hails-0.9.2.2: Multi-app web platform framework

Index

-:Hails.Data.Hson, Hails.Database
<==Hails.PolicyModule.DSL
=:Hails.Data.Hson, Hails.Database
==>Hails.PolicyModule.DSL
accepted202Hails.HttpServer, Hails.HttpClient
accessHails.PolicyModule.DSL
AccessModeHails.Database.TCB, Hails.Database.Core
addRequestHeaderHails.HttpServer.Types, Hails.HttpServer
addResponseHeaderHails.HttpServer.Types, Hails.HttpServer
add__hails_prefixHails.Data.Hson.TCB
adminsHails.PolicyModule.DSL
ApplicationHails.HttpServer.Types, Hails.HttpServer
applyBasicAuthHails.HttpClient
applyCollectionPolicyPHails.Database.Query
appPrivilegeHails.HttpServer.Types, Hails.HttpServer
AscHails.Database.Query, Hails.Database
associateCollectionTCBHails.Database.TCB
atHails.Data.Hson, Hails.Database
availablePolicyModulesHails.PolicyModule
AwaitDataHails.Database.Query, Hails.Database
badGateway502Hails.HttpServer, Hails.HttpClient
badRequestHails.Web.Responses, Hails.Web
badRequest400Hails.HttpServer, Hails.HttpClient
BatchSizeHails.Database.Query, Hails.Database
batchSizeHails.Database.Query, Hails.Database
Binary 
1 (Type/Class)Hails.Data.Hson.TCB, Hails.Data.Hson, Hails.Database
2 (Data Constructor)Hails.Data.Hson.TCB, Hails.Data.Hson, Hails.Database
bodyHails.Web.Controller, Hails.Web
browserLabelHails.HttpServer.Types, Hails.HttpServer
browserLabelGuardHails.HttpServer
BsonArrayHails.Data.Hson.TCB, Hails.Data.Hson, Hails.Database
BsonBlobHails.Data.Hson.TCB, Hails.Data.Hson, Hails.Database
BsonBoolHails.Data.Hson.TCB, Hails.Data.Hson, Hails.Database
BsonDocHails.Data.Hson.TCB, Hails.Data.Hson, Hails.Database
bsonDocToDataBsonDocTCBHails.Data.Hson.TCB
bsonDocToHsonDocHails.Data.Hson, Hails.Database
BsonDocumentHails.Data.Hson.TCB, Hails.Data.Hson, Hails.Database
BsonField 
1 (Type/Class)Hails.Data.Hson.TCB, Hails.Data.Hson, Hails.Database
2 (Data Constructor)Hails.Data.Hson.TCB, Hails.Data.Hson, Hails.Database
bsonFieldToHsonFieldHails.Data.Hson, Hails.Database
BsonFloatHails.Data.Hson.TCB, Hails.Data.Hson, Hails.Database
BsonInt32Hails.Data.Hson.TCB, Hails.Data.Hson, Hails.Database
BsonInt64Hails.Data.Hson.TCB, Hails.Data.Hson, Hails.Database
BsonNullHails.Data.Hson.TCB, Hails.Data.Hson, Hails.Database
BsonObjIdHails.Data.Hson.TCB, Hails.Data.Hson, Hails.Database
BsonStringHails.Data.Hson.TCB, Hails.Data.Hson, Hails.Database
BsonUTCHails.Data.Hson.TCB, Hails.Data.Hson, Hails.Database
BsonValHails.Data.Hson, Hails.Database
BsonValueHails.Data.Hson.TCB, Hails.Data.Hson, Hails.Database
ByteRangeHails.HttpServer, Hails.HttpClient
ByteRangeFromHails.HttpServer, Hails.HttpClient
ByteRangeFromToHails.HttpServer, Hails.HttpClient
ByteRangesHails.HttpServer, Hails.HttpClient
ByteRangeSuffixHails.HttpServer, Hails.HttpClient
catchAllExceptionsHails.HttpServer
checkStatusHails.HttpClient
clearanceHails.PolicyModule.DSL
colClearanceHails.Database.TCB, Hails.Database.Core, Hails.Database
colLabelHails.Database.TCB, Hails.Database.Core, Hails.Database
CollectionHails.Database.TCB, Hails.Database.Core, Hails.Database
collectionHails.PolicyModule.DSL
CollectionNameHails.Database.TCB, Hails.Database.Core, Hails.Database
CollectionPolicy 
1 (Type/Class)Hails.Database.TCB, Hails.PolicyModule
2 (Data Constructor)Hails.Database.TCB, Hails.PolicyModule
CollectionSetHails.Database.TCB, Hails.Database.Core, Hails.Database
CollectionTCBHails.Database.TCB
collectionTCBHails.Database.TCB
colNameHails.Database.TCB, Hails.Database.Core, Hails.Database
colPolicyHails.Database.TCB, Hails.Database.Core, Hails.Database
ConfirmWritesHails.Database.TCB, Hails.Database.Core
conflict409Hails.HttpServer, Hails.HttpClient
CONNECTHails.HttpServer, Hails.HttpClient
continue100Hails.HttpServer, Hails.HttpClient
ControllerHails.Web.Controller, Hails.Web
ControllerState 
1 (Type/Class)Hails.Web.Controller, Hails.Web
2 (Data Constructor)Hails.Web.Controller, Hails.Web
createHails.Web.REST
createCollectionHails.PolicyModule
createCollectionPHails.PolicyModule
created201Hails.HttpServer, Hails.HttpClient
csRequestHails.Web.Controller, Hails.Web
curCollectionHails.Database.Query.TCB
curInternalHails.Database.Query.TCB
curLabelHails.Database.Query.TCB, Hails.Database.Query, Hails.Database
curProjectHails.Database.Query.TCB
CursorHails.Database.Query.TCB, Hails.Database.Query, Hails.Database
CursorTCBHails.Database.Query.TCB
DatabaseHails.Database.TCB, Hails.Database.Core, Hails.Database
databaseHails.PolicyModule.DSL
databaseCollectionsHails.Database.TCB, Hails.Database.Core, Hails.Database
databaseLabelHails.Database.TCB, Hails.Database.Core, Hails.Database
DatabaseNameHails.Database.TCB, Hails.Database.Core, Hails.Database
databaseNameHails.Database.TCB, Hails.Database.Core, Hails.Database
DatabaseTCBHails.Database.TCB
dataBsonDocToHsonDocTCBHails.Data.Hson.TCB
dataBsonValueToHsonValueTCBHails.Data.Hson.TCB
DBActionHails.Database.TCB, Hails.Database.Core, Hails.Database
dbActionDBHails.Database.TCB
dbActionModeHails.Database.TCB
dbActionPipeHails.Database.TCB
dbActionPrivHails.Database.TCB
DBActionStateHails.Database.TCB, Hails.Database.Core
DBActionStateTCBHails.Database.TCB
DBActionTCBHails.Database.TCB
DBErrorHails.Database.TCB, Hails.Database.Query, Hails.Database
DCLabeledRecordHails.Database.Structured
DCRecordHails.Database.Structured
decodePathHails.HttpServer, Hails.HttpClient
decodePathSegmentsHails.HttpServer, Hails.HttpClient
decompressHails.HttpClient
DELETEHails.HttpServer, Hails.HttpClient
delete 
1 (Function)Hails.Web.Frank
2 (Function)Hails.Web.REST
3 (Function)Hails.Database.Query, Hails.Database
deletePHails.Database.Query, Hails.Database
DescHails.Database.Query, Hails.Database
devBasicAuthHails.HttpServer.Auth
DocOpsHails.Data.Hson, Hails.Database
DocumentHails.Data.Hson, Hails.Database
documentHails.PolicyModule.DSL
documentLabelPolicyHails.Database.TCB, Hails.PolicyModule
DocValOpsHails.Data.Hson, Hails.Database
editHails.Web.REST
encodePathHails.HttpServer, Hails.HttpClient
encodePathSegmentsHails.HttpServer, Hails.HttpClient
encodePathSegmentsRelativeHails.HttpServer, Hails.HttpClient
endorseInstanceHails.Database.Structured
evalDBActionHails.Database.Core
excludeHails.Data.Hson, Hails.Database
ExecFailureHails.Database.TCB, Hails.Database.Query, Hails.Database
execHailsApplicationHails.HttpServer
execMongoActionTCBHails.Database.TCB
expectationFailed417Hails.HttpServer, Hails.HttpClient
ExpectedBlankAfter100ContinueHails.HttpClient
FailedConnectionExceptionHails.HttpClient
FieldHails.Data.Hson, Hails.Database
fieldHails.PolicyModule.DSL
fieldLabelPoliciesHails.Database.TCB, Hails.PolicyModule
FieldNameHails.Data.Hson.TCB, Hails.Data.Hson, Hails.Database
fieldNameHails.Data.Hson, Hails.Database
FieldPolicy 
1 (Type/Class)Hails.Database.TCB, Hails.PolicyModule
2 (Data Constructor)Hails.Database.TCB, Hails.PolicyModule
fieldValueHails.Data.Hson, Hails.Database
findHails.Database.Query, Hails.Database
findAllHails.Database.Structured
findAllPHails.Database.Structured
findByHails.Database.Structured
findByPHails.Database.Structured
findOneHails.Database.Query, Hails.Database
findOnePHails.Database.Query, Hails.Database
findPHails.Database.Query, Hails.Database
findWhereHails.Database.Structured
findWherePHails.Database.Structured
forbiddenHails.Web.Responses, Hails.Web
forbidden403Hails.HttpServer, Hails.HttpClient
found302Hails.HttpServer, Hails.HttpClient
fromBsonValueHails.Data.Hson, Hails.Database
fromDocumentHails.Database.Structured
fromHsonValueHails.Data.Hson, Hails.Database
fromLabeledDocumentHails.Database.Structured
fromLabeledDocumentPHails.Database.Structured
gatewayTimeout504Hails.HttpServer, Hails.HttpClient
GenFieldHails.Data.Hson, Hails.Database
genObjectIdHails.Data.Hson, Hails.Database
GETHails.HttpServer, Hails.HttpClient
getHails.Web.Frank
getActionStateTCBHails.Database.TCB
getDatabaseHails.Database.Core, Hails.Database
getDatabasePHails.Database.Core, Hails.Database
getHailsUserHails.Web.User, Hails.Web
getPolicyLabeledHails.Data.Hson, Hails.Database
getRequestBodyTypeHails.HttpServer.Types, Hails.HttpServer
gone410Hails.HttpServer, Hails.HttpClient
GroupsHails.PolicyModule.Groups
groupsHails.PolicyModule.Groups
groupsInstanceEndorseHails.PolicyModule.Groups
guardSensitiveRespHails.HttpServer
hAcceptHails.HttpServer, Hails.HttpClient
hAcceptLanguageHails.HttpServer, Hails.HttpClient
HandshakeFailedHails.HttpClient
hasPolicyHails.Data.Hson, Hails.Database
HasPolicyTCBHails.Data.Hson.TCB
hAuthorizationHails.HttpServer, Hails.HttpClient
hCacheControlHails.HttpServer, Hails.HttpClient
hConnectionHails.HttpServer, Hails.HttpClient
hContentEncodingHails.HttpServer, Hails.HttpClient
hContentLengthHails.HttpServer, Hails.HttpClient
hContentMD5Hails.HttpServer, Hails.HttpClient
hContentTypeHails.HttpServer, Hails.HttpClient
hCookieHails.HttpServer, Hails.HttpClient
hDateHails.HttpServer, Hails.HttpClient
HEADHails.HttpServer, Hails.HttpClient
HeaderHails.HttpServer, Hails.HttpClient
HeaderNameHails.HttpServer, Hails.HttpClient
hIfModifiedSinceHails.HttpServer, Hails.HttpClient
hIfRangeHails.HttpServer, Hails.HttpClient
hintHails.Database.Query, Hails.Database
hLastModifiedHails.HttpServer, Hails.HttpClient
hLocationHails.HttpServer, Hails.HttpClient
hostHails.HttpClient
hRangeHails.HttpServer, Hails.HttpClient
hRefererHails.HttpServer, Hails.HttpClient
hServerHails.HttpServer, Hails.HttpClient
hsonDocToBsonDocHails.Data.Hson, Hails.Database
hsonDocToBsonDocStrictHails.Data.Hson, Hails.Database
hsonDocToDataBsonDocTCBHails.Data.Hson.TCB
HsonDocumentHails.Data.Hson.TCB, Hails.Data.Hson, Hails.Database
HsonField 
1 (Type/Class)Hails.Data.Hson.TCB, Hails.Data.Hson, Hails.Database
2 (Data Constructor)Hails.Data.Hson.TCB, Hails.Data.Hson, Hails.Database
HsonLabeledHails.Data.Hson.TCB, Hails.Data.Hson, Hails.Database
HsonValHails.Data.Hson, Hails.Database
HsonValue 
1 (Type/Class)Hails.Data.Hson.TCB, Hails.Data.Hson, Hails.Database
2 (Data Constructor)Hails.Data.Hson.TCB, Hails.Data.Hson, Hails.Database
http09Hails.HttpServer, Hails.HttpClient
http10Hails.HttpServer, Hails.HttpClient
http11Hails.HttpServer, Hails.HttpClient
HttpExceptionHails.HttpClient
httpMajorHails.HttpServer, Hails.HttpClient
httpMinorHails.HttpServer, Hails.HttpClient
HttpParserExceptionHails.HttpClient
HttpVersion 
1 (Data Constructor)Hails.HttpServer, Hails.HttpClient
2 (Type/Class)Hails.HttpServer, Hails.HttpClient
httpVersionHails.HttpServer.Types, Hails.HttpServer
httpVersionNotSupported505Hails.HttpServer, Hails.HttpClient
hUserAgentHails.HttpServer, Hails.HttpClient
imATeaPot418Hails.HttpServer, Hails.HttpClient
includeHails.Data.Hson, Hails.Database
indexHails.Web.REST
initPolicyModuleHails.PolicyModule
insertHails.Database.Query, Hails.Database
insertLabeledRecordHails.Database.Structured
insertLabeledRecordPHails.Database.Structured
InsertLikeHails.Database.Query, Hails.Database
insertPHails.Database.Query, Hails.Database
insertP_Hails.Database.Query, Hails.Database
insertRecordHails.Database.Structured
insertRecordPHails.Database.Structured
insert_Hails.Database.Query, Hails.Database
integrityHails.PolicyModule.DSL
InternalIOExceptionHails.HttpClient
internalServerError500Hails.HttpServer, Hails.HttpClient
InvalidHeaderHails.HttpClient
InvalidStatusLineHails.HttpClient
InvalidUrlExceptionHails.HttpClient
isBsonDocHails.Data.Hson, Hails.Database
IsFieldHails.Data.Hson, Hails.Database
isSearchableFieldHails.PolicyModule
isSecureHails.HttpServer.Types, Hails.HttpServer
keyHails.PolicyModule.DSL
labelDatabasePHails.PolicyModule
labeledHails.PolicyModule.DSL
LabeledHsonDocumentHails.Database.Core, Hails.Database
labeledRequestToHsonHails.Data.Hson, Hails.Database
labelRewriteHails.PolicyModule.Groups
lengthRequired411Hails.HttpServer, Hails.HttpClient
liftDBHails.Database.Core, Hails.Database
LimitHails.Database.Query, Hails.Database
limitHails.Database.Query, Hails.Database
lookHails.Data.Hson, Hails.Database
lookupHails.Data.Hson, Hails.Database
makeDBActionStateTCBHails.Database.TCB
masterHails.Database.TCB, Hails.Database.Core
mergeHails.Data.Hson, Hails.Database
MethodHails.HttpServer, Hails.HttpClient
methodHails.HttpClient
methodConnectHails.HttpServer, Hails.HttpClient
methodDeleteHails.HttpServer, Hails.HttpClient
methodGetHails.HttpServer, Hails.HttpClient
methodHeadHails.HttpServer, Hails.HttpClient
methodNotAllowed405Hails.HttpServer, Hails.HttpClient
methodOptionsHails.HttpServer, Hails.HttpClient
methodPostHails.HttpServer, Hails.HttpClient
methodPutHails.HttpServer, Hails.HttpClient
methodTraceHails.HttpServer, Hails.HttpClient
MiddlewareHails.HttpServer.Types, Hails.HttpServer
mkRouterHails.Web.Router, Hails.Web
mkStatusHails.HttpServer, Hails.HttpClient
MonadDBHails.Database.Core, Hails.Database
movedPermanently301Hails.HttpServer, Hails.HttpClient
movedToHails.Web.Responses, Hails.Web
MultipartHails.HttpServer.Types, Hails.HttpServer
multipleChoices300Hails.HttpServer, Hails.HttpClient
needPolicyHails.Data.Hson, Hails.Database
NeedPolicyTCBHails.Data.Hson.TCB
newHails.Web.REST
nextHails.Database.Query, Hails.Database
nextPHails.Database.Query, Hails.Database
noContent204Hails.HttpServer, Hails.HttpClient
NoCursorTimeoutHails.Database.Query, Hails.Database
nonAuthoritative203Hails.HttpServer, Hails.HttpClient
NoResponseDataReceivedHails.HttpClient
notAcceptable406Hails.HttpServer, Hails.HttpClient
notFoundHails.Web.Responses, Hails.Web
notFound404Hails.HttpServer, Hails.HttpClient
notImplemented501Hails.HttpServer, Hails.HttpClient
notModified304Hails.HttpServer, Hails.HttpClient
ObjectIdHails.Data.Hson.TCB, Hails.Data.Hson, Hails.Database
OidHails.Data.Hson.TCB, Hails.Data.Hson, Hails.Database
okHails.Web.Responses, Hails.Web
ok200Hails.HttpServer, Hails.HttpClient
okHtmlHails.Web.Responses, Hails.Web
openIdAuthHails.HttpServer.Auth
OPTIONSHails.HttpServer, Hails.HttpClient
options 
1 (Function)Hails.Web.Frank
2 (Function)Hails.Database.Query, Hails.Database
OrderHails.Database.Query, Hails.Database
orderNameHails.Database.Query
OverlongHeadersHails.HttpClient
parseMethodHails.HttpServer, Hails.HttpClient
parseQueryHails.HttpServer, Hails.HttpClient
parseQueryTextHails.HttpServer, Hails.HttpClient
parseSimpleQueryHails.HttpServer, Hails.HttpClient
parseUrlHails.HttpClient
PartialHails.Database.Query, Hails.Database
partialContent206Hails.HttpServer, Hails.HttpClient
PATCHHails.HttpServer, Hails.HttpClient
pathHails.HttpClient
pathInfoHails.HttpServer.Types, Hails.HttpServer
paymentRequired402Hails.HttpServer, Hails.HttpClient
personaAuthHails.HttpServer.Auth
PipeHails.Database.TCB, Hails.Database.Core
PMActionHails.PolicyModule.TCB, Hails.PolicyModule
PMActionTCBHails.PolicyModule.TCB
PolicyErrorHails.Database.Query, Hails.Database
PolicyLabeledHails.Data.Hson.TCB, Hails.Data.Hson, Hails.Database
PolicyModuleHails.PolicyModule
policyModuleTypeNameHails.PolicyModule
PolicyViolationHails.Database.Query, Hails.Database
portHails.HttpClient
POSTHails.HttpServer, Hails.HttpClient
postHails.Web.Frank
preconditionFailed412Hails.HttpServer, Hails.HttpClient
projectHails.Database.Query, Hails.Database
proxyAuthenticationRequired407Hails.HttpServer, Hails.HttpClient
ProxyConnectExceptionHails.HttpClient
PUTHails.HttpServer, Hails.HttpClient
putHails.Web.Frank
putActionStateTCBHails.Database.TCB
Query 
1 (Type/Class)Hails.HttpServer, Hails.HttpClient
2 (Type/Class)Hails.Database.Query, Hails.Database
3 (Data Constructor)Hails.Database.Query, Hails.Database
QueryItemHails.HttpServer, Hails.HttpClient
QueryLikeHails.HttpServer, Hails.HttpClient
QueryOptionHails.Database.Query, Hails.Database
queryParamHails.Web.Controller, Hails.Web
queryString 
1 (Function)Hails.HttpClient
2 (Function)Hails.HttpServer.Types, Hails.HttpServer
QueryTextHails.HttpServer, Hails.HttpClient
queryTextToQueryHails.HttpServer, Hails.HttpClient
queryToQueryTextHails.HttpServer, Hails.HttpClient
rawBodyHails.HttpClient
rawPathInfoHails.HttpServer.Types, Hails.HttpServer
rawQueryStringHails.HttpServer.Types, Hails.HttpServer
readersHails.PolicyModule.DSL
ReadStaleOkHails.Database.TCB, Hails.Database.Core
recordCollectionHails.Database.Structured
redirectBackHails.Web.Controller, Hails.Web
redirectBackOrHails.Web.Controller, Hails.Web
redirectCountHails.HttpClient
redirectToHails.Web.Responses, Hails.Web
remoteHostHails.HttpServer.Types, Hails.HttpServer
removeRequestHeaderHails.HttpServer.Types, Hails.HttpServer
removeResponseHeaderHails.HttpServer.Types, Hails.HttpServer
renderByteRangeHails.HttpServer, Hails.HttpClient
renderByteRangeBuilderHails.HttpServer, Hails.HttpClient
renderByteRangesHails.HttpServer, Hails.HttpClient
renderByteRangesBuilderHails.HttpServer, Hails.HttpClient
renderMethodHails.HttpServer, Hails.HttpClient
renderQueryHails.HttpServer, Hails.HttpClient
renderQueryBuilderHails.HttpServer, Hails.HttpClient
renderQueryTextHails.HttpServer, Hails.HttpClient
renderSimpleQueryHails.HttpServer, Hails.HttpClient
renderStdMethodHails.HttpServer, Hails.HttpClient
Request 
1 (Type/Class)Hails.HttpServer.Types, Hails.HttpServer
2 (Data Constructor)Hails.HttpServer.Types, Hails.HttpServer
3 (Type/Class)Hails.HttpClient
requestHails.Web.Controller, Hails.Web
requestBody 
1 (Function)Hails.HttpClient
2 (Function)Hails.HttpServer.Types, Hails.HttpServer
RequestBodyTypeHails.HttpServer.Types, Hails.HttpServer
RequestConfig 
1 (Type/Class)Hails.HttpServer.Types, Hails.HttpServer
2 (Data Constructor)Hails.HttpServer.Types, Hails.HttpServer
requestedRangeNotSatisfiable416Hails.HttpServer, Hails.HttpClient
requestEntityTooLarge413Hails.HttpServer, Hails.HttpClient
requestHeaderHails.Web.Controller, Hails.Web
RequestHeadersHails.HttpServer, Hails.HttpClient
requestHeaders 
1 (Function)Hails.HttpClient
2 (Function)Hails.HttpServer.Types, Hails.HttpServer
requestLabelHails.HttpServer.Types, Hails.HttpServer
requestMethodHails.HttpServer.Types, Hails.HttpServer
requestTimeHails.HttpServer.Types, Hails.HttpServer
requestTimeout408Hails.HttpServer, Hails.HttpClient
requestURITooLong414Hails.HttpServer, Hails.HttpClient
requireBasicAuthHails.Web.Responses, Hails.Web
requireLoginMiddlewareHails.HttpServer.Auth
resetContent205Hails.HttpServer, Hails.HttpClient
respBodyHails.HttpServer.Types, Hails.HttpServer, Hails.HttpClient
respHeadersHails.HttpServer.Types, Hails.HttpServer, Hails.HttpClient
respondHails.Web.Controller, Hails.Web
Response 
1 (Type/Class)Hails.HttpServer.Types, Hails.HttpServer, Hails.HttpClient
2 (Data Constructor)Hails.HttpServer.Types, Hails.HttpServer, Hails.HttpClient
ResponseHeadersHails.HttpServer, Hails.HttpClient
ResponseTimeoutHails.HttpClient
respStatusHails.HttpServer.Types, Hails.HttpServer, Hails.HttpClient
RESTControllerHails.Web.REST
Route 
1 (Type/Class)Hails.Web.Router, Hails.Web
2 (Data Constructor)Hails.Web.Router, Hails.Web
RouteableHails.Web.Router, Hails.Web
routeAllHails.Web.Router, Hails.Web
routeHostHails.Web.Router, Hails.Web
RouteMHails.Web.Router, Hails.Web
routeMethodHails.Web.Router, Hails.Web
routeNameHails.Web.Router, Hails.Web
routePatternHails.Web.Router, Hails.Web
routeTopHails.Web.Router, Hails.Web
routeVarHails.Web.Router, Hails.Web
runDBActionHails.Database.Core
runRouteHails.Web.Router, Hails.Web
S8Hails.Data.Hson.TCB
sanitizeReqMiddlewareHails.HttpServer
sanitizeRespHails.HttpServer
saveHails.Database.Query, Hails.Database
saveLabeledRecordHails.Database.Structured
saveLabeledRecordPHails.Database.Structured
savePHails.Database.Query, Hails.Database
saveRecordHails.Database.Structured
saveRecordPHails.Database.Structured
searchableHails.PolicyModule.DSL
SearchableFieldHails.Database.TCB, Hails.PolicyModule
searchableFieldsHails.PolicyModule
secrecyHails.PolicyModule.DSL
secureHails.HttpClient
seeOther303Hails.HttpServer, Hails.HttpClient
SelectHails.Database.Query, Hails.Database
selectHails.Database.Query, Hails.Database
Selection 
1 (Type/Class)Hails.Database.Query, Hails.Database
2 (Data Constructor)Hails.Database.Query, Hails.Database
selectionHails.Database.Query, Hails.Database
selectionCollectionHails.Database.Query, Hails.Database
selectionSelectorHails.Database.Query, Hails.Database
SelectorHails.Database.Query, Hails.Database
serializeHails.Data.Hson, Hails.Database
serverErrorHails.Web.Responses, Hails.Web
serverNameHails.HttpServer.Types, Hails.HttpServer
serverPortHails.HttpServer.Types, Hails.HttpServer
serviceUnavailable503Hails.HttpServer, Hails.HttpClient
setCollectionSetLabelHails.PolicyModule
setCollectionSetLabelPHails.PolicyModule
setCollectionSetLabelTCBHails.Database.TCB
setDatabaseLabelHails.PolicyModule
setDatabaseLabelPHails.PolicyModule
setDatabaseLabelTCBHails.Database.TCB
setPolicyHails.PolicyModule.DSL
showHails.Web.REST
simpleGetHttpHails.HttpClient
simpleGetHttpPHails.HttpClient
simpleHeadHttpHails.HttpClient
simpleHeadHttpPHails.HttpClient
simpleHttpHails.HttpClient
simpleHttpPHails.HttpClient
SimpleQueryHails.HttpServer, Hails.HttpClient
SimpleQueryItemHails.HttpServer, Hails.HttpClient
simpleQueryToQueryHails.HttpServer, Hails.HttpClient
skipHails.Database.Query, Hails.Database
slaveOkHails.Database.TCB, Hails.Database.Core
sortHails.Database.Query, Hails.Database
Status 
1 (Data Constructor)Hails.HttpServer, Hails.HttpClient
2 (Type/Class)Hails.HttpServer, Hails.HttpClient
status100Hails.HttpServer, Hails.HttpClient
status101Hails.HttpServer, Hails.HttpClient
status200Hails.HttpServer, Hails.HttpClient
status201Hails.HttpServer, Hails.HttpClient
status202Hails.HttpServer, Hails.HttpClient
status203Hails.HttpServer, Hails.HttpClient
status204Hails.HttpServer, Hails.HttpClient
status205Hails.HttpServer, Hails.HttpClient
status206Hails.HttpServer, Hails.HttpClient
status300Hails.HttpServer, Hails.HttpClient
status301Hails.HttpServer, Hails.HttpClient
status302Hails.HttpServer, Hails.HttpClient
status303Hails.HttpServer, Hails.HttpClient
status304Hails.HttpServer, Hails.HttpClient
status305Hails.HttpServer, Hails.HttpClient
status307Hails.HttpServer, Hails.HttpClient
status400Hails.HttpServer, Hails.HttpClient
status401Hails.HttpServer, Hails.HttpClient
status402Hails.HttpServer, Hails.HttpClient
status403Hails.HttpServer, Hails.HttpClient
status404Hails.HttpServer, Hails.HttpClient
status405Hails.HttpServer, Hails.HttpClient
status406Hails.HttpServer, Hails.HttpClient
status407Hails.HttpServer, Hails.HttpClient
status408Hails.HttpServer, Hails.HttpClient
status409Hails.HttpServer, Hails.HttpClient
status410Hails.HttpServer, Hails.HttpClient
status411Hails.HttpServer, Hails.HttpClient
status412Hails.HttpServer, Hails.HttpClient
status413Hails.HttpServer, Hails.HttpClient
status414Hails.HttpServer, Hails.HttpClient
status415Hails.HttpServer, Hails.HttpClient
status416Hails.HttpServer, Hails.HttpClient
status417Hails.HttpServer, Hails.HttpClient
status418Hails.HttpServer, Hails.HttpClient
status500Hails.HttpServer, Hails.HttpClient
status501Hails.HttpServer, Hails.HttpClient
status502Hails.HttpServer, Hails.HttpClient
status503Hails.HttpServer, Hails.HttpClient
status504Hails.HttpServer, Hails.HttpClient
status505Hails.HttpServer, Hails.HttpClient
statusCodeHails.HttpServer, Hails.HttpClient
StatusCodeExceptionHails.HttpClient
statusIsClientErrorHails.HttpServer, Hails.HttpClient
statusIsInformationalHails.HttpServer, Hails.HttpClient
statusIsRedirectionHails.HttpServer, Hails.HttpClient
statusIsServerErrorHails.HttpServer, Hails.HttpClient
statusIsSuccessfulHails.HttpServer, Hails.HttpClient
statusMessageHails.HttpServer, Hails.HttpClient
StdMethodHails.HttpServer, Hails.HttpClient
switchingProtocols101Hails.HttpServer, Hails.HttpClient
TailableCursorHails.Database.Query, Hails.Database
temporaryRedirect307Hails.HttpServer, Hails.HttpClient
TlsExceptionHails.HttpClient
toBsonValueHails.Data.Hson, Hails.Database
toDocumentHails.Database.Structured
toHsonValueHails.Data.Hson, Hails.Database
toLabeledDocumentHails.Database.Structured
toLabeledDocumentPHails.Database.Structured
TooManyRedirectsHails.HttpClient
TooManyRetriesHails.HttpClient
toQueryHails.HttpServer, Hails.HttpClient
TRACEHails.HttpServer, Hails.HttpClient
typeCheckDocumentHails.Database.Query
TypeErrorHails.Database.Query, Hails.Database
TypeNameHails.PolicyModule
unauthorized401Hails.HttpServer, Hails.HttpClient
unBinaryHails.Data.Hson.TCB, Hails.Data.Hson, Hails.Database
UnconfirmedWritesHails.Database.TCB, Hails.Database.Core
unDBActionHails.Database.TCB
UnknownCollectionHails.Database.TCB, Hails.Database.Query, Hails.Database
UnknownPolicyModuleHails.Database.TCB, Hails.Database.Query, Hails.Database
UnparseableRedirectHails.HttpClient
unPMActionTCBHails.PolicyModule.TCB
unsupportedMediaType415Hails.HttpServer, Hails.HttpClient
updateHails.Web.REST
updateActionStateTCBHails.Database.TCB
urlDecodeHails.HttpServer, Hails.HttpClient
urlEncodeHails.HttpServer, Hails.HttpClient
urlEncodeBuilderHails.HttpServer, Hails.HttpClient
UrlEncodedHails.HttpServer.Types, Hails.HttpServer
useProxy305Hails.HttpServer, Hails.HttpClient
UserNameHails.Web.User, Hails.Web
valueAtHails.Data.Hson, Hails.Database
versionHails.Version
withPolicyModuleHails.PolicyModule, Hails.Database
withUserOrDoAuthHails.Web.User, Hails.Web
writersHails.PolicyModule.DSL