pokitdok-4.1.0.2: PokitDok Platform API Client for Haskell

Safe HaskellSafe-Inferred
LanguageHaskell98

PokitDok.Paths

Description

This module contains all of the endpoints available in the PokitDok Platform API.

Documentation