gogol-storage-transfer-0.5.0: Google Storage Transfer SDK.