pokitdok-4.1.0.2: PokitDok Platform API Client for Haskell

Copyright(c) PokitDok Inc., 2011-2015
LicenseMIT
Maintainergage.swenson@pokitdok.com
Stabilityinternal
Safe HaskellNone
LanguageHaskell98

PokitDok

Description

The PokitDok module enables a Haskell programmer to make PokitDok API calls from within the Haskell platform. The usage principles are concise and easy to implement.

Documentation