Changelog for monetdb-mapi-0.1.0.2

Revision history for monetdb-mapi

0.1.0.0 -- YYYY-mm-dd