-- | Loop related names.
module DDC.Core.Flow.Prim.OpLoop
    ( readOpLoop
    , typeOpLoop
    , xLoopLoopN
    , xLoopGuard)
where
import DDC.Core.Flow.Prim.KiConFlow
import DDC.Core.Flow.Prim.TyConPrim
import DDC.Core.Flow.Prim.TyConFlow
import DDC.Core.Flow.Prim.Base
import DDC.Core.Compounds.Simple
import DDC.Core.Exp.Simple
import DDC.Base.Pretty
import Control.DeepSeq


instance NFData OpLoop


instance Pretty OpLoop where
 ppr fo
 = case fo of
    OpLoopLoop   -> text "loop#"
    OpLoopLoopN   -> text "loopn#"

    OpLoopGuard   -> text "guard#"


-- | Read a loop operator name.
readOpLoop :: String -> Maybe OpLoop
readOpLoop str
 = case str of
    "loop#"     -> Just $ OpLoopLoop
    "loopn#"    -> Just $ OpLoopLoopN
    "guard#"    -> Just $ OpLoopGuard
    _        -> Nothing


-- Types ----------------------------------------------------------------------
-- | Yield the type of a loop operator.
typeOpLoop :: OpLoop -> Type Name
typeOpLoop op
 = case op of
    -- loop# :: [k : Rate]. (Nat# -> Unit) -> Unit
    OpLoopLoop
     -> tForall kRate 
     $ \_ -> (tNat `tFun` tUnit) `tFun` tUnit

    -- loopn# :: [k : Rate]. RateNat k -> (Nat# -> Unit) -> Unit
    OpLoopLoopN
     -> tForall kRate 
     $ \kR -> tRateNat kR `tFun` (tNat `tFun` tUnit) `tFun` tUnit

    -- guard# :: Ref# Nat# -> Bool# 
    --     -> (Nat# -> Unit) -> Unit
    OpLoopGuard 
     -> tRef tNat
        `tFun` tBool
        `tFun` (tNat `tFun` tUnit)
        `tFun` tUnit


-- Compounds ------------------------------------------------------------------
xLoopLoopN :: Type Name -> Exp () Name -> Exp () Name -> Exp () Name
xLoopLoopN tR xRN xF 
     = xApps (xVarOpLoop OpLoopLoopN) [XType tR, xRN, xF]


xLoopGuard 
    :: Exp () Name -- ^ Reference to guard counter.
    -> Exp () Name -- ^ Boolean flag to test.
    -> Exp () Name -- ^ Body of guard.
    -> Exp () Name

xLoopGuard xB xCount xF
    = xApps (xVarOpLoop OpLoopGuard) [xCount, xB, xF]


-- Utils -----------------------------------------------------------------------
xVarOpLoop :: OpLoop -> Exp () Name
xVarOpLoop op
    = XVar (UPrim (NameOpLoop op) (typeOpLoop op))