module System.Mem (
  module Base
) where
import "base" System.Mem as Base