Dependencies for sensei-0.4.0

seito
sensei
sensei-web