: Maybe Text
  , instanceVirtualizationType :: VirtualizationType
  , clientToken :: Text
  , instanceTagSet :: [ResourceTag]
  , instanceHypervisor :: Hypervisor
  , instanceNetworkInterfaceSet :: [InstanceNetworkInterface]
  , instanceIamInstanceProfile :: Maybe IamInstanceProfile
  , ebsOptimized :: Bool -- default: false
  }
 deriving (Show)

data InstanceStatus = InstanceStatus
  { isInstanceId :: Text
  , isAvailabilityZone :: Text
  , isEventsSet :: [InstanceStatusEvent]
  , isInstanceState :: InstanceState
  , isSystemStatus :: InstanceStatusType
  , isInstanceStatus :: InstanceStatusType
  }
 deriving (Show)

data InstanceStatusEvent = InstanceStatusEvent
  { iseCode :: InstanceStatusEventCode
  , iseDescription :: Text
  , iseNotBefore :: Maybe UTCTime
  , iseNotAfter :: Maybe UTCTime
  }
 deriving (Show)

data InstanceStatusEventCode
  = InstanceReboot
  | InstanceStop
  | SystemReboot
  | InstanceRetirement
 deriving (Show)

instanceStatusEventCode :: Text -> InstanceStatusEventCode
instanceStatusEventCode t
  | t == "instance-reboot"   = InstanceReboot
  | t == "instance-stop"    = InstanceStop
  | t == "system-reboot"    = SystemReboot
  | t == "instance-retirement" = InstanceRetirement
  | otherwise         = err "InstanceStatusEventCode" t

data InstanceStatusType = InstanceStatusType
  { isdStatus :: InstanceStatusTypeStatus
  , isdDetails :: [InstanceStatusDetail]
  }
 deriving (Show)

data InstanceStatusTypeStatus
  = InstanceStatusOK
  | InstanceStatusImpaired
  | InstanceStatusInsufficientData
  | InstanceStatusNotApplicable
 deriving (Show)

instanceStatusTypeStatus :: Text -> InstanceStatusTypeStatus
instanceStatusTypeStatus t
  | t == "ok"        = InstanceStatusOK
  | t == "impaired"     = InstanceStatusImpaired
  | t == "insufficient-data" = InstanceStatusInsufficientData
  | t == "not-applicable"  = InstanceStatusNotApplicable
  | otherwise = err "instance status detail status" t

data InstanceStatusDetail = InstanceStatusDetail
  { isddName :: InstanceStatusDetailName
  , isddStatus :: InstanceStatusDetailStatus
  , isddImpairedSince :: Maybe UTCTime
  }
 deriving (Show)

type InstanceStatusDetailName = Text

type InstanceStatusDetailStatus = Text

data Group = Group
  { groupId :: Text
  , groupName :: Text
  }
 deriving (Show)

data InstanceState
  = Pending
  | Running
  | ShuttingDown
  | Terminated
  | Stopping
  | Stopped
  | UnknownState Int
 deriving (Show)

instanceStateCodes :: [(Int, InstanceState)]
instanceStateCodes =
  [ (0, Pending)
  , (16, Running)
  , (32, ShuttingDown)
  , (48, Terminated)
  , (64, Stopping)
  , (80, Stopped)
  ]

codeToState :: Int -> InstanceState
codeToState code = case lookup code instanceStateCodes of
  Nothing -> UnknownState code
  Just st -> st

data Placement = Placement
  { placementAvailabilityZone :: Text
  , placementGroupName :: Text
  , tenancy :: Text
  }
 deriving (Show)

data InstanceMonitoringState
  = MonitoringDisabled
  | MonitoringEnabled
  | MonitoringPending
 deriving (Show)

instanceMonitoringState :: Text -> InstanceMonitoringState
instanceMonitoringState t
  | t == "disabled" = MonitoringDisabled
  | t == "enabled" = MonitoringEnabled
  | t == "pending" = MonitoringPending
  | otherwise    = err "monitoring state" t

data Architecture = I386 | X86_64 deriving (Show)

architecture :: Text -> Architecture
architecture t
  | t == "i386"  = I386
  | t == "x86_64" = X86_64
  | otherwise   = err "architecture" t

data InstanceBlockDeviceMapping = InstanceBlockDeviceMapping
  { instanceDeviceName :: Text
  , instanceEbs :: InstanceEbsBlockDevice
  }
 deriving (Show)

data InstanceEbsBlockDevice = InstanceEbsBlockDevice
  { instanceEbsVolumeId :: Text
  , instanceEbsState :: AttachmentStatus
  , instanceEbsAttachTime :: UTCTime
  , instanceEbsDeleteOnTermination :: Bool
  }
 deriving (Show)

data InstanceLifecycle = LifecycleSpot | LifecycleNone
 deriving (Show)

instanceLifecycle :: Maybe Text -> InstanceLifecycle
instanceLifecycle Nothing = LifecycleNone
instanceLifecycle (Just t)
  | t == "spot"  = LifecycleSpot
  | otherwise   = err "lifecycle" t

data InstanceNetworkInterface = InstanceNetworkInterface
  { instanceNetworkInterfaceId :: Text
  , iniSubnetId :: Text
  , iniVpcId :: Text
  , iniDescription :: Text
  , iniOwnerId :: Text
  , iniStatus :: Text
  , iniPrivateIpAddress :: Text
  , iniPrivateDnsName :: Maybe Text
  , iniSourceDestCheck :: Bool
  , iniGroupSet :: [Group]
  , iniAttachment :: NetworkInterfaceAttachment
  , iniAssociation :: Maybe NetworkInterfaceAssociation
  , iniPrivateIpAddressSet :: [InstancePrivateIpAddress]
  }
 deriving (Show)

data NetworkInterfaceAttachment = NetworkInterfaceAttachment
  { niatAttachmentId :: Text
  , niatDeviceIndex :: Int
  , niatStatus :: Text
  , niatAttachTime :: UTCTime
  , niatDeleteOnTermination :: Bool
  }
 deriving (Show)

data NetworkInterfaceAssociation = NetworkInterfaceAssociation
  { niasPublicIp :: Text
  , niasIpOwnerId :: Text
  }
 deriving (Show)

data InstancePrivateIpAddress = InstancePrivateIpAddress
  { iPrivateIpAddress :: Text
  , iPrimary :: Bool
  , iAssociation :: Maybe NetworkInterfaceAssociation
  }
 deriving (Show)

data IamInstanceProfile = IamInstanceProfile
  { iipArn :: Text
  , iipId :: Text
  }
 deriving (Show)

data ShutdownBehavior
  = SBStop
  | SBTerminate
 deriving (Show)

shutdownBehavior :: Text -> ShutdownBehavior
shutdownBehavior t
  | t == "stop"   = SBStop
  | t == "terminate" = SBTerminate
  | otherwise = err "shutdown behavior" t

data InstanceAttribute
  = IAInstanceType Text
  | IAKernelId (Maybe Text)
  | IARamdiskId (Maybe Text)
  | IAUserData (Maybe Text)
  | IADisableApiTermination Bool
  | IAShutdownBehavior ShutdownBehavior
  | IARootDeviceName (Maybe Text)
  | IABlockDeviceMapping [InstanceBlockDeviceMapping]
  | IASourceDestCheck (Maybe Bool)
  | IAGroupSet [Text]
  | IAProductCodes [ProductCode]
  | IAEbsOptimized Bool
 deriving (Show)

data Address = Address
  { addrPublicIp :: Text
  , addrAllocationId :: Maybe Text
  , addrDomain :: AddressDomain
  , addrInstanceId :: Maybe Text
  , addrAssociationId :: Maybe Text
  , addrNetworkInterfaceId :: Maybe Text
  , addrNetworkInterfaceOwnerId :: Maybe Text
  , addrPrivateIpAddress :: Maybe Text
  }
 deriving (Show)

data AddressDomain = AddressDomainStandard | AddressDomainVPC
 deriving (Show)

addressDomain :: Maybe Text -> AddressDomain
addressDomain Nothing = AddressDomainStandard
addressDomain (Just t)
  | t == "standard" = AddressDomainStandard
  | t == "vpc"   = AddressDomainVPC
  | otherwise    = err "address domain" t

data AllocateAddressResponse = AllocateAddressResponse
  { alaPublicIp :: Text
  , alaDomain :: AddressDomain
  , alaAllocationId :: Maybe Text
  }
 deriving (Show)

data EC2Return = EC2Success | EC2Error Text
 deriving (Show)

ec2Return :: Text -> EC2Return
ec2Return t
  | t == "true" = EC2Success
  | otherwise  = EC2Error t

data Tag = Tag
  { tagResourceId :: Text
  , tagResourceType :: Text
  , tagKey :: Text
  , tagValue :: Maybe Text
  }
 deriving (Show)

data InstanceStateChange = InstanceStateChange
  { iscInstanceId :: Text
  , iscCurrentState :: InstanceState
  , iscPreviousState :: InstanceState
  }
 deriving (Show)

data ConsoleOutput = ConsoleOutput
  { coInstanceId :: Text
  , coTimestamp :: UTCTime -- ^ The time the data was last updated.
  , coOutput :: Text
  }
 deriving (Show)

data PasswordData = PasswordData
  { pdInstanceId :: Text
  , pdTimestamp :: UTCTime -- ^ The time the data was last updated.
  , pdPasswordData :: Text
  }
 deriving (Show)

data Snapshot = Snapshot
  { snapshotId :: Text
  , ssVolumeId :: Text
  , ssStatus :: SnapshotStatus
  , ssStartTime :: UTCTime
  , ssProgress :: Text
  , ssOwnerId :: Text
  , ssVolumeSize :: Int
  , ssDescription :: Text
  , ssOwnerAlias :: Maybe Text
  , ssTagSet :: [ResourceTag]
  }
 deriving (Show)

data SnapshotStatus = SSPending | SSCompleted | SSError
 deriving (Show)

snapshotStatus :: Text -> SnapshotStatus
snapshotStatus t
  | t == "pending"  = SSPending
  | t == "completed" = SSCompleted
  | t == "error"   = SSError
  | otherwise    = err "snapshot status" t

data Volume = Volume
  { volumeId :: Text
  , volSize :: Int
  , volSnapshotId :: Maybe Text
  , volAvailabilityZone :: Text
  , volStatus :: VolumeStatus
  , volCreateTime :: UTCTime
  , volAttachmentSet :: [Attachment]
  , volTagSet :: [ResourceTag]
  , volVolumeType :: VolumeType
  }
 deriving (Show)

data VolumeStatus
  = VolCreating
  | VolAvailable
  | VolInUse
  | VolDeleting
  | VolDeleted
  | VolError
 deriving (Show)

volumeStatus :: Text -> VolumeStatus
volumeStatus t
  | t == "creating" = VolCreating
  | t == "available" = VolAvailable
  | t == "in-use"  = VolInUse
  | t == "deleting" = VolDeleting
  | t == "deleted"  = VolDeleted
  | t == "error"   = VolError
  | otherwise    = err "volume state" t

data Attachment = Attachment
  { attVolumeId :: Text
  , attInstanceId :: Text
  , attDevice :: Text
  , attStatus :: AttachmentStatus
  , attAttachTime :: UTCTime
  , attDeleteOnTermination :: Maybe Bool
  }
 deriving (Show)

data AttachmentStatus
  = AttAttaching
  | AttAttached
  | AttDetaching
  | AttDetached
 deriving (Show)

attachmentStatus :: Text -> AttachmentStatus
attachmentStatus t
  | t == "attaching" = AttAttaching
  | t == "attached" = AttAttached
  | t == "detaching" = AttDetaching
  | t == "detached" = AttDetached
  | otherwise    = err "attachment status" t

data KeyPair = KeyPair
  { keyName :: Text
  , keyFingerprint :: Text
  }
 deriving (Show)

data SecurityGroup = SecurityGroup
  { sgOwnerId :: Text
  , sgGroupId :: Text
  , sgGroupName :: Text
  , sgGroupDescription :: Text
  , sgVpcId :: Maybe Text
  , sgIpPermissions :: [IpPermission]
  , sgIpPermissionsEgress :: [IpPermission]
  , sgTagSet :: [ResourceTag]
  }
 deriving (Show)

data IpPermission = IpPermission
  { ippIpProtocol :: Text
  , ippFromPort :: Maybe Int
  , ippToPort :: Maybe Int
  , ippGroups :: [UserIdGroupPair]
  , ippIpRanges :: [IpRange]
  }
 deriving (Show)

data UserIdGroupPair = UserIdGroupPair
  { uigpUserId :: Maybe Text
  , uigpGroupId :: Text
  , uigpGroupName :: Maybe Text
  }
 deriving (Show)

data IpRange = IpRange
  { iprCidrIp :: Text
  }
 deriving (Show)

data BlockDeviceMappingParam
  = BlockDeviceMappingParamEBS
    { bdmpEbsDeviceName :: Text
    , bdmpEbsNoDevice :: Maybe Bool
    , bdmpEbsSource :: EbsSource
    , bdmpEbsDeleteOnTermination :: Maybe Bool
    , bdmpEbsVolumeType :: Maybe VolumeType
    }
  | BlockDeviceMappingParamInstanceStore
    { bdmpIsDeviceName :: Text
    , bdmpIsNoDevice :: Maybe Bool
    , bdmpIsVirtualName :: Maybe Text
    }
 deriving (Show)

data EbsSource
  = EbsSnapshotId Text
  | EbsVolumeSize Int
 deriving (Show)

data NetworkInterfaceParam = NetworkInterfaceParam
  { nipInterfaceId :: Maybe Text
  , nipDeviceIndex :: Maybe Text
  , nipSubnetId :: Maybe Text
  , nipDescription :: Maybe Text
  , nipPrivateIpAddresses :: [Text]
  , nipSecurityGroupIds :: [Text]
  , nipDeleteOnTermination :: Maybe Bool
  }
 deriving (Show)

data VpnConnection = VpnConnection
  { vpnConnectionId :: Text
  , vcState :: VpnConnectionState
  , vcCustomerGatewayConfiguration :: Text
  , vcType :: Text
  , vcCustomerGatewayId :: Text
  , vcVpnGatewayId :: Text
  , vcTagSet :: [ResourceTag]
  , vcVgwTelemetry :: [VpnTunnelTelemetry]
  , vcOptions :: Maybe VpnConnectionOptionsRequest
  , vcRoutes :: Maybe VpnStaticRoute
  }
 deriving (Show)

data VpnConnectionState
  = VCSPending
  | VCSAvailable
  | VCSDeleting
  | VCSDeleted
 deriving (Show)

vpnConnectionState :: Text -> VpnConnectionState
vpnConnectionState t
  | t == "pending"  = VCSPending
  | t == "available" = VCSAvailable
  | t == "deleting" = VCSDeleting
  | t == "deleted"  = VCSDeleted
  | otherwise    = err "vpn connection state" t

data VpnTunnelTelemetry = VpnTunnelTelemetry
  { vttOutsideIpAddress :: Text
  , vttStatus :: VpnTunnelTelemetryStatus
  , vttLastStatusChange :: UTCTime
  , vttStatusMessage :: Text
  , vttAcceptRouteCount :: Int
  }
 deriving (Show)

data VpnTunnelTelemetryStatus
  = VTTSUp
  | VTTSDown
 deriving (Show)

vpnTunnelTelemetryStatus :: Text -> VpnTunnelTelemetryStatus
vpnTunnelTelemetryStatus t
  | t == "UP"  = VTTSUp
  | t == "DOWN" = VTTSDown
  | otherwise  = err "vpn tunnel telemetry status" t

data VpnConnectionOptionsRequest = VpnConnectionOptionsRequest
  { staticRoutesOnly :: Bool
  }
 deriving (Show)

data VpnStaticRoute = VpnStaticRoute
  { vsrDestinationCidrBlock :: Text
  , vsrSource :: VpnStaticRouteSource
  , vsrState :: VpnStaticRouteState
  }
 deriving (Show)

data VpnStaticRouteSource = VSRStatic
 deriving (Show)

vpnStaticRouteSource :: Text -> VpnStaticRouteSource
vpnStaticRouteSource t
  | t == "Static" = VSRStatic
  | otherwise   = err "vpn static route source" t

data VpnStaticRouteState
  = VSRSPending
  | VSRSAvailable
  | VSRSDeleting
  | VSRSDeleted
 deriving (Show)

vpnStaticRouteState :: Text -> VpnStaticRouteState
vpnStaticRouteState t
  | t == "pending"  = VSRSPending
  | t == "available" = VSRSAvailable
  | t == "deleting" = VSRSDeleting
  | t == "deleted"  = VSRSDeleted
  | otherwise    = err "vpn static route state" t