hsc3-0.1: Haskell SuperColliderContentsIndex
Sound.SC3.Server.NRT
Synopsis
encodeNRT :: [OSC] -> ByteString
writeNRT :: FilePath -> [OSC] -> IO ()
Documentation
encodeNRT :: [OSC] -> ByteString
Encode a list of OSC bundles as an NRT score.
writeNRT :: FilePath -> [OSC] -> IO ()
Write an list of OSC bundles as an NRT score.
Produced by Haddock version 0.8