hit-0.3.0: Git operations

Index - G

getCommitData.Git.Repository, Data.Git
getObjectData.Git.Storage, Data.Git
getObjectAtData.Git.Storage
getObjectRawData.Git.Storage
getObjectRawAtData.Git.Storage
getObjectTypeData.Git.Storage
getTreeData.Git.Repository, Data.Git
GitData.Git.Storage, Data.Git.Repository
gitRepoPathData.Git.Storage