Info.plist
bundle.sh
gtk.sh
gtk2.sh
launcher.sh
leksah.bundle
leksah.icns
makedmg.sh
makedmgs.sh
osxkeymap.lkshk
settings.ini