parsely-0.1ContentsIndex
ABCDEHLMNOPSTU<
Index (M)
MonadParsec
many
many1
manyTill