.gtkrc-2.0
LICENSE
candy.lkshc
current.lkshs
emacs.lkshk
empty.lkshs
git.menu
keymap.lkshk
leksah.menu
main.lksht
module.lksht
prefs.lkshp
prefscoll.lkshp
svn.menu
welcome.txt
leksah-welcome
styles