{-# LANGUAGE QuasiQuotes #-}

module Text.SortByPinyinData where
 
import Air.TH

sort_by_pinyin_data = [here|
#
#	Name:      Unicode Pinyin table
#	Unicode version: 1.1
#	Table version:  0.21
#	Table format:  Format A
#	Date:      17 April 1996
#	Author:     Koichi Yasuoka <yasuoka@kudpc.kyoto-u.ac.jp>
#
#	General notes:
#
#	This table contains the data on how Unicode Hanzi characters
#	are pronounced in P.R.China. This table was originally based
#	on "TONEPY.tit" by Yongguang Zhang <ygz@cs.purdue.edu>. Here
#	the author expresses his appreciation to Christian Wittern
#	<cwittern@conline.central.de>, Jim Breen <jwb@rdt.monash.edu.au>,
#	and Jack Halpern <jhalpern@super.win.or.jp>.
#
#	Format: Nine tab-separated columns
#	     Column #1 is the Unicode (in hex)
#	     Columns #2 to #6 are Pinyin (tone '5' means Qingsheng)
#
#	The entries are in Unicode order.
#
#
3007	ling2
4E00	yi1
4E01	ding1
4E02	kao3
4E03	qi1
4E04	shang4	shang3
4E05	xia4
4E06
4E07	wan4	mo4
4E08	zhang4
4E09	san1
4E0A	shang4	shang3
4E0B	xia4
4E0C	ji1
4E0D	bu4
4E0E	yu3	yu4
4E0F	mian3
4E10	gai4
4E11	chou3
4E12	chou3
4E13	zhuan1
4E14	qie3	ju1
4E15	pi1
4E16	shi4
4E17	shi4
4E18	qiu1
4E19	bing3
4E1A	ye4
4E1B	cong2
4E1C	dong1
4E1D	si1
4E1E	cheng2
4E1F	diu1
4E20	qiu1
4E21	liang3
4E22	diu1
4E23	you3
4E24	liang3
4E25	yan2
4E26	bing4
4E27	sang1	sang4
4E28	shu4
4E29	jiu1
4E2A	ge4
4E2B	ya1
4E2C	qiang2	pan2
4E2D	zhong1	zhong4
4E2E	ji3
4E2F	jie4
4E30	feng1
4E31	guan4
4E32	chuan4
4E33	chan3
4E34	lin2
4E35	zhuo1
4E36	zhu3
4E37
4E38	wan2
4E39	dan1
4E3A	wei4	wei2
4E3B	zhu3
4E3C	jing3	dan3
4E3D	li4	li2
4E3E	ju3
4E3F	pie3
4E40	fu2
4E41	yi2
4E42	yi4	ai4
4E43	nai3
4E44
4E45	jiu3
4E46	jiu3
4E47	tuo1
4E48	yao1	mo2
4E49	yi4
4E4A
4E4B	zhi1
4E4C	wu1	wu4
4E4D	zha4
4E4E	hu1
4E4F	fa2
4E50	le4	yue4
4E51	zhong4
4E52	ping1
4E53	pang1
4E54	qiao2
4E55	hu3	hu4
4E56	guai1
4E57	cheng2	sheng4
4E58	cheng2	sheng4
4E59	yi3
4E5A	yin3
4E5B
4E5C	mie1	nie4
4E5D	jiu3
4E5E	qi3
4E5F	ye3
4E60	xi2
4E61	xiang1
4E62	gai4
4E63	diu1
4E64
4E65
4E66	shu1
4E67
4E68	shi3
4E69	ji1
4E6A	nang1
4E6B	jia1
4E6C
4E6D	shi2
4E6E
4E6F
4E70	mai3
4E71	luan4
4E72
4E73	ru3
4E74	xi3
4E75	yan3
4E76	fu3
4E77	sha1
4E78	na3
4E79	gan1	qian2
4E7A
4E7B
4E7C
4E7D
4E7E	gan1	qian2
4E7F	zhi4
4E80	gui1	jun1	qiu1
4E81	gan1
4E82	luan4
4E83	lin3
4E84	yi4
4E85	jue2
4E86	liao3	le5
4E87
4E88	yu2	yu3
4E89	zheng1
4E8A	shi4
4E8B	shi4
4E8C	er4
4E8D	chu4
4E8E	yu2
4E8F	kui1
4E90	yu2
4E91	yun2
4E92	hu4
4E93	qi2
4E94	wu3
4E95	jing3
4E96	si4
4E97	sui4
4E98	gen4
4E99	gen4	geng4
4E9A	ya4
4E9B	xie1
4E9C	ya4
4E9D	qi2
4E9E	ya4	ya3
4E9F	ji2	qi4
4EA0	tou2
4EA1	wang2	wu2
4EA2	kang4
4EA3	ta4
4EA4	jiao1
4EA5	hai4
4EA6	yi4
4EA7	chan3
4EA8	heng1
4EA9	mu3
4EAA
4EAB	xiang3
4EAC	jing1
4EAD	ting2
4EAE	liang4
4EAF	heng1
4EB0	jing1
4EB1	ye4
4EB2	qin1	qing4
4EB3	bo4
4EB4	you4
4EB5	xie4
4EB6	dan3
4EB7	lian2
4EB8	duo3
4EB9	wei3	wei4
4EBA	ren2
4EBB	ren2
4EBC	ji2
4EBD
4EBE	wang2
4EBF	yi4
4EC0	shi2	shen2
4EC1	ren2
4EC2	le4
4EC3	ding1
4EC4	ze4
4EC5	jin3	jin4
4EC6	pu1	pu2
4EC7	chou2	qiu2
4EC8	ba1
4EC9	zhang3
4ECA	jin1
4ECB	jie4
4ECC	bing1
4ECD	reng2
4ECE	cong2
4ECF	fo2	fu2
4ED0	san3
4ED1	lun2
4ED2
4ED3	cang1
4ED4	zi3
4ED5	shi4
4ED6	ta1
4ED7	zhang4
4ED8	fu4
4ED9	xian1
4EDA	xian1
4EDB	cha4
4EDC	hong2
4EDD	tong2
4EDE	ren4
4EDF	qian1
4EE0	gan3
4EE1	yi4	ge1
4EE2	di2
4EE3	dai4
4EE4	ling4	ling2	ling3
4EE5	yi3
4EE6	chao4
4EE7	chang2
4EE8	sa1
4EE9	shang4
4EEA	yi2
4EEB	mu4
4EEC	men5	men2
4EED	ren4
4EEE	jia3	jia4
4EEF	chao4
4EF0	yang3
4EF1	qian2
4EF2	zhong4
4EF3	pi3
4EF4	wan4
4EF5	wu3
4EF6	jian4
4EF7	jia4
4EF8	yao3
4EF9	feng1
4EFA	cang1
4EFB	ren4	ren2
4EFC	wang2
4EFD	fen4
4EFE	di1
4EFF	fang3
4F00	zhong1
4F01	qi3	qi4
4F02	pei4
4F03	yu2
4F04	diao4
4F05	dun4
4F06	wen4
4F07	yi4
4F08	xin3
4F09	kang4
4F0A	yi1
4F0B	ji2
4F0C	ai4
4F0D	wu3
4F0E	ji4
4F0F	fu2
4F10	fa2	fa1
4F11	xiu1
4F12	jin4
4F13	bei1
4F14	chen2
4F15	fu1
4F16	tang3
4F17	zhong4
4F18	you1
4F19	huo3
4F1A	hui4	kuai4
4F1B	yu3
4F1C	cui4	zu2
4F1D	yun2
4F1E	san3
4F1F	wei3
4F20	zhuan4
4F21	che1
4F22	ya2
4F23	xian4
4F24	shang1
4F25	chang1
4F26	lun2
4F27	cang1	chen5
4F28	xun4
4F29	xin4
4F2A	wei3
4F2B	zhu4
4F2C	chi3
4F2D	xuan2
4F2E	nao2	nu3
4F2F	bo2	bai3
4F30	gu1	gu4
4F31	ni3
4F32	ni4
4F33	xie4
4F34	ban4
4F35	xu4
4F36	ling2
4F37	zhou4
4F38	shen1
4F39	qu1
4F3A	si4	ci4
4F3B	beng1
4F3C	si4	shi4
4F3D	jia1	qie2
4F3E	pi1
4F3F	yi4
4F40	si4	shi4
4F41	ai3
4F42	zheng1	zheng4
4F43	dian4	tian2
4F44	han2
4F45	mai4
4F46	dan4
4F47	zhu4
4F48	bu4
4F49	qu1
4F4A	bi3
4F4B	shao4
4F4C	ci3
4F4D	wei4
4F4E	di1
4F4F	zhu4
4F50	zuo3
4F51	you4
4F52	yang1
4F53	ti3
4F54	zhan4
4F55	he2	he4
4F56	bi4
4F57	tuo2
4F58	she2
4F59	yu2	tu2
4F5A	yi4	die2
4F5B	fo2	fu2
4F5C	zuo1
4F5D	kou4
4F5E	ning4
4F5F	tong2
4F60	ni3
4F61	xuan1	san3
4F62	ju4
4F63	yong4	yong1
4F64	wa3
4F65	qian1
4F66
4F67	ka3
4F68
4F69	pei4
4F6A	huai2
4F6B	he4
4F6C	lao3
4F6D	xiang2
4F6E	ge2
4F6F	yang2
4F70	bai3
4F71	fa3
4F72	ming2
4F73	jia1
4F74	er4	nai4
4F75	bing4
4F76	ji2
4F77	heng2
4F78	huo2
4F79	gui3
4F7A	quan2
4F7B	tiao1	tiao2
4F7C	jiao3	jia3
4F7D	ci4
4F7E	yi4
4F7F	shi3
4F80	xing2
4F81	shen1
4F82	tuo1
4F83	kan3
4F84	zhi2
4F85	gai1	kai1
4F86	lai2
4F87	yi2
4F88	chi3
4F89	kua1	kua3
4F8A	guang1
4F8B	li4
4F8C	yin1
4F8D	shi4
4F8E	mi3
4F8F	zhu1
4F90	xu4
4F91	you4
4F92	an1
4F93	lu4
4F94	mou2
4F95	er2
4F96	lun2
4F97	dong4
4F98	cha4
4F99	chi4
4F9A	xun4
4F9B	gong1	gong4
4F9C	zhou1
4F9D	yi1
4F9E	ru3
4F9F	jian4
4FA0	xia2
4FA1	jia4	jie4
4FA2	zai4
4FA3	lu:3
4FA4
4FA5	jiao3	yao2
4FA6	zhen1
4FA7	ce4
4FA8	qiao2
4FA9	kuai4
4FAA	chai2
4FAB	ning4
4FAC	nong2
4FAD	jin3	jin4
4FAE	wu3
4FAF	hou2	hou4
4FB0	jiong3
4FB1	cheng3
4FB2	zhen4
4FB3	cuo4
4FB4	chou3
4FB5	qin1
4FB6	lu:3
4FB7	ju2
4FB8	shu4
4FB9	ting3
4FBA	shen4
4FBB	tuo1
4FBC	bo2
4FBD	nan2
4FBE	hao1
4FBF	bian4	pian2
4FC0	tui3
4FC1	yu3
4FC2	xi4
4FC3	cu4
4FC4	e2	e4
4FC5	qiu2
4FC6	xu2
4FC7	kuang3
4FC8	ku4
4FC9	wu2
4FCA	jun4
4FCB	yi4
4FCC	fu3
4FCD	lang2
4FCE	zu3
4FCF	qiao4
4FD0	li4
4FD1	yong3
4FD2	hun4
4FD3	jing4
4FD4	xian4
4FD5	san4
4FD6	pai3
4FD7	su2
4FD8	fu2
4FD9	xi1
4FDA	li3
4FDB	mian3
4FDC	ping1	ping2
4FDD	bao3
4FDE	yu2
4FDF	si4	qi2
4FE0	xia2
4FE1	xin4	shen1
4FE2	xiu1
4FE3	yu3
4FE4	ti4
4FE5	che1
4FE6	chou2
4FE7
4FE8	yan3
4FE9	lia3	liang3
4FEA	li4
4FEB	lai2
4FEC	si1
4FED	jian3
4FEE	xiu1
4FEF	fu3
4FF0	he2
4FF1	ju4	ju1
4FF2	xiao4
4FF3	pai2
4FF4	jian4
4FF5	biao3
4FF6	chu4
4FF7	fei4
4FF8	feng4
4FF9	ya4
4FFA	an3
4FFB	bei4
4FFC	yu4	zhou1
4FFD	xin1
4FFE	bi3
4FFF	chi2
5000	chang1
5001	zhi1
5002	bing4
5003	zan2
5004	yao2
5005	cui4
5006	lia3	liang3
5007	wan3
5008	lai2
5009	cang1
500A	zong3
500B	ge4
500C	guan1
500D	bei4
500E	tian1
500F	shu1
5010	shu1
5011	men5	men2
5012	dao3	dao4
5013	tan2
5014	jue2	jue4
5015	chui2
5016	xing4
5017	peng2
5018	tang3	chang2
5019	hou4
501A	yi3
501B	qi1
501C	ti4
501D	gan4
501E	jing4	liang4
501F	jie4
5020	xu1
5021	chang4	chang1
5022	jie2
5023	fang3
5024	zhi2
5025	kong1	kong3
5026	juan4
5027	zong1
5028	ju4
5029	qian4
502A	ni2
502B	lun2
502C	zhuo1	zhuo2
502D	wo1
502E	luo3
502F	song1
5030	leng2
5031	hun4
5032	dong1
5033	zi4
5034	ben4
5035	wu3
5036	ju4	ju1
5037	nai4
5038	cai3
5039	jian3
503A	zhai4
503B	ye1
503C	zhi2
503D	sha4
503E	qing1
503F
5040	ying1
5041	cheng1	cheng4
5042	qian2
5043	yan3
5044	nuan4
5045	zhong4
5046	chun3
5047	jia3	jia4
5048	jie2	ji4
5049	wei3
504A	yu3
504B	bing4
504C	ruo4
504D	ti2
504E	wei1
504F	pian1
5050	yan4
5051	feng1
5052	tang3
5053	wo4
5054	e4
5055	xie2
5056	che3
5057	sheng3
5058	kan3
5059	di4
505A	zuo4
505B	cha1
505C	ting2
505D	bei1
505E	ye4
505F	huang2
5060	yao3
5061	zhan4
5062	qiu1
5063	yan1
5064	you2
5065	jian4
5066	xu3
5067	zha1
5068	chai1
5069	fu4
506A	bi1
506B	zhi4
506C	zong3
506D	mian3
506E	ji2
506F	yi3
5070	xie4
5071	xun2
5072	si1
5073	duan1
5074	ce4
5075	zhen1
5076	ou3
5077	tou1
5078	tou1
5079	bei4
507A	za2	zan2
507B	lu:3	lou2
507C	jie2
507D	wei4
507E	fen4
507F	chang2
5080	gui1	kui3
5081	sou3
5082	chi3
5083	su4
5084	xia1
5085	fu4
5086	yuan4
5087	rong3
5088	li4
5089	ru4
508A	yun3
508B	gou4
508C	ma4
508D	bang4	bang1
508E	dian1
508F	tang2
5090	hao1
5091	jie2
5092	xi1
5093	shan1
5094	qian4
5095	jue2
5096	cang1	chen5
5097	chu4
5098	san3
5099	bei4
509A	xiao4
509B	yong2
509C	yao2
509D	ta4
509E	suo1
509F	wang1
50A0	fa2
50A1	bing4	bing1
50A2	jia1
50A3	tai4
50A4	zai4
50A5	tang3
50A6
50A7	bin1
50A8	chu3
50A9	nuo2
50AA	zan1
50AB	lei3
50AC	cui1
50AD	yong1	yong4
50AE	zao1
50AF	zong3
50B0	peng2
50B1	song3
50B2	ao4
50B3	chuan2	zhuan4
50B4	yu3
50B5	zhai4
50B6	zu2
50B7	shang1
50B8	qiang3
50B9	qiang1
50BA	chi4
50BB	sha3
50BC	han4
50BD	zhang1
50BE	qing1
50BF	yan4
50C0	di4
50C1	xi1
50C2	lu:3	lou2
50C3	bei4
50C4	piao1
50C5	jin3	jin4
50C6	lian3
50C7	lu4
50C8	man4
50C9	qian1
50CA	xian1
50CB	qiu2
50CC	ying2
50CD	dong4
50CE	zhuan4
50CF	xiang4
50D0	shan3
50D1	qiao2
50D2	jiong3
50D3	tui2
50D4	zun3
50D5	pu2	pu1
50D6	xi1
50D7	lao4
50D8	chang3
50D9	guang1
50DA	liao2
50DB	qi1
50DC	deng4
50DD	chan2
50DE	wei3
50DF	zhang3
50E0	fan1
50E1	hui4
50E2	chuan3
50E3	tie3
50E4	dan4
50E5	jiao3	yao2
50E6	jiu4
50E7	seng1
50E8	fen4
50E9	xian4
50EA	jue2
50EB	e4
50EC	jiao1
50ED	jian4
50EE	tong2
50EF	lin2
50F0	bo2	fu2
50F1	gu4
50F2	xian1
50F3	su4
50F4	xian4
50F5	jiang1
50F6	min3
50F7	ye4
50F8	jin4
50F9	jia4
50FA	qiao4
50FB	pi4
50FC	feng1
50FD	zhou4
50FE	ai4
50FF	sai4
5100	yi2
5101	jun4	juan4
5102	nong2
5103	shan4
5104	yi4
5105	dang1
5106	jing3
5107	xuan1
5108	kuai4
5109	jian3
510A	chu4
510B	dan1
510C	jiao3
510D	sha3
510E	zai4	zai3
510F
5110	bin4	bin1
5111	an4
5112	ru2
5113	tai2
5114	chou2
5115	chai2
5116	lan2
5117	ni3
5118	jin3
5119	qian1
511A	meng2
511B	wu3
511C	neng2
511D	qiong2
511E	ni3
511F	chang2
5120	lie4
5121	lei3
5122	lu:3
5123	kuang3
5124	bao4
5125	du2
5126	biao1
5127	zan3
5128	zhi2
5129	si4
512A	you1
512B	hao2
512C	qin1
512D	chen4
512E	li4
512F	teng2
5130	wei3
5131	long2
5132	chu3
5133	chan4
5134	rang2
5135	shu4
5136	hui4
5137	li4
5138	luo2
5139	zan3	zuan3
513A	nuo2
513B	tang3
513C	yan3
513D	lei4
513E	nang4
513F	er2	ren2
5140	wu4	wu1
5141	yun3
5142	zan1
5143	yuan2
5144	xiong1
5145	chong1
5146	zhao4
5147	xiong1
5148	xian1
5149	guang1
514A	dui4
514B	ke4
514C	dui4
514D	mian3	wen4
514E	tu4
514F	chang2	zhang3
5150	er2
5151	dui4
5152	er2	er1
5153	jin1
5154	tu4
5155	si4
5156	yan3
5157	yan3
5158	shi3
5159	shi2ke4
515A	dang3
515B	qian1
515C	dou1
515D	fen1
515E	mao2
515F	xin1
5160	dou1
5161	bai3ke4
5162	jing1
5163	li3
5164	kuang4
5165	ru4
5166	wang2	wu2
5167	nei4
5168	quan2
5169	liang3
516A	yu2	shu4
516B	ba1	ba2
516C	gong1
516D	liu4	lu4
516E	xi1
516F
5170	lan2
5171	gong4
5172	tian1
5173	guan1
5174	xing1	xing4
5175	bing1
5176	qi2
5177	ju4
5178	dian3
5179	zi1
517A
517B	yang3
517C	jian1
517D	shou4
517E	ji4
517F	yi4
5180	ji4
5181	chan3
5182	jiong1
5183	mao4
5184	ran3
5185	nei4
5186	yuan2
5187	mao3	mou3
5188	gang1
5189	ran3
518A	ce4
518B	jiong1
518C	ce4
518D	zai4
518E	gua3
518F	jiong3
5190	mao4	mo4
5191	zhou4
5192	mao4	mo4
5193	gou4
5194	xu3
5195	mian3
5196	mi4
5197	rong3
5198	yin2
5199	xie3
519A	kan3
519B	jun1
519C	nong2
519D	yi2
519E	mi2
519F	shi4
51A0	guan1	guan4
51A1	meng2
51A2	zhong3
51A3	zui4
51A4	yuan1
51A5	ming2
51A6	kou4
51A7
51A8	fu4
51A9	xie3
51AA	mi4
51AB	bing1
51AC	dong1
51AD	tai4
51AE	gang1
51AF	feng2	ping2
51B0	bing1
51B1	hu4
51B2	chong1	chong4
51B3	jue2
51B4	hu4
51B5	kuang4
51B6	ye3
51B7	leng3
51B8	pan4
51B9	fu3
51BA	min3
51BB	dong4
51BC	sheng3
51BD	lie4
51BE	xia2
51BF	jian1
51C0	jing4
51C1	shu4
51C2	mei3
51C3	shang4
51C4	qi1
51C5	gu4
51C6	zhun3
51C7	song1
51C8	jing4
51C9	liang2	liang4
51CA	qing4	jing4
51CB	diao1
51CC	ling2
51CD	dong4
51CE	gan4
51CF	jian3
51D0	yin1	yin2
51D1	cou4
51D2	ai2
51D3	li4
51D4	cang1
51D5	ming3
51D6	zhun3
51D7	cui2
51D8	si1
51D9	duo2
51DA	jin4
51DB	lin3
51DC	lin3
51DD	ning2
51DE	xi1
51DF	du2
51E0	ji1
51E1	fan2
51E2	fan2
51E3	fan2
51E4	feng4
51E5	ju1
51E6	chu3	chu4
51E7
51E8	feng1
51E9
51EA
51EB	fu2
51EC	feng1
51ED	ping2
51EE	feng1
51EF	kai3
51F0	huang2
51F1	kai3
51F2	gan1
51F3	deng4
51F4	ping2
51F5	qu1	kan3
51F6	xiong1
51F7	kuai4
51F8	tu1
51F9	ao1	wa1
51FA	chu1
51FB	ji1
51FC	dang4
51FD	han2
51FE	han2
51FF	zao2	zuo4
5200	dao1
5201	diao1
5202	dao1
5203	ren4
5204	ren4
5205	chuang1
5206	fen1	fen4
5207	qie1	qie4
5208	yi4
5209	ji4
520A	kan1
520B	qian4
520C	cun3
520D	chu2
520E	wen3
520F	ji1
5210	dan3
5211	xing2
5212	hua2	hua4
5213	wan1
5214	jue2
5215	li2
5216	yue4
5217	lie4
5218	liu2
5219	ze2
521A	gang1
521B	chuang4	chuang1
521C	fu2
521D	chu1
521E	qu4
521F	ju1
5220	shan1
5221	min3
5222	ling2
5223	zhong1
5224	pan4
5225	bie2
5226	jie2
5227	jie2
5228	bao4	pao2
5229	li4
522A	shan1
522B	bie2	bie4
522C	chan3
522D	jing3
522E	gua1
522F	gen1
5230	dao4
5231	chuang4
5232	kui1
5233	ku1
5234	duo4
5235	er4
5236	zhi4
5237	shua1	shua4
5238	quan4	xuan4
5239	cha4	sha1
523A	ci4
523B	ke4	ke1
523C	jie2
523D	gui4
523E	ci4
523F	gui4
5240	kai3
5241	duo4
5242	ji4
5243	ti4
5244	jing3
5245	lou2
5246	luo2
5247	ze2
5248	yuan1
5249	cuo4
524A	xue1	xiao1
524B	ke4
524C	la4	la2
524D	qian2
524E	cha4
524F	chuan4
5250	gua3
5251	jian4
5252	cuo4
5253	li2
5254	ti1
5255	fei4
5256	pou1
5257	chan3
5258	qi2
5259	chuang4
525A	zi4
525B	gang1
525C	wan1
525D	bo1
525E	ji1
525F	duo2
5260	qing2
5261	yan3	shan4
5262	zhuo2
5263	jian4
5264	ji4
5265	bo1	bao1
5266	yan1
5267	ju4
5268	huo4
5269	sheng4
526A	jian3
526B	duo2
526C	duan1
526D	wu1
526E	gua3
526F	fu4
5270	sheng4
5271	jian4
5272	ge1
5273	zha2
5274	kai3
5275	chuang4	chuang1
5276	juan1
5277	chan3
5278	tuan2	zhuan1
5279	lu4
527A	li2
527B	fou2
527C	shan1
527D	piao4	piao1
527E	kou1
527F	jiao3	chao1
5280	gua1
5281	qiao1
5282	jue2
5283	hua4	hua2
5284	zha2
5285	zhuo2
5286	lian2
5287	ju4
5288	pi1	pi3
5289	liu2
528A	gui4
528B	jiao3
528C	gui4
528D	jian4
528E	jian4
528F	tang1
5290	huo1
5291	ji4
5292	jian4
5293	yi4
5294	jian4
5295	zhi4
5296	chan2
5297	cuan2
5298	mo2
5299	li2
529A	zhu2
529B	li4
529C	ya4
529D	quan4
529E	ban4
529F	gong1
52A0	jia1
52A1	wu4
52A2	mai4
52A3	lie4
52A4	jing4
52A5	keng1
52A6	xie2
52A7	zhi3
52A8	dong4
52A9	zhu4
52AA	nu3	nao2
52AB	jie2
52AC	qu2
52AD	shao4
52AE	yi4
52AF	zhu1
52B0	mo4
52B1	li4
52B2	jing4	jin4
52B3	lao2
52B4	lao2
52B5	juan4
52B6	kou3
52B7	yang2
52B8	wa1
52B9	xiao4
52BA	mou2
52BB	kuang1
52BC	jie2
52BD	lie4
52BE	he2
52BF	shi4
52C0	ke4
52C1	jing4	jin4
52C2	hao2
52C3	bo2
52C4	min3
52C5	chi4
52C6	lang2
52C7	yong3
52C8	yong3
52C9	mian3
52CA	ke4
52CB	xun1
52CC	juan4
52CD	qing2
52CE	lu4
52CF	bu4
52D0	meng3
52D1	lai4
52D2	le4	lei1
52D3	kai4
52D4	mian3
52D5	dong4
52D6	xu4
52D7	xu4
52D8	kan1	kan4
52D9	wu4
52DA	yi4
52DB	xun1
52DC	weng3
52DD	sheng4	sheng1
52DE	lao2	lao4
52DF	mu4
52E0	lu4
52E1	piao1
52E2	shi4
52E3	ji1
52E4	qin2
52E5	qiang3
52E6	jiao3	chao1
52E7	quan4
52E8	xiang4
52E9	yi4
52EA	qiao1
52EB	fan2
52EC	juan1
52ED	tong2
52EE	ju4
52EF	dan1
52F0	xie2
52F1	mai4
52F2	xun1
52F3	xun1
52F4	lu:4
52F5	li4
52F6	che4
52F7	rang2
52F8	quan4
52F9	bao1
52FA	shao2
52FB	yun2
52FC	jiu1
52FD	bao4
52FE	gou1
52FF	wu4
5300	yun2
5301
5302
5303	gai4
5304	gai4
5305	bao1
5306	cong1
5307
5308	xiong1
5309	peng1
530A	ju2
530B	tao2
530C	ge2
530D	pu2
530E	an4
530F	pao2
5310	fu2
5311	gong1
5312	da2
5313	jiu4
5314	qiong1
5315	bi3
5316	hua4
5317	bei3
5318	nao3
5319	chi2	shi5
531A	fang1	xi3
531B	jiu4
531C	yi2
531D	za1
531E	jiang4
531F	kang4
5320	jiang4
5321	kuang1
5322	hu1
5323	xia2
5324	qu1
5325	fan2
5326	gui3
5327	qie4
5328	cang2	zang4
5329	kuang1
532A	fei3
532B	hu1
532C	yu3
532D	gui3
532E	kui4
532F	hui4
5330	dan1
5331	kui4
5332	lian2
5333	lian2
5334	suan3
5335	du2
5336	jiu4
5337	qu2
5338	xi4
5339	pi3
533A	qu1	ou1
533B	yi1
533C	an4
533D	yan3
533E	bian3
533F	ni4
5340	qu1	ou1
5341	shi2
5342	xin4
5343	qian1
5344	nian4
5345	sa4
5346	zu2
5347	sheng1
5348	wu3
5349	hui4
534A	ban4
534B	shi4
534C	xi4
534D	wan4
534E	hua2	hua4
534F	xie2
5350	wan4
5351	bei1
5352	zu2	cu4
5353	zhuo1	zhuo2
5354	xie2
5355	dan1	chan2
5356	mai4
5357	nan2	na1
5358	dan1	chan2
5359	ji2
535A	bo2
535B	shuai4	lu:4
535C	bu3	bo5
535D	kuang4
535E	bian4
535F	bu3
5360	zhan1	zhan4
5361	qia3	ka3
5362	lu2
5363	you3	you4
5364	lu3
5365	xi1
5366	gua4
5367	wo4
5368	xie4
5369	jie2
536A	jie2
536B	wei4
536C	ang2	yang3
536D	qiong2
536E	zhi1
536F	mao3
5370	yin4
5371	wei1	wei2
5372	shao4
5373	ji2
5374	que4
5375	luan3
5376	shi4
5377	juan4	juan3
5378	xie4
5379	xu4
537A	jin3
537B	que4
537C	wu4
537D	ji2
537E	e4
537F	qing1
5380	xi1
5381
5382	chang3
5383	han3
5384	e4
5385	ting1
5386	li4
5387	zhe2
5388	an1	chang3
5389	li4
538A	ya3
538B	ya1	ya4
538C	yan4
538D	she4
538E	zhi3
538F	zha3
5390	pang2
5391
5392	ke4
5393	ya2
5394	zhi4
5395	ce4	si5
5396	pang2
5397	ti2
5398	li2
5399	she4
539A	hou4
539B	ting1
539C	zui1
539D	cuo4
539E	fei4
539F	yuan2
53A0	ce4	si5
53A1	yuan2
53A2	xiang1
53A3	yan3
53A4	li4
53A5	jue2
53A6	sha4	xia4
53A7	dian1
53A8	chu2
53A9	jiu4
53AA	qin2	jin3
53AB	ao2
53AC	gui3
53AD	yan4
53AE	si1
53AF	li4
53B0	chang3	an1
53B1	lan2
53B2	li4
53B3	yan2
53B4	yan3
53B5	yuan2
53B6	si1
53B7	si1
53B8	lin2
53B9	qiu2
53BA	qu4
53BB	qu4
53BC
53BD	lei3
53BE	du1
53BF	xian4
53C0	zhuan1
53C1	san1
53C2	can1	cen1	shen1
53C3	can1	cen1	shen1
53C4	san1
53C5	can1	cen1	shen1
53C6	ai4
53C7	dai4
53C8	you4
53C9	cha1	cha2	cha3	cha4
53CA	ji2
53CB	you3
53CC	shuang1
53CD	fan3
53CE	shou1
53CF	guai4
53D0	ba2
53D1	fa1	fa4
53D2	ruo4
53D3	shi4
53D4	shu1	shu2
53D5	zhui4
53D6	qu3
53D7	shou4
53D8	bian4
53D9	xu4
53DA	jia3
53DB	pan4
53DC	sou3
53DD	ji2
53DE	yu4
53DF	sou3
53E0	die2
53E1	rui4
53E2	cong2
53E3	kou3
53E4	gu3
53E5	ju4
53E6	ling4
53E7	gua3
53E8	tao1	dao1	dao2
53E9	kou4
53EA	zhi3	zhi1
53EB	jiao4
53EC	zhao4
53ED	ba1
53EE	ding1
53EF	ke3	ke4
53F0	tai2	tai1
53F1	chi4
53F2	shi3
53F3	you4
53F4	qiu2
53F5	po3
53F6	ye4	xie2
53F7	hao4	hao2
53F8	si1
53F9	tan4
53FA	chi3
53FB	le4
53FC	diao1
53FD	ji1
53FE
53FF	hong1
5400	mie1
5401	xu1	yu4
5402	mang2
5403	chi1	ji2
5404	ge4
5405	xuan1
5406	yao1
5407	zi3
5408	he2
5409	ji2
540A	diao4
540B	cun4
540C	tong2	tong4
540D	ming2
540E	hou4
540F	li4
5410	tu3	tu4
5411	xiang4
5412	zha4	zha1
5413	xia4	he4
5414	ye3
5415	lu:3
5416	a1
5417	ma5	ma3
5418	ou3
5419	xue1
541A	yi1
541B	jun1
541C	chou3
541D	lin4
541E	tun1
541F	yin2
5420	fei4
5421	bi3	pi3
5422	qin4
5423	qin4
5424	jie4
5425	pou1
5426	fou3	pi3
5427	ba5	ba1
5428	dun1
5429	fen1
542A	e2
542B	han2
542C	ting1	yin3
542D	hang2	keng1
542E	shun3
542F	qi3
5430	hu1
5431	zhi1	zi1
5432	yin3
5433	wu2
5434	wu2
5435	chao3	chao1
5436	na4
5437	chuo4
5438	xi1
5439	chui1	chui4
543A	dou1
543B	wen3
543C	hou3
543D	ou2	hong1
543E	wu2
543F	gao4	gu4
5440	ya1	ya5
5441	jun4
5442	lu:3
5443	e4	e5
5444	ge2
5445	mei2
5446	dai1
5447	qi3
5448	cheng2
5449	wu2
544A	gao4	gu4
544B	fu1
544C	jiao4
544D	hong1
544E	chi3
544F	sheng1
5450	na4
5451	tun1
5452	m2
5453	yi4
5454	tai3	tai4
5455	ou3	ou4
5456	li4
5457	bai4	bei5
5458	yuan2	yun2	yun4
5459	guo1
545A
545B	qiang1	qiang4
545C	wu1
545D	e4
545E	shi1
545F	quan3
5460	pen3
5461	wen3
5462	ni2	ne5
5463	mou2
5464	ling2	ling4
5465	ran3
5466	you1
5467	di3
5468	zhou1
5469	shi4
546A	zhou4
546B	zhan1
546C	ling2
546D	yi4
546E	qi4
546F	ping2
5470	zi3
5471	gua1
5472	zi1
5473	wei4
5474	xu1
5475	he1	ke1
5476	nao2
5477	xia1	xia2
5478	pei1
5479	yi4
547A	xiao1
547B	shen1
547C	hu1
547D	ming4
547E	da2
547F	qu1
5480	ju3	zui3
5481	gan1
5482	za1
5483	tuo1
5484	duo1
5485	pou3
5486	pao2
5487	bie2
5488	fu2
5489	bi4	fu2
548A	he2	he4	huo2	huo4	huo5
548B	za3	ze2	zha1
548C	he2	he4	huo2	huo4	huo5
548D	hai1
548E	jiu4
548F	yong3
5490	fu4
5491	da1
5492	zhou4
5493	wa3
5494	ka3	ka1
5495	gu1
5496	ka1
5497	zuo3
5498	bu4
5499	long2
549A	dong1
549B	ning2
549C	zha4
549D	si1
549E	xian4
549F	huo4
54A0	qi1
54A1	er4
54A2	e4
54A3	guang1
54A4	zha4
54A5	xi4	die2
54A6	yi2
54A7	lie3	lie1
54A8	zi1
54A9	mie1
54AA	mi1
54AB	zhi3
54AC	yao3
54AD	ji1
54AE	zhou4
54AF	ge1	ka3	lo5	luo4
54B0	shuai4
54B1	zan2
54B2	xiao4
54B3	ke2	hai1	ka3
54B4	hui1
54B5	kua1
54B6	huai4
54B7	tao2
54B8	xian2
54B9	e4
54BA	xuan3
54BB	xiu1	xu3
54BC	guo1	kuai1
54BD	yan1	yan4	ye4
54BE	lao3
54BF	yi1
54C0	ai1
54C1	pin3
54C2	shen3
54C3	tong2
54C4	hong1	hong3	hong4
54C5	xiong1	hong1
54C6	duo1
54C7	wa1	wa5
54C8	ha1	ha3	ha4
54C9	zai1
54CA	you4
54CB	di4
54CC	pai4
54CD	xiang3
54CE	ai1
54CF	gen2
54D0	kuang1
54D1	ya1
54D2	da1
54D3	xiao1
54D4	bi4
54D5	hui4
54D6
54D7	hua1	hua2	ye4
54D8
54D9	kuai4
54DA	duo3
54DB
54DC	ji4
54DD	nong2
54DE	mou1	mou2
54DF	yo5	yo1
54E0	hao4
54E1	yuan2	yun2	yun4
54E2	long4
54E3	pou3
54E4	mang2
54E5	ge1
54E6	e2	o2	o4
54E7	chi1
54E8	shao4
54E9	li1
54EA	na3	na5	ne2
54EB	zu2
54EC	he1
54ED	ku1
54EE	xiao1
54EF	xian4
54F0	lao2
54F1	bei4
54F2	zhe2
54F3	zha1	zha2
54F4	liang4
54F5	ba1
54F6	mi3
54F7	le4
54F8	sui1
54F9	fou2
54FA	bu3
54FB	han4
54FC	heng1
54FD	geng3
54FE	shuo1
54FF	ge3
5500	you4
5501	yan4
5502	gu3
5503	gu3
5504	bai4	bei5
5505	han1
5506	suo1
5507	chun2
5508	yi4
5509	ai1	ai4
550A	jia2
550B	tu3
550C	xian2
550D	guan1	guan3
550E	li4
550F	xi1
5510	tang2
5511	zuo4
5512	miu1
5513	che1
5514	wu2
5515	zao4
5516	ya1
5517	dou3
5518	qi3
5519	di2
551A	qin4
551B	ma4
551C
551D	gong4
551E	dou3
551F
5520	lao2	lao4
5521	liang3
5522	suo3
5523	zao4
5524	huan4
5525
5526	gou4
5527	ji1
5528	zuo3
5529	wo1
552A	feng3
552B	yin2
552C	hu3	xia4
552D	qi1
552E	shou4
552F	wei2	wei3
5530	shua1
5531	chang4
5532	er2
5533	li4
5534	qiang4
5535	an3
5536	jie4
5537	yo1
5538	nian4
5539	yu2
553A	tian3
553B	lai2
553C	sha4	za1
553D	xi1
553E	tuo4
553F	hu1
5540	ai2
5541	zhou1	zhao1	zou1
5542	nou4
5543	ken3
5544	zhuo2
5545	zhuo2
5546	shang1
5547	di1
5548	heng4
5549	lin2
554A	a5	a1	a2	a3	a4
554B	xiao1
554C	xiang1
554D	tun1
554E	wu3
554F	wen4
5550	cui4
5551	jie1
5552	hu1
5553	qi3
5554	qi3
5555	tao2
5556	dan4
5557	dan4
5558	wan3
5559	zi3
555A	bi3
555B	cui4
555C	chuo4	chuai4
555D	he2
555E	ya3	ya1
555F	qi3
5560	zhe2
5561	fei1
5562	liang3
5563	xian2
5564	pi2
5565	sha4	sha2
5566	la5	la1
5567	ze2
5568	qing1
5569	gua4
556A	pa1	pai1
556B	zhe3
556C	se4
556D	zhuan4
556E	nie4
556F	guo1
5570	luo1
5571	yan1
5572	di4
5573	quan2
5574	tan1
5575	bo5	bo1
5576	ding4
5577	lang1
5578	xiao4
5579
557A	tang2
557B	chi4
557C	ti2
557D	an2
557E	jiu1
557F	dan4
5580	ke4	ka1	ka4
5581	yong2
5582	wei4
5583	nan2
5584	shan4
5585	yu4
5586	zhe2
5587	la3	la1	la2
5588	jie1
5589	hou2
558A	han3
558B	die2	zha2
558C	zhou1
558D	chai2
558E	kuai1
558F	re3
5590	yu4
5591	yin1
5592	zan3
5593	yao1
5594	wo1	o1
5595	mian3
5596	hu2
5597	yun3
5598	chuan3
5599	hui4
559A	huan4
559B	huan4
559C	xi3
559D	he1	he4
559E	ji1
559F	kui4
55A0	zhong3
55A1	wei3
55A2	sha4
55A3	xu3
55A4	huang2
55A5	du4
55A6	yan2
55A7	xuan1
55A8	liang4
55A9	yu4
55AA	sang1	sang4
55AB	chi1
55AC	qiao2
55AD	yan4
55AE	dan1	chan2
55AF	pen1
55B0	shi2	si4
55B1	li2
55B2	yo5	yo1
55B3	zha1	cha1
55B4	wei1
55B5	miao1
55B6	ying2
55B7	pen1	pen4
55B8
55B9	kui2
55BA	xi4
55BB	yu4
55BC	jie2
55BD	lou5	lou2
55BE	ku4
55BF	cao1
55C0	huo4
55C1	ti2
55C2	yao2
55C3	he4
55C4	a2	sha4
55C5	xiu4
55C6	qiang1	qiang4
55C7	se4
55C8	yong1
55C9	su4
55CA	hong3
55CB	xie1
55CC	yi4	ai4
55CD	suo1	shuo4
55CE	ma5	ma3
55CF	cha1
55D0	hai4
55D1	ke4
55D2	ta4
55D3	sang3
55D4	chen1
55D5	ru4	nou4
55D6	sou1
55D7	gong1
55D8	ji1
55D9	pang3
55DA	wu1
55DB	qian4
55DC	shi4
55DD	ge2
55DE	zi1
55DF	jie1	jue1
55E0	luo4
55E1	weng1
55E2	wa4
55E3	si4
55E4	chi1
55E5	hao2
55E6	suo1
55E7	jia1lun2
55E8	hai1	hai4	hei1
55E9	suo3
55EA	qin2
55EB	nie4
55EC	he1
55ED
55EE	sai4
55EF	ng4	ng2	ng3
55F0	ge4
55F1	na2
55F2	dia3	dia1
55F3	ai4	ai3
55F4
55F5	tong1
55F6	bi4
55F7	ao2
55F8	ao2
55F9	lian2
55FA	cui1
55FB	zhe1
55FC	mo4
55FD	sou4
55FE	sou3	zu2
55FF	tan3
5600	di2	di1
5601	qi1	za1
5602	jiao4
5603	chong1
5604	jiao1
5605	kai3
5606	tan4
5607	san1
5608	cao2
5609	jia1
560A	yai1
560B	xiao1
560C	biao1	piao4
560D	lou5	lou2
560E	ga1	ga3
560F	gu3	jia3
5610	xiao1
5611	hu1
5612	hui4
5613	guo1
5614	ou1	ou3	ou4
5615	xian1
5616	ze2
5617	chang2
5618	xu1	shi1
5619	po2
561A	de2
561B	ma5	ma2
561C	ma4	ma3	mo4
561D	hu2
561E	lei5
561F	du1
5620	ga1
5621	tang1
5622	ye3
5623	beng1
5624	ying1
5625
5626	jiao4
5627	mi4
5628	xiao4
5629	hua1	hua2	ye4
562A	mai3
562B	ran2
562C	zuo1	chuai4	zhuai4
562D	peng1
562E	lao2	lao4
562F	xiao4
5630	ji1
5631	zhu3
5632	chao2	zhao1
5633	kui4
5634	zui3
5635	xiao1
5636	si1
5637	hao2
5638	fu3	m2
5639	liao2
563A	qiao2
563B	xi1
563C	xu4
563D	chan3
563E	dan4
563F	mo4	hai1	hei1
5640	xun4
5641	wu4
5642	zun3
5643	pan2
5644	chi1
5645	kui1
5646	can3
5647	zan3
5648	cu4
5649	dan4
564A	yu4
564B	tun1
564C	cheng1	ceng1
564D	jiao4
564E	ye1
564F	xi1
5650	qi4
5651	hao2
5652	lian2
5653	xu1	shi1
5654	deng1
5655	hui1
5656	yin2
5657	pu1
5658	jue1
5659	qin2
565A	xun2
565B	nie4
565C	lu1
565D	si1
565E	yan4
565F	ying4
5660	da1
5661	zhan1
5662	yu3	o1	ou4
5663	zhou4
5664	jin4
5665	nong2
5666	hui4	yue1
5667	hui4
5668	qi4
5669	e4
566A	zao4
566B	yi1	yi4
566C	shi4
566D	jiao4
566E	yuan4
566F	ai4	ai3
5670	yong1
5671	jue2	xue1	xue2
5672	kuai4
5673	yu3
5674	pen1	pen4
5675	dao4
5676	ga2
5677	xin1
5678	dun1	dun4
5679	dang1
567A
567B	sai1
567C	pi1
567D	pi3
567E	yin1
567F	zui3
5680	ning2
5681	di2
5682	han3
5683	ta4
5684	huo4	huo1
5685	ru2
5686	hao1
5687	xia4	he4
5688	yan4
5689	duo1
568A	pi4
568B	chou2
568C	ji4
568D	jin4
568E	hao2
568F	ti4
5690	chang2
5691
5692
5693	ca1	cha1
5694	ti4
5695	lu1
5696	hui4
5697	bao4
5698	you1
5699	nie4
569A	yin2
569B	hu4
569C	mo4
569D	huang1
569E	zhe2
569F	li2
56A0	liu2
56A1
56A2	nang2	nang1
56A3	xiao1	ao2
56A4	mo2
56A5	yan4
56A6	li4
56A7	lu2
56A8	long2
56A9	mo2
56AA	dan1
56AB	chen4
56AC	pin2
56AD	pi3
56AE	xiang4
56AF	huo4
56B0	mo2
56B1	xi1
56B2	duo3
56B3	ku4
56B4	yan2
56B5	chan2
56B6	ying1
56B7	rang3	rang1
56B8	dian3
56B9	la1
56BA	ta4
56BB	xiao1
56BC	jiao2	jiao4	jue2
56BD	chuo4
56BE	huan4
56BF	huo4
56C0	zhuan4	zhuan3
56C1	nie4
56C2	xiao1	ao2
56C3	ca4
56C4	li2
56C5	chan3
56C6	chai4
56C7	li4
56C8	yi4
56C9	luo1	luo2
56CA	nang2	nang1
56CB	zan4
56CC	su1
56CD	xi3
56CE
56CF	jian1
56D0	za2
56D1	zhu3
56D2	lan2
56D3	nie4
56D4	nang1
56D5
56D6
56D7	wei2
56D8	hui2
56D9	yin1
56DA	qiu2
56DB	si4
56DC	nin2
56DD	jian3	nan1
56DE	hui2
56DF	xin4
56E0	yin1
56E1	nan1
56E2	tuan2
56E3	tuan2
56E4	dun4	tun2
56E5	kang4
56E6	yuan1
56E7	jiong3
56E8	pian1
56E9	yun4
56EA	cong1	chuang1
56EB	hu2
56EC	hui2
56ED	yuan2
56EE	e2
56EF	guo2
56F0	kun4
56F1	cong1
56F2	wei2
56F3	tu2
56F4	wei2
56F5	lun2
56F6	guo2
56F7	jun1
56F8	ri4
56F9	ling2
56FA	gu4
56FB	guo2
56FC	tai1
56FD	guo2
56FE	tu2
56FF	you4
5700	guo2
5701	yin2
5702	hun4
5703	pu3
5704	yu3
5705	han2
5706	yuan2
5707	lun2
5708	quan1	juan1	juan4
5709	yu3
570A	qing1
570B	guo2
570C	chui2
570D	wei2
570E	yuan2
570F	quan1	juan1	juan4
5710	ku1
5711	pu3
5712	yuan2
5713	yuan2
5714	e4
5715	tu2shu1guan3
5716	tu2
5717	tu2
5718	tuan2
5719	lu:e4
571A	hui4
571B	yi4
571C	yuan2	huan2
571D	luan2
571E	luan2
571F	tu3
5720	ya4
5721	tu3
5722	ting3
5723	sheng4
5724	yan2
5725	lu2
5726
5727	ya1	ya4
5728	zai4
5729	wei2	xu1	yu2
572A	ge1
572B	yu4
572C	wu1
572D	gui1
572E	pi3
572F	yi2
5730	di4	de5
5731	qian1
5732	qian1
5733	zhen4
5734	zhuo2	shao2
5735	dang4
5736	qia4
5737
5738
5739	kuang4
573A	chang2	chang3
573B	qi2
573C	nie4
573D	mo4
573E	ji2	ji1	se4
573F	jia2
5740	zhi3
5741	zhi3
5742	ban3
5743	xun1
5744	tou2
5745	qin3
5746	fen2
5747	jun1	yun4
5748	keng1
5749	dun4
574A	fang1	fang2
574B	fen4
574C	ben4
574D	tan1
574E	kan3
574F	pi1	huai4	pei1
5750	zuo4
5751	keng1
5752	bi4
5753	xing2
5754	di4
5755	jing1
5756	ji4
5757	kuai4
5758	di3
5759	jing1
575A	jian1
575B	tan2
575C	li4
575D	ba4
575E	wu4
575F	fen2
5760	zhui4
5761	po1
5762	pan3
5763	tang1
5764	kun1
5765	qu1
5766	tan3
5767	zhi2
5768	tuo2
5769	gan1
576A	ping2
576B	dian4
576C	wa1
576D	ni2	ni3
576E	tai2	tai1
576F	pi1
5770	jiong1
5771	yang1
5772	fo2
5773	ao4	ao1
5774	liu4
5775	qiu1
5776	mu4
5777	ke3	ke1
5778	gou4
5779	xue4
577A	ba2
577B	chi2	di3
577C	che4
577D	ling2
577E	zhu4
577F	fu4
5780	hu1
5781	zhi4
5782	chui2
5783	la1	le4
5784	long3
5785	long3
5786	lu2
5787	ao4
5788
5789	pao2
578A
578B	xing2
578C	tong2	tong3
578D	ji4
578E	ke4
578F	lu4
5790	ci2
5791	chi3
5792	lei3
5793	gai1
5794	yin1
5795	hou4
5796	dui1
5797	zhao4
5798	fu2
5799	guang1
579A	yao2
579B	duo3	duo4
579C	duo3	duo4
579D	gui3
579E	cha2
579F	yang2
57A0	yin2
57A1	fa2
57A2	gou4
57A3	yuan2
57A4	die2
57A5	xie2
57A6	ken3
57A7	shang3
57A8	shou3
57A9	e4
57AA
57AB	dian4
57AC	hong2
57AD	ya1
57AE	kua3
57AF	da5
57B0
57B1	dang4
57B2	kai3
57B3
57B4	nao3
57B5	an1
57B6	xing1
57B7	xian4
57B8	yuan4
57B9	bang1
57BA	pei1
57BB	ba4
57BC	yi4
57BD	yin4
57BE	han4
57BF	xu4
57C0	chui2
57C1	cen2
57C2	geng3
57C3	ai1
57C4	peng2
57C5	fang2
57C6	que4
57C7	yong3
57C8	jun4
57C9	jia2
57CA	di4
57CB	mai2	man2
57CC	lang4
57CD	xuan4
57CE	cheng2
57CF	yan2	shan1
57D0	jin1
57D1	zhe2
57D2	le4	lie4
57D3	lie4
57D4	bu4	bu3	pu3
57D5	cheng2
57D6
57D7	bu4
57D8	shi2
57D9	xun1
57DA	guo1
57DB	jiong1
57DC	ye3
57DD	nian4
57DE	di1
57DF	yu4
57E0	bu4
57E1	wu4	ya1
57E2	juan3
57E3	sui4
57E4	pi2	bei1	bi4
57E5	cheng1
57E6	wan3
57E7	ju4
57E8	lun3
57E9	zheng1
57EA	kong1
57EB	zhong3
57EC	dong1
57ED	dai4
57EE	tan4
57EF	an3
57F0	cai4
57F1	shu2
57F2	beng3
57F3	kan3
57F4	zhi2
57F5	duo3
57F6	yi4
57F7	zhi2
57F8	yi4
57F9	pei2
57FA	ji1
57FB	zhun3
57FC	qi2
57FD	sao4	sao3
57FE	ju4
57FF	ni2	ni4
5800	ku1	jue2
5801	ke3
5802	tang2
5803	kun1
5804	ni4
5805	jian1
5806	dui1	zui1
5807	jin3
5808	gang1
5809	yu4
580A	e4
580B	peng2
580C	gu4
580D	tu4
580E	leng4	ling2
580F
5810	ya2
5811	qian4
5812
5813	an4
5814	chen1
5815	duo4	hui1
5816	nao3
5817	tu1
5818	cheng2
5819	yin1
581A	hun2
581B	bi4
581C	lian4
581D	guo1
581E	die2
581F	zhuan4
5820	hou4
5821	bao3	bu3	pu4
5822	bao3
5823	yu2
5824	di1
5825	mao2
5826	jie1
5827	ruan2
5828	e4	ai4
5829	geng4
582A	kan1
582B	zong1
582C	yu2
582D	huang2
582E	e4
582F	yao2
5830	yan4
5831	bao4
5832	ji2
5833	mei2
5834	chang2	chang3
5835	du3
5836	tuo1
5837	an3
5838	feng2
5839	zhong4
583A	jie4
583B	zhen1
583C	heng4
583D	gang1
583E	chuan3
583F	jian3
5840
5841	lei3
5842	gang3
5843	huang1
5844	leng2
5845	duan4
5846	wan1
5847	xuan1
5848	ji4
5849	ji2
584A	kuai4
584B	ying2
584C	ta1
584D	cheng2
584E	yong3
584F	kai3
5850	su4
5851	su4
5852	shi2
5853	mi4
5854	ta3	da5
5855	weng3
5856	cheng2
5857	tu2
5858	tang2
5859	qiao1
585A	zhong3
585B	li4
585C	peng2
585D	bang4
585E	sai1	sai4	se4
585F	zang4
5860	dui1
5861	tian2
5862	wu4
5863	cheng3
5864	xun1	xuan1
5865	ge2
5866	zhen4
5867	ai4
5868	gong1
5869	yan2
586A	kan3
586B	tian2
586C	yuan2
586D	wen1
586E	xie4
586F	liu4
5870
5871	lang3
5872	chang2	chang3
5873	peng2
5874	beng1
5875	chen2
5876	lu4
5877	lu3
5878	ou1
5879	qian4
587A	mei2
587B	mo4
587C	zhuan1
587D	shuang3
587E	shu2
587F	lou3
5880	chi2
5881	man4
5882	biao1
5883	jing4
5884	ce4
5885	shu4
5886	di4
5887	zhang4
5888	kan4
5889	yong1
588A	dian4
588B	chen3
588C	zhi2
588D	ji4
588E	guo1
588F	qiang3
5890	jin3
5891	di1
5892	shang1
5893	mu4
5894	cui1
5895	yan4
5896	ta3	da5
5897	zeng1
5898	qi2
5899	qiang2
589A	liang2
589B
589C	zhui4
589D	qiao1
589E	zeng1
589F	xu1
58A0	shan4
58A1	shan4
58A2	ba2
58A3	pu2
58A4	kuai4
58A5	dong3
58A6	fan2
58A7	que4
58A8	mo4
58A9	dun1
58AA	dun1
58AB	zun1	zun3
58AC	zui4
58AD	sheng4
58AE	duo4	hui1
58AF	duo4
58B0	tan2
58B1	deng4	yan4
58B2	mu2
58B3	fen2
58B4	huang2
58B5	tan2
58B6	da5
58B7	ye4
58B8	chu2
58B9
58BA	ao4
58BB	qiang2
58BC	ji1
58BD	qiao1
58BE	ken3
58BF	yi4
58C0	pi2
58C1	bi4
58C2	dian4
58C3	jiang1
58C4	ye3
58C5	yong1
58C6	xue2
58C7	tan2
58C8	lan3
58C9	ju4
58CA	huai4	pi1
58CB	dang4
58CC	rang3
58CD	qian4
58CE	xuan1
58CF	lan4
58D0	mi2
58D1	he4
58D2	kai4
58D3	ya1	ya4
58D4	dao3
58D5	hao2
58D6	ruan2
58D7
58D8	lei3
58D9	kuang4
58DA	lu2
58DB	yan2
58DC	tan2
58DD	wei3
58DE	huai4	pi1
58DF	long3
58E0	long3
58E1	rui4
58E2	li4
58E3	lin2
58E4	rang3
58E5	chan2
58E6	xun1
58E7	yan2
58E8	lei2
58E9	ba4
58EA
58EB	shi4
58EC	ren2
58ED
58EE	zhuang4
58EF	zhuang4
58F0	sheng1
58F1	yi1
58F2	mai4
58F3	ke2	qiao4
58F4	zhu3
58F5	zhuang4
58F6	hu2
58F7	hu2
58F8	kun3
58F9	yi1
58FA	hu2
58FB	xu4
58FC	kun3
58FD	shou4
58FE	mang3
58FF	zun1
5900	shou4
5901	yi1
5902	zhi3
5903	gu1
5904	chu4	chu3
5905	xiang2
5906	feng2
5907	bei4
5908
5909	bian4
590A	sui1
590B	qun1
590C	ling2
590D	fu4
590E	zuo4
590F	xia4
5910	xiong4
5911
5912	nao2
5913	xia4
5914	kui2
5915	xi1
5916	wai4
5917	yuan4
5918	mao3
5919	su4
591A	duo1
591B	duo1
591C	ye4
591D	qing2
591E
591F	gou4
5920	gou4
5921	qi4
5922	meng4
5923	meng4
5924	yin2
5925	huo3
5926	chen4
5927	da4	dai4
5928	ze4
5929	tian1
592A	tai4
592B	fu1	fu2
592C	guai4
592D	yao3	yao1
592E	yang1
592F	hang1	ben4
5930	gao3
5931	shi1
5932	ben3
5933	tai4
5934	tou2
5935	yan3
5936	bi3
5937	yi2
5938	kua1
5939	jia1	jia2
593A	duo2
593B
593C	kuang3
593D	yun4
593E	jia1	jia2
593F	ba1
5940	en1	mang2
5941	lian2
5942	huan4
5943	di1
5944	yan3	yan1
5945	pao4
5946	juan4
5947	qi2	ji1
5948	nai4	nai3
5949	feng4
594A	xie2
594B	fen4
594C	dian3
594D
594E	kui2
594F	zou4
5950	huan4
5951	qi4	xie4
5952	kai1
5953	she1
5954	ben1	ben4
5955	yi4
5956	jiang3
5957	tao4
5958	zang4	zhuang3
5959	ben3
595A	xi1
595B	huang3
595C	fei3
595D	diao1
595E	sui1
595F	beng1
5960	dian4
5961	ao4
5962	she1
5963	weng1
5964	pan3
5965	ao4
5966	wu4
5967	ao4
5968	jiang3
5969	lian2
596A	duo2
596B	yun1
596C	jiang3
596D	shi4
596E	fen4
596F	huo4
5970	bei4
5971	lian2
5972	che3
5973	nu:3	ru3
5974	nu2
5975	ding3
5976	nai3
5977	qian1
5978	jian1
5979	ta1
597A	jiu3
597B	nan2
597C	cha4
597D	hao3	hao4
597E	xian1
597F	fan4
5980	ji3
5981	shuo4
5982	ru2
5983	fei1
5984	wang4
5985	hong2
5986	zhuang1
5987	fu4
5988	ma1
5989	dan1
598A	ren4
598B	fu1
598C	jing4
598D	yan2
598E	xie4
598F	wen4
5990	zhong1
5991	pa1
5992	du4
5993	ji4
5994	keng1
5995	zhong4
5996	yao1
5997	jin4
5998	yun2
5999	miao4
599A	pei1
599B	chi1
599C	yue4
599D	zhuang1
599E	niu1
599F	yan4
59A0	na4
59A1	xin1	xin4
59A2	fen2
59A3	bi3
59A4	yu2
59A5	tuo3
59A6	feng1
59A7	yuan2
59A8	fang2	fang1
59A9	wu3
59AA	yu4
59AB	gui1
59AC	du4
59AD	ba2
59AE	ni1	ni2
59AF	zhou2
59B0	zhou2
59B1	zhao1
59B2	da2
59B3	nai3	ni3
59B4	yuan3
59B5	tou3
59B6	xuan2
59B7	zhi2
59B8	e1
59B9	mei4
59BA	mo4
59BB	qi1	qi4
59BC	bi4
59BD	shen1
59BE	qie4
59BF	e1
59C0	he2
59C1	xu3
59C2	fa2
59C3	zheng1
59C4	ni1
59C5	ban4
59C6	mu3
59C7	fu1	fu4
59C8	ling2
59C9	zi3
59CA	zi3
59CB	shi3
59CC	ran3
59CD	shan1
59CE	yang1
59CF	qian2
59D0	jie3
59D1	gu1
59D2	si4
59D3	xing4
59D4	wei3	wei1
59D5	zi1
59D6	ju4
59D7	shan1
59D8	pin1
59D9	ren4
59DA	yao2
59DB	tong3
59DC	jiang1
59DD	shu1
59DE	ji2
59DF	gai1
59E0	shang4
59E1	kuo4
59E2	juan1
59E3	jiao3
59E4	gou4
59E5	mu3	lao3
59E6	jian1
59E7	jian1
59E8	yi2
59E9	nian2
59EA	zhi2
59EB	ji1
59EC	ji1
59ED	xian4
59EE	heng2
59EF	guang1
59F0	jun1
59F1	kua1
59F2	yan4
59F3	ming3
59F4	lie4
59F5	pei4
59F6	yan3
59F7	you4
59F8	yan2
59F9	cha4
59FA	xian3
59FB	yin1
59FC	chi3
59FD	gui3
59FE	quan2
59FF	zi1
5A00	song1
5A01	wei1
5A02	hong2
5A03	wa2
5A04	lou2
5A05	ya4
5A06	rao3	rao2
5A07	jiao1
5A08	luan2
5A09	ping1
5A0A	xian4
5A0B	shao4
5A0C	li3
5A0D	cheng2
5A0E	xie4
5A0F	mang2
5A10	fu
5A11	suo1
5A12	mu3
5A13	wei3
5A14	ke4
5A15	lai4
5A16	chuo4
5A17	ding4
5A18	niang2
5A19	keng1
5A1A	nan2
5A1B	yu2
5A1C	nuo2	na4
5A1D	pei1
5A1E	sui1
5A1F	juan1
5A20	shen1	chen2	zhen4
5A21	zhi4
5A22	han2
5A23	di4
5A24	zhuang1
5A25	e2
5A26	pin2
5A27	tui4
5A28	xian4
5A29	mian3	wan3
5A2A	wu2
5A2B	yan2
5A2C	wu3
5A2D	xi1
5A2E	yan2
5A2F	yu2
5A30	si4
5A31	yu2
5A32	wa1
5A33	li4
5A34	xian2
5A35	ju1
5A36	qu3	qu4
5A37	chui2
5A38	qi1
5A39	xian2
5A3A	zhui1
5A3B	dong1
5A3C	chang1
5A3D	lu4
5A3E	ai2
5A3F	e1
5A40	e1
5A41	lou2	lu:3
5A42	mian2
5A43	cong2
5A44	pou3
5A45	ju2
5A46	po2
5A47	cai3
5A48	ling2
5A49	wan3
5A4A	biao3
5A4B	xiao1
5A4C	shu3
5A4D	qi3
5A4E	hui1
5A4F	fu4
5A50	wo3
5A51	rui2
5A52	tan2
5A53	fei1
5A54	wei
5A55	jie2
5A56	tian1
5A57	ni2
5A58	quan2
5A59	jing4
5A5A	hun1
5A5B	jing1
5A5C	qian1
5A5D	dian4
5A5E	xing4
5A5F	hu4
5A60	wan2
5A61	lai2
5A62	bi4
5A63	yin1
5A64	chou1	zhou1
5A65	chuo4
5A66	fu4
5A67	jing4
5A68	lun2
5A69	yan4	an4
5A6A	lan2
5A6B	kun1
5A6C	yin2
5A6D	ya4
5A6E	ju
5A6F	li4
5A70	dian3
5A71	xian2
5A72
5A73	hua4
5A74	ying1
5A75	chan2
5A76	shen3
5A77	ting2
5A78	yang2
5A79	yao3
5A7A	wu4
5A7B	nan4
5A7C	chuo4
5A7D	jia3
5A7E	tou1
5A7F	xu4
5A80	yu2
5A81	wei1
5A82	ti2
5A83	rou2
5A84	mei3
5A85	dan1
5A86	ruan3
5A87	qin1
5A88	hui
5A89	wu1
5A8A	qian2
5A8B	chun1
5A8C	mao2
5A8D	fu4
5A8E	jie3
5A8F	duan1
5A90	xi1
5A91	zhong4
5A92	mei2
5A93	huang2
5A94	mian2
5A95	an1
5A96	ying2
5A97	xuan1
5A98	jie
5A99	wei1
5A9A	mei4
5A9B	yuan4	yuan2
5A9C	zhen1
5A9D	qiu1
5A9E	ti2	shi4
5A9F	xie4
5AA0	tuo3
5AA1	lian4
5AA2	mao4
5AA3	ran3
5AA4	si1
5AA5	pian1
5AA6	wei4
5AA7	wa1
5AA8	jiu4
5AA9	hu2
5AAA	ao3
5AAB
5AAC	bao3
5AAD	xu1
5AAE	tou1	tou3
5AAF	gui1
5AB0	zou1
5AB1	yao2
5AB2	pi4
5AB3	xi2
5AB4	yuan2
5AB5	ying4
5AB6	rong2
5AB7	ru4
5AB8	chi1
5AB9	liu2
5ABA	mei3
5ABB	pan2
5ABC	ao3
5ABD	ma1
5ABE	gou4
5ABF	kui4
5AC0	qin2
5AC1	jia4
5AC2	sao3
5AC3	zhen1
5AC4	yuan2
5AC5	cha1
5AC6	yong2
5AC7	ming2
5AC8	ying1
5AC9	ji2
5ACA	su4
5ACB	niao3
5ACC	xian2
5ACD	tao1	yao3
5ACE	pang2
5ACF	lang2
5AD0	niao3
5AD1	bao2
5AD2	ai4
5AD3	pi4
5AD4	pin2
5AD5	yi4
5AD6	piao2
5AD7	yu4
5AD8	lei2
5AD9	xuan2
5ADA	man4
5ADB	yi1
5ADC	zhang1
5ADD	kang1
5ADE	yong2
5ADF	ni4
5AE0	li2
5AE1	di2
5AE2	gui1
5AE3	yan1
5AE4	jin4
5AE5	zhuan1
5AE6	chang2
5AE7	ce4
5AE8	han1	ran3
5AE9	nen4
5AEA	lao4
5AEB	mo2
5AEC	zhe1
5AED	hu4
5AEE	hu4
5AEF	ao4
5AF0	nen4
5AF1	qiang2
5AF2
5AF3	bi4
5AF4	gu1
5AF5	wu3
5AF6	qiao2
5AF7	tuo3
5AF8	zhan3
5AF9	mao2
5AFA	xian2
5AFB	xian2
5AFC	mo4
5AFD	liao2
5AFE	lian2
5AFF	hua4
5B00	gui1
5B01	deng1
5B02	zhi2
5B03	xu1
5B04	yi
5B05	hua4
5B06	xi1
5B07	hui4
5B08	rao3	rao2
5B09	xi1
5B0A	yan4
5B0B	chan2
5B0C	jiao1
5B0D	mei3
5B0E	fan4
5B0F	fan1
5B10	xian1
5B11	yi4
5B12	wei4
5B13	chan1
5B14	fan4
5B15	shi4
5B16	bi4
5B17	shan4
5B18	sui4
5B19	qiang2
5B1A	lian2
5B1B	huan2	qiong2	xuan1
5B1C	xin
5B1D	niao3
5B1E	dong3
5B1F	yi4
5B20	can2
5B21	ai4
5B22	niang2
5B23	ning2
5B24	ma1
5B25	tiao3
5B26	chou2
5B27	jin4
5B28	ci2
5B29	yu2
5B2A	pin2
5B2B	yong
5B2C	xu1
5B2D	nai3
5B2E	yan1
5B2F	tai2
5B30	ying1
5B31	can2
5B32	niao3
5B33	wo
5B34	ying2
5B35	mian2
5B36
5B37	ma1
5B38	shen3
5B39	xing4
5B3A	ni4
5B3B	du2
5B3C	liu2
5B3D	yuan1
5B3E	lan3
5B3F	yan4
5B40	shuang1
5B41	ling2
5B42	jiao3
5B43	niang2
5B44	lan3
5B45	xian1
5B46	ying1
5B47	shuang1
5B48	shuai1
5B49	quan2
5B4A	mi3
5B4B	li2
5B4C	luan2
5B4D	yan2
5B4E	zhu3
5B4F	lan3
5B50	zi3	zi2	zi5
5B51	jie2
5B52	jue2
5B53	jue2
5B54	kong3
5B55	yun4
5B56	zi1
5B57	zi4
5B58	cun2
5B59	sun1
5B5A	fu2
5B5B	bei4
5B5C	zi1
5B5D	xiao4
5B5E	xin4
5B5F	meng4
5B60	si4
5B61	tai1
5B62	bao1
5B63	ji4
5B64	gu1
5B65	nu2
5B66	xue2
5B67
5B68	chan2
5B69	hai2
5B6A	luan2
5B6B	sun1
5B6C	huai4	nao1
5B6D	mie1
5B6E	cong2
5B6F	jian1
5B70	shu2
5B71	chan2	can4
5B72	ya1
5B73	zi1
5B74	ni3
5B75	fu1
5B76	zi1
5B77	li2
5B78	xue2	xiao2
5B79	bo4
5B7A	ru2	ru4
5B7B	nai2
5B7C	nie4
5B7D	nie4
5B7E	ying1
5B7F	luan2
5B80	mian2
5B81	zhu4	ning2	ning4
5B82	rong3
5B83	ta1
5B84	gui3
5B85	zhai2	zhe4
5B86	qiong2
5B87	yu3
5B88	shou3
5B89	an1
5B8A	tu1
5B8B	song4
5B8C	wan2
5B8D	rou4
5B8E	yao3
5B8F	hong2
5B90	yi2
5B91	jing3
5B92	zhun1
5B93	mi4
5B94	guai1
5B95	dang4
5B96	hong2
5B97	zong1
5B98	guan1
5B99	zhou4
5B9A	ding4
5B9B	wan3	yuan1
5B9C	yi2
5B9D	bao3
5B9E	shi2
5B9F	shi2
5BA0	chong3
5BA1	shen3
5BA2	ke4
5BA3	xuan1
5BA4	shi4
5BA5	you4
5BA6	huan4
5BA7	yi2
5BA8	tiao3
5BA9	shi3
5BAA	xian4
5BAB	gong1
5BAC	cheng2
5BAD	qun2
5BAE	gong1
5BAF	xiao1
5BB0	zai3
5BB1	zha1
5BB2	bao3
5BB3	hai4
5BB4	yan4
5BB5	xiao1
5BB6	jia1
5BB7	shen3
5BB8	chen2
5BB9	rong2
5BBA	huang3
5BBB	mi4
5BBC	kou4
5BBD	kuan1
5BBE	bin1
5BBF	su4	xiu3	xiu4
5BC0	cai3	shen3
5BC1	zan3
5BC2	ji4	ji2
5BC3	yuan1
5BC4	ji4
5BC5	yin2
5BC6	mi4
5BC7	kou4
5BC8	qing1
5BC9	he4
5BCA	zhen1
5BCB	jian3
5BCC	fu4
5BCD	ning2
5BCE	bing4
5BCF	huan2
5BD0	mei4
5BD1	qin3
5BD2	han2
5BD3	yu4
5BD4	shi2
5BD5	ning2
5BD6	jin4
5BD7	ning2
5BD8	zhi4
5BD9	yu3
5BDA	bao3
5BDB	kuan1
5BDC	ning2
5BDD	qin3
5BDE	mo4
5BDF	cha2
5BE0	ju4
5BE1	gua3
5BE2	qin3
5BE3	hu1
5BE4	wu4
5BE5	liao2
5BE6	shi2
5BE7	ning2	ning4
5BE8	zhai4
5BE9	shen3
5BEA	wei3
5BEB	xie3
5BEC	kuan1
5BED	hui4
5BEE	liao2
5BEF	jun4
5BF0	huan2
5BF1	yi4
5BF2	yi2
5BF3	bao3
5BF4	qin1
5BF5	chong3
5BF6	bao3
5BF7	feng1
5BF8	cun4
5BF9	dui4
5BFA	si4
5BFB	xun2	xin2
5BFC	dao3
5BFD	lu:3	luo1
5BFE	dui4
5BFF	shou4
5C00	po3
5C01	feng1
5C02	zhuan1
5C03	fu1
5C04	she4
5C05	ke4
5C06	jiang1	jiang4
5C07	jiang1	jiang4
5C08	zhuan1
5C09	wei4	yu4
5C0A	zun1
5C0B	xun2	xin2
5C0C	shu4
5C0D	dui4
5C0E	dao3	dao4
5C0F	xiao3
5C10	ji1
5C11	shao3	shao4
5C12	er3
5C13	er3
5C14	er3
5C15	ga3
5C16	jian1
5C17	shu1
5C18	chen2
5C19	shang4
5C1A	shang4
5C1B	mo
5C1C	ga2
5C1D	chang2
5C1E	liao2	liao3
5C1F	xian3
5C20	xian1
5C21
5C22	wang1	you2
5C23	wang1	you2
5C24	you2
5C25	liao4
5C26	liao4
5C27	yao2
5C28	mang2	pang2
5C29	wang1
5C2A	wang1
5C2B	wang1
5C2C	ga4
5C2D	yao2
5C2E	duo4
5C2F	kui4
5C30	zhong3	zhong4
5C31	jiu4
5C32	gan1
5C33	gu3
5C34	gan1
5C35	gan1
5C36	gan1
5C37	gan1
5C38	shi1
5C39	yin3
5C3A	chi3	che3
5C3B	kao1
5C3C	ni2
5C3D	jin3	jin4
5C3E	wei3	yi3
5C3F	niao4	ni4	sui1
5C40	ju2
5C41	pi4
5C42	ceng2
5C43	xi4
5C44	bi1	bi3
5C45	ju1
5C46	jie4
5C47	tian1
5C48	qu1
5C49	ti4
5C4A	jie4
5C4B	wu1
5C4C	diao3
5C4D	shi1
5C4E	shi3
5C4F	ping2	bing3
5C50	ji1
5C51	xie4
5C52	chen2
5C53	xi4
5C54	ni2
5C55	zhan3
5C56	xi1
5C57
5C58	man3
5C59	e1
5C5A	lou4
5C5B	ping2
5C5C	ti4
5C5D	fei4
5C5E	shu3	zhu3
5C5F	xie4
5C60	tu2
5C61	lu:3
5C62	lu:3
5C63	xi3
5C64	ceng2
5C65	lu:3
5C66	ju4
5C67	xie4
5C68	ju4
5C69	jue2
5C6A	liao2
5C6B	jue2
5C6C	shu3	zhu3
5C6D	xi4
5C6E	che4
5C6F	tun2	zhun1
5C70	ni4
5C71	shan1
5C72	gai4
5C73	xian1
5C74	li4
5C75	e4
5C76
5C77
5C78	long2
5C79	yi4	ge1
5C7A	qi3
5C7B	ren4
5C7C	wu4
5C7D	han4
5C7E	shen1
5C7F	yu3
5C80	chu1
5C81	sui4
5C82	qi3
5C83
5C84	yue4
5C85	ban3
5C86	yao3
5C87	ang2
5C88	ya2	xia1
5C89	wu4
5C8A	jie2
5C8B	e4
5C8C	ji2
5C8D	qian1
5C8E	fen1
5C8F	wan2
5C90	qi2
5C91	cen2
5C92	qian2
5C93	qi2
5C94	cha4
5C95	jie4
5C96	qu1
5C97	gang3
5C98	xian4
5C99	ao4
5C9A	lan2
5C9B	dao3
5C9C	ba1
5C9D	zhai3
5C9E	zuo4
5C9F	yang3
5CA0	ju4
5CA1	gang1
5CA2	ke3
5CA3	gou3
5CA4	xue4
5CA5	bo1
5CA6	li4
5CA7	tiao2
5CA8	qu1
5CA9	yan2
5CAA	fu2
5CAB	xiu4
5CAC	jia3
5CAD	ling2	ling3
5CAE	tuo2
5CAF	pei1
5CB0	you3
5CB1	dai4
5CB2	kuang4
5CB3	yue4
5CB4	qu1
5CB5	hu4
5CB6	po4
5CB7	min2
5CB8	an4
5CB9	tiao2
5CBA	ling3
5CBB	chi2
5CBC
5CBD	dong1
5CBE
5CBF	kui1
5CC0	xiu4
5CC1	mao3
5CC2	tong2
5CC3	xue2
5CC4	yi4
5CC5
5CC6	he1
5CC7	ke1
5CC8	luo4
5CC9	e1
5CCA	fu4
5CCB	xun2	xun1
5CCC	die2
5CCD	lu4
5CCE	lang3
5CCF	er3
5CD0	gai1
5CD1	quan2
5CD2	tong2
5CD3	yi2
5CD4	mu3
5CD5	shi2
5CD6	an1
5CD7	wei3
5CD8	hu1
5CD9	zhi4	shi4
5CDA	mi4
5CDB	li3
5CDC	ji1
5CDD	tong2
5CDE	kui3
5CDF	you4
5CE0
5CE1	xia2
5CE2	li3
5CE3	yao2
5CE4	jiao4	jiao2	qiao2
5CE5	zheng1
5CE6	luan2
5CE7	jiao1
5CE8	e2
5CE9	e2
5CEA	yu4
5CEB	ye2
5CEC	bu1
5CED	qiao4
5CEE	qun1
5CEF	feng1
5CF0	feng1
5CF1	nao2	nao1
5CF2	li4
5CF3	you2
5CF4	xian4
5CF5	hong2
5CF6	dao3
5CF7	shen1
5CF8	cheng2
5CF9	tu2
5CFA	geng3
5CFB	jun4
5CFC	hao4
5CFD	xia2
5CFE	yin1
5CFF	wu2	yu1
5D00	lang4
5D01	kan3
5D02	lao2
5D03	lai2
5D04	xian3
5D05	que4
5D06	kong1
5D07	chong2
5D08	chong2
5D09	ta4
5D0A	lin
5D0B	hua2	hua4
5D0C	ju1
5D0D	lai2
5D0E	qi2
5D0F	min2
5D10	kun1
5D11	kun1
5D12	zu2
5D13	gu4
5D14	cui1
5D15	ya2
5D16	ya2	ai2
5D17	gang3	gang1
5D18	lun2
5D19	lun2
5D1A	leng2
5D1B	jue2
5D1C	duo1
5D1D	cheng1
5D1E	guo1
5D1F	yin2
5D20	dong1
5D21	han2
5D22	zheng1
5D23	wei3
5D24	yao2	xiao2
5D25	pi3
5D26	yan1
5D27	song1
5D28	jie2
5D29	beng1
5D2A	zu2
5D2B	jue2
5D2C	dong1
5D2D	zhan3
5D2E	gu4
5D2F	yin2
5D30	zi1
5D31	ze2
5D32	huang2
5D33	yu2
5D34	wei1	wai3
5D35	yang2
5D36	feng1
5D37	qiu2
5D38	dun4
5D39	ti2
5D3A	yi3
5D3B	zhi4
5D3C	shi4
5D3D	zai3
5D3E	yao3
5D3F	e4
5D40	zhu4
5D41	kan1
5D42	lu:4
5D43	yan3
5D44	mei3
5D45	gan1	gan4
5D46	ji1
5D47	ji1
5D48	huan4
5D49	ting2
5D4A	sheng4
5D4B	mei2
5D4C	qian4
5D4D	wu4
5D4E	yu2
5D4F	zong1
5D50	lan2
5D51	jie2	he2
5D52	yan2
5D53	yan2
5D54	wei3
5D55	zong1
5D56	cha2
5D57	sui4
5D58	rong2
5D59	ke1
5D5A	xin1
5D5B	yu2
5D5C	qi2
5D5D	lou3
5D5E	tu2
5D5F	dui1
5D60	xi1
5D61	weng1
5D62	cang1
5D63	dang1
5D64	rong2
5D65	jie2
5D66	ai2
5D67	liu2
5D68	wu3
5D69	song1
5D6A	qiao1
5D6B	zi1
5D6C	wei2
5D6D	beng1
5D6E	dian1
5D6F	cuo2
5D70	qian3
5D71	yong2
5D72	nie4
5D73	cuo2
5D74	ji2
5D75
5D76
5D77	song3
5D78	zong1
5D79	jiang4
5D7A	liao2
5D7B	kang
5D7C	chan3
5D7D	di4
5D7E	cen1
5D7F	ding3
5D80	tu1	die2
5D81	lou3
5D82	zhang4
5D83	zhan3
5D84	zhan3
5D85	ao2
5D86	cao2
5D87	qu1
5D88	qiang1
5D89	zui1
5D8A	zui3
5D8B	dao3
5D8C	dao3
5D8D	xi2
5D8E	yu4
5D8F	bo2
5D90	long2
5D91	xiang3
5D92	ceng2
5D93	bo1
5D94	qin1
5D95	jiao1
5D96	yan3
5D97	lao2
5D98	zhan4
5D99	lin2
5D9A	liao2
5D9B	liao2
5D9C	jin1
5D9D	deng4
5D9E	duo4
5D9F	zun1
5DA0	jiao4	jiao2	qiao2
5DA1	gui4
5DA2	yao2
5DA3	qiao2
5DA4	yao2
5DA5	jue2
5DA6	zhan1
5DA7	yi4
5DA8	xue1
5DA9	nao2
5DAA	ye4
5DAB	ye4
5DAC	yi1
5DAD	e4
5DAE	xian3
5DAF	ji2
5DB0	xie4
5DB1	ke3
5DB2	sui3
5DB3	di4
5DB4	ao4
5DB5	zui4
5DB6
5DB7	yi2
5DB8	rong2
5DB9	dao3
5DBA	ling3
5DBB	za2
5DBC	yu3
5DBD	yue4
5DBE	yin3
5DBF
5DC0	jie2
5DC1	li4
5DC2	sui3	xi1
5DC3	long2
5DC4	long2
5DC5	dian1
5DC6	ying2
5DC7	xi1
5DC8	ju2
5DC9	chan2
5DCA	ying3
5DCB	kui1
5DCC	yan2
5DCD	wei1	wei2
5DCE	nao2
5DCF	quan2
5DD0	chao1
5DD1	cuan2
5DD2	luan2
5DD3	dian1
5DD4	dian1
5DD5	nie4
5DD6	yan2
5DD7	yan2
5DD8	yan3
5DD9	nao2
5DDA	yan3
5DDB	chuan1
5DDC	gui4
5DDD	chuan1
5DDE	zhou1
5DDF	huang1
5DE0	jing1
5DE1	xun2
5DE2	chao2
5DE3	chao2
5DE4	lie4
5DE5	gong1
5DE6	zuo3
5DE7	qiao3
5DE8	ju4
5DE9	gong3
5DEA
5DEB	wu1	wu2
5DEC
5DED
5DEE	chai1	cha1	cha4	ci1
5DEF	qiu2
5DF0	qiu2
5DF1	ji3
5DF2	yi3
5DF3	si4
5DF4	ba1
5DF5	zhi1
5DF6	zhao1
5DF7	xiang4	hang4
5DF8	yi2
5DF9	jin3
5DFA	xun4
5DFB	juan4	juan3
5DFC
5DFD	xun4
5DFE	jin1
5DFF	fu2
5E00	za1
5E01	bi4
5E02	shi4
5E03	bu4
5E04	ding1
5E05	shuai4
5E06	fan1	fan2
5E07	nie4
5E08	shi1
5E09	fen1
5E0A	pa4
5E0B	zhi3
5E0C	xi1
5E0D	hu4
5E0E	dan4
5E0F	wei2
5E10	zhang4
5E11	tang3
5E12	dai4
5E13	ma4
5E14	pei4
5E15	pa4
5E16	tie1	tie3	tie4
5E17	fu2
5E18	lian2
5E19	zhi4
5E1A	zhou3
5E1B	bo2
5E1C	zhi4
5E1D	di4
5E1E	mo4
5E1F	yi4
5E20	yi4
5E21	ping2
5E22	qia4
5E23	juan4
5E24	ru2
5E25	shuai4	shuo4
5E26	dai4
5E27	zheng4
5E28	shui4
5E29	qiao4
5E2A	zhen1
5E2B	shi1
5E2C	qun2
5E2D	xi2
5E2E	bang1
5E2F	dai4
5E30	gui1
5E31	chou2	dao4
5E32	ping2
5E33	zhang4
5E34	sha1
5E35	wan1
5E36	dai4
5E37	wei2
5E38	chang2
5E39	sha4
5E3A	qi2
5E3B	ze2
5E3C	guo2
5E3D	mao4
5E3E	du3
5E3F	hou2
5E40	zheng4
5E41	xu1
5E42	mi4
5E43	wei2
5E44	wo4
5E45	fu2
5E46	yi4
5E47	bang1
5E48	ping2
5E49
5E4A	gong1
5E4B	pan2
5E4C	huang3
5E4D	dao1	tao1
5E4E	mi4
5E4F	jia1
5E50	teng2
5E51	hui1
5E52	zhong1
5E53	sen1
5E54	man4
5E55	mu4
5E56	biao1
5E57	guo2
5E58	ze2
5E59	mu4
5E5A	bang1
5E5B	zhang4
5E5C	jiong3
5E5D	chan3
5E5E	fu2
5E5F	zhi4
5E60	hu1
5E61	fan1
5E62	chuang2	zhuang4
5E63	bi4
5E64	bi4
5E65
5E66	mi4
5E67	qiao1
5E68	dan4
5E69	fen2
5E6A	meng2
5E6B	bang1
5E6C	chou2	dao4
5E6D	mie4
5E6E	chu2
5E6F	jie1
5E70	xian3
5E71	lan2
5E72	gan1	gan4
5E73	ping2
5E74	nian2
5E75	jian1
5E76	bing4	bing1
5E77	bing4
5E78	xing4
5E79	gan4	gan1
5E7A	yao1
5E7B	huan4
5E7C	you4
5E7D	you1
5E7E	ji3	ji1
5E7F	guang3
5E80	pi3
5E81	ting1
5E82	ze4
5E83	guang3	an1
5E84	zhuang1
5E85	mo5
5E86	qing4
5E87	bi4
5E88	qin2
5E89	dun4
5E8A	chuang2
5E8B	gui3
5E8C	ya3
5E8D	bai4
5E8E	jie4
5E8F	xu4
5E90	lu2
5E91	wu3
5E92
5E93	ku4
5E94	ying4	ying1
5E95	di3	de5
5E96	pao2
5E97	dian4
5E98	ya1
5E99	miao4
5E9A	geng1
5E9B	ci1
5E9C	fu3
5E9D	tong2
5E9E	pang2
5E9F	fei4
5EA0	xiang2
5EA1	yi3
5EA2	zhi4
5EA3	tiao1
5EA4	zhi4
5EA5	xiu1
5EA6	du4	duo2
5EA7	zuo4
5EA8	xiao1
5EA9	tu2
5EAA	gui3
5EAB	ku4
5EAC	pang2	mang3
5EAD	ting2
5EAE	you3
5EAF	bu1
5EB0	bing3
5EB1	cheng3
5EB2	lai2
5EB3	bi4
5EB4	ji2
5EB5	an1
5EB6	shu4
5EB7	kang1
5EB8	yong1
5EB9	tuo3
5EBA	song1
5EBB	shu4
5EBC	qing3
5EBD	yu4
5EBE	yu3
5EBF	miao4
5EC0	sou1
5EC1	ce4
5EC2	xiang1
5EC3	fei4
5EC4	jiu4
5EC5	he2
5EC6	hui4
5EC7	liu4
5EC8	sha4	xia4
5EC9	lian2
5ECA	lang2
5ECB	sou1
5ECC	jian1
5ECD	pou3
5ECE	qing3
5ECF	jiu4
5ED0	jiu4
5ED1	qin2	jin3
5ED2	ao2
5ED3	kuo4
5ED4	lou2
5ED5	yin4
5ED6	liao4
5ED7	dai4
5ED8	lu4
5ED9	yi4
5EDA	chu2
5EDB	chan2
5EDC	tu2
5EDD	si1
5EDE	xin1
5EDF	miao4
5EE0	chang3	an1
5EE1	wu3
5EE2	fei4
5EE3	guang3	an1
5EE4
5EE5	guai4
5EE6	bi4
5EE7	qiang2
5EE8	xie4
5EE9	lin3
5EEA	lin3
5EEB	liao2
5EEC	lu2
5EED
5EEE	ying2
5EEF	xian1
5EF0	ting1
5EF1	yong1
5EF2	li2
5EF3	ting1
5EF4	yin3
5EF5	xun2
5EF6	yan2
5EF7	ting2
5EF8	di2
5EF9	po4
5EFA	jian4
5EFB	hui2
5EFC	nai3
5EFD	hui2
5EFE	gong3
5EFF	nian4
5F00	kai1
5F01	bian4
5F02	yi4
5F03	qi4
5F04	nong4	long4
5F05	fen2
5F06	ju3
5F07	yan3
5F08	yi4
5F09	zang4	zhuang3
5F0A	bi4
5F0B	yi4
5F0C	yi1
5F0D	er4
5F0E	san1
5F0F	shi4
5F10	er4
5F11	shi4
5F12	shi4
5F13	gong1
5F14	diao4
5F15	yin3
5F16	hu4
5F17	fu2
5F18	hong2
5F19	wu1
5F1A	tui2
5F1B	chi2
5F1C	qiang2	qiang3
5F1D	ba4
5F1E	shen3
5F1F	di4
5F20	zhang1
5F21	jue2
5F22	tao1
5F23	fu3
5F24	di3
5F25	mi2
5F26	xian2
5F27	hu2
5F28	chao1
5F29	nu3
5F2A	jing4
5F2B	zhen3
5F2C	yi2
5F2D	mi3
5F2E	quan1
5F2F	wan1
5F30	shao1
5F31	ruo4
5F32	xuan1
5F33	jing4
5F34	diao1
5F35	zhang1
5F36	jiang4
5F37	qiang2	jiang4	qiang3
5F38	beng1
5F39	dan4	tan2
5F3A	qiang2	qiang3
5F3B	bi4
5F3C	bi4
5F3D	she4
5F3E	dan4	tan2
5F3F	jian3
5F40	gou4
5F41
5F42	fa1
5F43	bi4
5F44	kou1
5F45
5F46	bie4
5F47	xiao1
5F48	dan4	tan2
5F49	kuang4
5F4A	qiang2	jiang4
5F4B	hong2
5F4C	mi2
5F4D	kuo4
5F4E	wan1
5F4F	jue2
5F50	ji4
5F51	ji4
5F52	gui1
5F53	dang1	dang4
5F54	lu4
5F55	lu4
5F56	tuan4
5F57	hui4
5F58	zhi4
5F59	hui4
5F5A	hui4
5F5B	yi2
5F5C	yi2
5F5D	yi2
5F5E	yi2
5F5F	huo4
5F60	huo4
5F61	shan1
5F62	xing2
5F63	zhang1
5F64	tong2
5F65	yan4
5F66	yan4
5F67	yu4
5F68	chi1
5F69	cai3
5F6A	biao1
5F6B	diao1
5F6C	bin1
5F6D	peng2
5F6E	yong3
5F6F	piao4
5F70	zhang1
5F71	ying3
5F72	chi1
5F73	chi4
5F74	zhuo2
5F75	tuo3
5F76	ji2
5F77	pang2	fang3
5F78	zhong1
5F79	yi4
5F7A	wang2
5F7B	che4
5F7C	bi3
5F7D	di1
5F7E	ling3
5F7F	fu2
5F80	wang3	wang4
5F81	zheng1
5F82	cu2
5F83	wang3	wang4
5F84	jing4
5F85	dai4
5F86	xi1
5F87	xun4
5F88	hen3
5F89	yang2
5F8A	huai2	hui2
5F8B	lu:4
5F8C	hou4
5F8D	wang3
5F8E	cheng3
5F8F	zhi4
5F90	xu2
5F91	jing4
5F92	tu2
5F93	cong2
5F94
5F95	lai2
5F96	cong2
5F97	de2	de5	dei3
5F98	pai2
5F99	xi3
5F9A
5F9B	qi1
5F9C	chang2
5F9D	zhi4
5F9E	cong2	cong1	zong4
5F9F	zhou1
5FA0	lai2
5FA1	yu4
5FA2	xie4
5FA3	jie4
5FA4	jian4
5FA5	chi2	shi4
5FA6	jia3
5FA7	bian4
5FA8	huang2
5FA9	fu4
5FAA	xun2
5FAB	wei3
5FAC	pang2
5FAD	yao2
5FAE	wei1	wei2
5FAF	xi1
5FB0	zheng1
5FB1	piao4
5FB2	chi2
5FB3	de2
5FB4	zheng1
5FB5	zheng1	zhi3
5FB6	bie2
5FB7	de2
5FB8	chong1
5FB9	che4
5FBA	jiao3
5FBB	wei4
5FBC	jiao4	jia3	jiao3
5FBD	hui1
5FBE	mei2
5FBF	long4
5FC0	xiang1
5FC1	bao4
5FC2	qu2
5FC3	xin1
5FC4	xin1
5FC5	bi4
5FC6	yi4
5FC7	le4
5FC8	ren2
5FC9	dao1
5FCA	ding4
5FCB	gai3
5FCC	ji4
5FCD	ren3
5FCE	ren2
5FCF	chan4	qian1	qian3
5FD0	tan3
5FD1	te4
5FD2	te4	tei1	tui1
5FD3	gan1
5FD4	qi4
5FD5	dai4
5FD6	cun3
5FD7	zhi4
5FD8	wang4	wang2
5FD9	mang2
5FDA	xi1
5FDB	fan2
5FDC	ying1	ying4
5FDD	tian3
5FDE	min2
5FDF	min2
5FE0	zhong1
5FE1	chong1
5FE2	wu4
5FE3	ji2
5FE4	wu3
5FE5	xi4
5FE6	ye4
5FE7	you1
5FE8	wan4
5FE9	zong3
5FEA	zhong1	song1
5FEB	kuai4
5FEC	yu4
5FED	bian4
5FEE	zhi4
5FEF	chi2
5FF0	cui4
5FF1	chen2
5FF2	tai4
5FF3	tun2
5FF4	qian2
5FF5	nian4
5FF6	hun2
5FF7	xiong1
5FF8	niu3
5FF9	wang3
5FFA	xian1
5FFB	xin1
5FFC	kang1
5FFD	hu1
5FFE	kai4
5FFF	fen4
6000	huai2
6001	tai4
6002	song3
6003	wu3
6004	ou4
6005	chang4
6006	chuang4
6007	ju4
6008	yi4
6009	bao3
600A	chao1
600B	min2
600C	pi1
600D	zuo4
600E	zen3	ze3
600F	yang4
6010	kou4
6011	ban4
6012	nu4
6013	nao2
6014	zheng1	zheng4
6015	pa4
6016	bu4
6017	tie1
6018	hu4
6019	hu4
601A	ju4
601B	da2
601C	lian2	ling2
601D	si1	sai1
601E	zhou4
601F	di4
6020	dai4
6021	yi2
6022	tu2
6023	you2
6024	fu1
6025	ji2
6026	peng1
6027	xing4
6028	yuan4
6029	ni2
602A	guai4
602B	fu2	fei4
602C	xi4
602D	bi4
602E	you1
602F	qie4	que4
6030	xuan4
6031	zong1
6032	bing3
6033	huang3
6034	xu4
6035	chu4
6036	pi1
6037	xi1
6038	xi1
6039	tan1
603A
603B	zong3
603C	dui4
603D
603E
603F	yi4
6040	chi3
6041	nen4
6042	xun2
6043	shi4
6044	xi4
6045	lao3
6046	heng2
6047	kuang1
6048	mou2	mu4
6049	zhi3
604A	xie2
604B	lian4
604C	tiao1
604D	huang3
604E	die2
604F	hao3
6050	kong3
6051	gui3
6052	heng2
6053	xi1
6054	xiao4
6055	shu4
6056	sai1	si1
6057	hu1
6058	qiu1
6059	yang4
605A	hui4
605B	hui2
605C	chi4
605D	jia2
605E	yi2
605F	xiong1
6060	guai4
6061	lin4
6062	hui1
6063	zi4
6064	xu4
6065	chi3
6066	xiang4
6067	nu:4
6068	hen4
6069	en1
606A	ke4	que4
606B	tong1	dong4
606C	tian2
606D	gong1
606E	quan2
606F	xi1	xi2
6070	qia4
6071	yue4
6072	peng1
6073	ken3
6074	de2
6075	hui4
6076	e4	e3	wu4
6077
6078	tong4
6079	yan1
607A	kai3
607B	ce4
607C	nao3
607D	yun4
607E	mang2
607F	yong3
6080	yong3
6081	juan4
6082	mang2
6083	kun3
6084	qiao3	qiao1
6085	yue4
6086	yu4
6087	yu4
6088	jie4
6089	xi1
608A	zhe2	qi1
608B	lin4
608C	ti4
608D	han4
608E	hao4
608F	qie4
6090	ti4
6091	bu4
6092	yi4
6093	qian4
6094	hui3
6095	xi1
6096	bei4
6097	man2
6098	yi2
6099	heng1
609A	song3
609B	quan1
609C	cheng3
609D	kui1	li3
609E	wu4
609F	wu4
60A0	you1
60A1	li2
60A2	liang4	lang3
60A3	huan4
60A4	cong1
60A5	yi4
60A6	yue4
60A7	li4
60A8	nin2
60A9	nao3
60AA	e4	e3	wu4
60AB	que4
60AC	xuan2
60AD	qian1
60AE	wu4
60AF	min3
60B0	cong2
60B1	fei3
60B2	bei1
60B3	de2
60B4	cui4
60B5	chang4
60B6	men4	men1
60B7	li4
60B8	ji4
60B9	guan4
60BA	guan4
60BB	xing4
60BC	dao4
60BD	qi1
60BE	kong1
60BF	tian3
60C0	lun2
60C1	xi1
60C2	kan3
60C3	kun1
60C4	ni4
60C5	qing2
60C6	chou2
60C7	dun1
60C8	guo3
60C9	chan1
60CA	jing1
60CB	wan3	wan4
60CC	yuan1
60CD	jin1
60CE	ji4
60CF	lin2
60D0	yu4
60D1	huo4
60D2	he2
60D3	quan1
60D4	yan3
60D5	ti4
60D6	ti4
60D7	nie1
60D8	wang3
60D9	chuo4
60DA	hu1
60DB	hun1
60DC	xi1	xi2
60DD	tang3	chang3
60DE	xin1
60DF	wei2
60E0	hui4
60E1	e4	e3	wu4
60E2	rui3
60E3	zong3
60E4	jian1
60E5	yong3
60E6	dian4
60E7	ju4
60E8	can3	can4
60E9	cheng2
60EA	de2
60EB	bei4
60EC	qie4
60ED	can2
60EE	dan4
60EF	guan4
60F0	duo4
60F1	nao3
60F2	yun4
60F3	xiang3
60F4	zhui4
60F5	die2
60F6	huang2
60F7	chun3
60F8	qiong2
60F9	re3
60FA	xing1
60FB	ce4
60FC	bian3
60FD	hun1
60FE	zong1
60FF	ti2
6100	qiao3
6101	chou2
6102	bei4
6103	xuan1
6104	wei1
6105	ge2
6106	qian1
6107	wei3
6108	yu4
6109	yu2
610A	bi4
610B	xuan1
610C	huan4
610D	min3
610E	bi4
610F	yi4
6110	mian3
6111	yong3
6112	kai4	qi4
6113	dang4
6114	yin1
6115	e4
6116	chen2
6117	mou4
6118	qia4
6119	ke4
611A	yu2
611B	ai4
611C	qie4
611D	yan3
611E	nuo4
611F	gan3
6120	yun4
6121	zong3
6122	sai1
6123	leng4
6124	fen4
6125
6126	kui4
6127	kui4
6128	que4
6129	gong1
612A	yun2
612B	su4
612C	su4
612D	qi2
612E	yao2
612F	song3
6130	huang4
6131	shitsu
6132	gu3
6133	ju4
6134	chuang4
6135	ta1
6136	xie2
6137	kai3
6138	zheng3
6139	yong3
613A	cao3
613B	sun4
613C	shen4
613D	bo2
613E	kai4
613F	yuan4
6140	xie2
6141	hun4
6142	yong3
6143	yang3
6144	li4
6145	sao1
6146	tao1
6147	yin1
6148	ci2
6149	xu4
614A	qian4	qie4
614B	tai4
614C	huang1
614D	yun4
614E	shen4
614F	ming3
6150
6151	she4
6152	cong2
6153	piao1
6154	mo4
6155	mu4
6156	guo2
6157	chi4
6158	can3	can4
6159	can2
615A	can2
615B	cui2
615C	min3
615D	te4	ni4
615E	zhang1
615F	tong4
6160	ao4
6161	shuang3
6162	man4
6163	guan4
6164	que4
6165	zao4
6166	jiu4
6167	hui4
6168	kai3	kai4
6169	lian2
616A	ou4	ou1
616B	song3
616C	jin3
616D	yin4
616E	lu:4
616F	shang1
6170	wei4
6171	tuan2
6172	man2
6173	qian1
6174	zhe2
6175	yong1
6176	qing4
6177	kang1	kang3
6178	di4
6179	zhi2
617A	lu:2
617B	juan4
617C	qi1
617D	qi1
617E	yu4
617F	ping2
6180	liao2
6181	zong3
6182	you1
6183	chuang1
6184	zhi4
6185	tong4
6186	cheng1
6187	qi4
6188	qu1
6189	peng2
618A	bei4
618B	bie1
618C	chun2
618D	jiao1
618E	zeng1
618F	chi4
6190	lian2
6191	ping2
6192	kui4
6193	hui4
6194	qiao2
6195	cheng2
6196	yin4
6197	yin4
6198	xi3
6199	xi3
619A	dan4
619B	tan2
619C	duo4
619D	dui4
619E	dui4
619F	su4
61A0	jue4
61A1	ce4
61A2	xiao1
61A3	fan2
61A4	fen4
61A5	lao2
61A6	lao4
61A7	chong1
61A8	han1
61A9	qi4
61AA	xian2
61AB	min3
61AC	jing3
61AD	liao3
61AE	wu3
61AF	can3
61B0	jue2
61B1	chou4
61B2	xian4
61B3	tan3
61B4	sheng2
61B5	pi1
61B6	yi4
61B7	chu4
61B8	xian1
61B9	nao2
61BA	dan4
61BB	tan3
61BC	jing3
61BD	song1
61BE	han4
61BF	jiao1
61C0	wei4
61C1	huan2
61C2	dong3
61C3	qin2
61C4	qin2
61C5	qu2
61C6	cao3
61C7	ken3
61C8	xie4
61C9	ying4	ying1
61CA	ao4
61CB	mao4
61CC	yi4
61CD	lin3
61CE	se4
61CF	jun4
61D0	huai2
61D1	men4
61D2	lan3
61D3	ai4
61D4	lin3
61D5	yan1
61D6	gua1
61D7	xia4
61D8	chi4
61D9	yu3
61DA	yin4
61DB	dai1
61DC	meng3
61DD	ai4
61DE	meng3
61DF	dui4
61E0	qi2
61E1	mo3
61E2	lan2
61E3	men4
61E4	chou2
61E5	zhi4
61E6	nuo4
61E7	nuo4
61E8	yan1	yan4
61E9	yang3
61EA	bo2
61EB	zhi2
61EC	xing4
61ED	kuang4
61EE	you1
61EF	fu2
61F0	liu2
61F1	mie4
61F2	cheng2
61F3
61F4	chan4
61F5	meng2	meng3
61F6	lan3
61F7	huai2
61F8	xuan2
61F9	rang4
61FA	chan4
61FB	ji4
61FC	ju4
61FD	huan1
61FE	she4	zhe2
61FF	yi4
6200	lian4
6201	nan3
6202	mi2
6203	tang3
6204	jue2
6205	gang4
6206	gang4	zhuang4
6207	zhuang4
6208	ge1
6209	yue4
620A	wu4
620B	jian1
620C	xu1	qu5
620D	shu4
620E	rong2
620F	xi4	hu1
6210	cheng2
6211	wo3
6212	jie4
6213	ge1
6214	jian1
6215	qiang1	qiang2
6216	huo4
6217	qiang1	qiang4
6218	zhan4
6219	dong4
621A	qi1
621B	jia2
621C	die2
621D	cai2
621E	jia2
621F	ji3
6220	shi4	chi4
6221	kan1
6222	ji2
6223	kui2
6224	gai4
6225	deng3
6226	zhan4
6227	chuang1	qiang1	qiang4
6228	ge1
6229	jian3
622A	jie2
622B	yu4
622C	jian3
622D	yan3
622E	lu4
622F	xi4	hu1
6230	zhan4
6231	xi4
6232	xi4	hu1
6233	chuo1
6234	dai4
6235	qu2
6236	hu4
6237	hu4
6238	hu4
6239	e4
623A	shi4
623B	li4
623C	mao3
623D	hu4
623E	li4
623F	fang2
6240	suo3
6241	bian3	pian1
6242	dian4
6243	jiong1
6244	shang3
6245	yi2
6246	yi3
6247	shan4	shan1
6248	hu4
6249	fei1
624A	yan3
624B	shou3
624C	shou3
624D	cai2
624E	zha1	za1	zha2
624F	qiu2
6250	le4
6251	pu1
6252	ba1	pa1	pa2
6253	da3
6254	reng1	reng3
6255	fu2	bi4
6256
6257	zai4
6258	tuo1
6259	zhang4
625A	diao1
625B	kang2	gang1
625C	yu1
625D	ku1
625E	han4
625F	shen1
6260	cha1
6261	chi3
6262	gu3
6263	kou4
6264	wu4
6265	tuo1
6266	qian1
6267	zhi2
6268	cha1
6269	kuo4
626A	men2
626B	sao3	sao4
626C	yang2
626D	niu3
626E	ban4
626F	che3
6270	rao3	you4
6271	xi1
6272	qian2
6273	ban1	pan1
6274	jia2
6275	yu2
6276	fu2
6277	ao4
6278	xi1
6279	pi1
627A	di3
627B	zi4
627C	e4
627D	dun4
627E	zhao3
627F	cheng2
6280	ji4
6281	yan3
6282	kuang2
6283	bian4
6284	chao1
6285	ju1
6286	wen4
6287	hu2
6288	yue4
6289	jue2
628A	ba3	ba4
628B	qin4
628C	zhen3
628D	zheng3
628E	yun3
628F	wan2
6290	na4
6291	yi4
6292	shu1
6293	zhua1
6294	pou2
6295	tou2
6296	dou3
6297	kang4
6298	zhe2	she2	zhe1
6299	pou2
629A	fu3
629B	pao1
629C	ba2
629D	ao3
629E	ze2	zhai2
629F	tuan2
62A0	kou1
62A1	lun2	lun1
62A2	qiang3	qiang1
62A3
62A4	hu4
62A5	bao4
62A6	bing3
62A7	zhi3
62A8	peng1
62A9	tan1
62AA	pu1
62AB	pi1
62AC	tai2
62AD	yao3
62AE	zhen3
62AF	zha1
62B0	yang3
62B1	bao4
62B2	he1
62B3	ni3
62B4	yi4
62B5	di3
62B6	chi4
62B7	pi1
62B8	za1
62B9	mo3	ma1	mo4
62BA	mo3
62BB	chen1
62BC	ya1
62BD	chou1
62BE	qu1
62BF	min3
62C0	chu4
62C1	jia1
62C2	fu2	bi4
62C3	zha3
62C4	zhu3
62C5	dan4	dan1	dan3
62C6	chai1	ca1
62C7	mu3
62C8	nian1	nian3
62C9	la1	la2	la3
62CA	fu3
62CB	pao1
62CC	ban4
62CD	pai1
62CE	ling1
62CF	na2
62D0	guai3
62D1	qian2
62D2	ju4
62D3	tuo4	ta4
62D4	ba2
62D5	tuo1
62D6	tuo1
62D7	ao4	niu4
62D8	ju1
62D9	zhuo2	zhuo1
62DA	pan4
62DB	zhao1
62DC	bai4
62DD	bai4
62DE	di3
62DF	ni3
62E0	ju4	ju1
62E1	kuo4
62E2	long3
62E3	jian3
62E4	qia2
62E5	yong1
62E6	lan2
62E7	ning2	ning3	ning4
62E8	bo1
62E9	ze2	zhai2
62EA	qian1
62EB	hen2
62EC	gua1	kuo4
62ED	shi4
62EE	jie2
62EF	zheng3
62F0	nin3
62F1	gong3
62F2	gong3
62F3	quan2
62F4	shuan1
62F5	tun2
62F6	zan3	za1
62F7	kao3
62F8	chi3
62F9	xie2
62FA	ce4
62FB	hui1
62FC	pin1
62FD	zhuai4
62FE	shi2	she4
62FF	na2
6300	bo4
6301	chi2
6302	gua4
6303	zhi4
6304	kuo4
6305	duo3
6306	duo3
6307	zhi3	zhi1
6308	qie4
6309	an4
630A	nong4	long4
630B	zhen4
630C	ge2
630D	jiao4
630E	ku1	kua4
630F	dong4
6310	ru2	na2
6311	tiao1	tiao3
6312	lie4
6313	zha1
6314	lu:3
6315	die2
6316	wa1
6317	jue2
6318
6319	ju3
631A	zhi4
631B	luan2
631C	ya4
631D	zhua1	wo1
631E	ta4
631F	xie2
6320	nao2
6321	dang3	dang4
6322	jiao3	jia3
6323	zheng1	zheng4
6324	ji3
6325	hui1
6326	xun2
6327
6328	ai1	ai2
6329	tuo1
632A	nuo2
632B	cuo4
632C	bo2
632D	geng3
632E	ti3
632F	zhen4
6330	cheng2
6331	suo1
6332	suo1	sa1
6333	keng1	keng3
6334	mei3
6335	long4	nong4
6336	ju2
6337	peng2
6338	jian3
6339	yi4
633A	ting3
633B	shan1
633C	nuo4	ruo2
633D	wan3
633E	xie2
633F	cha1
6340	feng1
6341	jiao3	jia3
6342	wu3	wu2
6343	jun4
6344	jiu4
6345	tong3
6346	kun3
6347	huo4
6348	tu2
6349	zhuo1
634A	pou2
634B	le4	lu:3	luo1
634C	ba1
634D	han4
634E	shao1	shao4
634F	nie1
6350	juan1
6351	she4
6352	shu4
6353	ye2
6354	jue2
6355	bu3
6356	huan2
6357	bu4
6358	jun4
6359	yi4
635A	zhai1
635B	ly3
635C	sou1
635D	tuo1
635E	lao1
635F	sun3
6360	bang1
6361	jian3
6362	huan4
6363	dao3
6364
6365	wan4
6366	qin2
6367	peng3
6368	she3	she4
6369	lie4
636A	min2
636B	men2
636C	fu3
636D	bai3
636E	ju4	ju1
636F	dao3
6370	wo3
6371	ai2	ai1
6372	juan3
6373	yue4
6374	zong3
6375	chen3
6376	chui2
6377	jie2
6378	tu1
6379	ben4
637A	na4
637B	nian3
637C	nuo2
637D	zu2
637E	wo4
637F	xi1	qi1
6380	xian1
6381	cheng2
6382	dian1
6383	sao3	sao4
6384	lun2	lun1
6385	qing4
6386	gang1
6387	duo2	duo1
6388	shou4
6389	diao4
638A	pou2	pou3
638B	di3
638C	zhang3
638D	gun3
638E	ji3
638F	tao1
6390	qia1
6391	qi2
6392	pai2	pai3
6393	shu2
6394	qian1
6395	ling2
6396	ye4
6397	ya3
6398	jue2
6399	zheng1	zheng4
639A	liang3
639B	gua4
639C	yi3
639D	huo4
639E	shan4
639F	ding4
63A0	lu:e4
63A1	cai3
63A2	tan4
63A3	che4
63A4	bing1
63A5	jie1
63A6	ti1
63A7	kong4
63A8	tui1
63A9	yan3
63AA	cuo4
63AB	zou1
63AC	ju2	ju1
63AD	tian4
63AE	qian2
63AF	ken4
63B0	bai1	bo4
63B1	shou3	pa2
63B2	jie1
63B3	lu3
63B4	guo2	guai1
63B5
63B6
63B7	zhi4
63B8	dan3	shan3	shan4
63B9
63BA	can4	chan1	shan3
63BB	sao1
63BC	guan4
63BD	peng4
63BE	yuan4
63BF	nuo4
63C0	jian3
63C1	zheng1
63C2	jiu1
63C3	jian1
63C4	yu2
63C5	yan2
63C6	kui2
63C7	nan3
63C8	hong1
63C9	rou2
63CA	pi4
63CB	wei1
63CC	sai1
63CD	zou4
63CE	xuan1
63CF	miao2
63D0	ti2	di1
63D1	nie1
63D2	cha1
63D3	shi4
63D4	zong3
63D5	zhen4
63D6	yi1
63D7	shun3
63D8	heng2
63D9	bian4
63DA	yang2
63DB	huan4
63DC	yan3
63DD	zan3
63DE	an3
63DF	xu1	ju1
63E0	ya4
63E1	wo4
63E2	ke4
63E3	chuai3	chuai1	chuai4
63E4	ji2	jie2
63E5	ti4
63E6	la2
63E7	la4
63E8	cheng2
63E9	kai1
63EA	jiu1
63EB	jiu1
63EC	tu2
63ED	jie1
63EE	hui1
63EF	geng1
63F0	chong4
63F1	shuo4
63F2	she2	die2
63F3	xie4
63F4	yuan2
63F5	qian2
63F6	ye2
63F7	cha1
63F8	zha1
63F9	bei1
63FA	yao2
63FB
63FC
63FD	lan3
63FE	wen4
63FF	qin4
6400	chan1
6401	ge1	ge2
6402	lou3	lou1
6403	zong3
6404	geng1
6405	jiao3	jia3
6406	gou4
6407	qin4
6408	yong3
6409	que4
640A	chou1
640B	chi3	chuai1
640C	zhan3
640D	sun3
640E	sun1
640F	bo2
6410	chu4
6411	rong3
6412	beng4
6413	cuo1
6414	sao1
6415	ke4
6416	yao2
6417	dao3
6418	zhi1
6419	nu4
641A	xie2
641B	jian1
641C	sou1
641D	qiu3
641E	gao3
641F	xian3
6420	shuo4
6421	sang3
6422	jin4
6423	mie4
6424	e4
6425	chui2
6426	nuo4
6427	shan1
6428	ta4
6429	jie2
642A	tang2
642B	pan2
642C	ban1
642D	da1
642E	li4
642F	tao1
6430	hu2
6431	zhi4
6432	wa1
6433	xia2
6434	qian1
6435	wen4
6436	qiang3	chuang3	qiang1
6437	chen1
6438	zhen1
6439	e4
643A	xie2
643B	nuo4
643C	quan2
643D	cha2	ca1
643E	zha4
643F	ge2
6440	wu3
6441	en4
6442	she4
6443	gong4
6444	she4
6445	shu1
6446	bai3
6447	yao2
6448	bin4
6449	sou1
644A	tan1
644B	sha1
644C	chan3
644D	suo1
644E	liao2
644F	chong1
6450	chuang1
6451	guo2	guai1
6452	bing4
6453	feng2
6454	shuai1
6455	di4
6456	qi4
6457	sou
6458	zhai1	zhe2
6459	lian3
645A	cheng1
645B	chi1
645C	guan4
645D	lu4
645E	luo2	luo4
645F	lou3	lou1
6460	zong3
6461	gai4	xi4
6462	hu4
6463	zha1
6464	chuang3
6465	tang4
6466	hua4
6467	cui1
6468	nai2
6469	mo2	ma1
646A	jiang1
646B	gui1
646C	ying4
646D	zhi2
646E	ao2
646F	zhi4
6470	chi4
6471	man2
6472	shan4
6473	kou1
6474	shu1
6475	suo3
6476	tuan2
6477	zhao1
6478	mo1	mo2
6479	mo2
647A	zhe2
647B	chan1	shan3
647C	keng1
647D	piao3	biao1
647E	jiang4
647F	yin1
6480	gou4
6481	qian1
6482	liao4
6483	ji1
6484	ying1
6485	jue1
6486	pie1
6487	pie3	pie1
6488	lao1
6489	dun1
648A	xian4
648B	ruan2
648C	kui4
648D	zan3
648E	yi4
648F	xun2
6490	cheng1
6491	cheng1
6492	sa3	sa1
6493	nao2
6494	heng4
6495	si1
6496	qian3
6497	huang2
6498	da1
6499	zun3
649A	nian3
649B	lin3
649C	zheng3
649D	hui1
649E	zhuang4	chuang2
649F	jiao3	jia3
64A0	ji3
64A1	cao1
64A2	dan3
64A3	dan3	shan3	shan4
64A4	che4
64A5	bo1
64A6	che3
64A7	jue2
64A8	xiao1
64A9	liao2	liao1	liao4
64AA	ben4
64AB	fu3
64AC	qiao4	qiao1
64AD	bo4	bo1
64AE	cuo1	zuo3
64AF	zhuo2
64B0	zhuan4
64B1	tuo3
64B2	pu1
64B3	qin4
64B4	dun1
64B5	nian3
64B6
64B7	xie2
64B8	lu1
64B9	jiao3	jia3
64BA	cuan1
64BB	ta4
64BC	han4
64BD	qiao4
64BE	zhua1	wo1
64BF	jian3
64C0	gan3
64C1	yong3	yong1
64C2	lei2	lei1	lei4
64C3	kuo3
64C4	lu3
64C5	shan4
64C6	zhuo2
64C7	ze2	zhai2
64C8	pu1
64C9	chuo4
64CA	ji2	ji1
64CB	dang3	dang4
64CC	se4
64CD	cao1	cao4
64CE	qing2
64CF	jing4
64D0	huan4
64D1	jie1
64D2	qin2
64D3	kuai3
64D4	dan1	dan3	dan4
64D5	xie2
64D6	ge3
64D7	pi3
64D8	bo4
64D9	ao4
64DA	ju4	ju1
64DB	ye4
64DC
64DD
64DE	sou3	sou4
64DF	mi2
64E0	ji3
64E1	tai2
64E2	zhuo2
64E3	dao3
64E4	xing3
64E5	lan3
64E6	ca1
64E7	ju3
64E8	ye2
64E9	ru3
64EA	ye4
64EB	ye4
64EC	ni3
64ED	huo4
64EE	ji2
64EF	bin4
64F0	ning2	ning3	ning4
64F1	ge1	ge2
64F2	zhi4
64F3	jie2
64F4	kuo4
64F5	mo2	ma1
64F6	jian4
64F7	xie2
64F8	lie4
64F9	tan1
64FA	bai3
64FB	sou3	sou4
64FC	lu1
64FD	lu:e4
64FE	rao3
64FF	zhi2
6500	pan1
6501	yang3
6502	lei4
6503	sa4
6504	shu1
6505	zan3	cuan2
6506	nian3
6507	xian3
6508	jun4
6509	huo4	huo1
650A	lye4
650B	la4
650C	han4
650D	ying2
650E	lu2
650F	long3
6510	qian1
6511	qian1
6512	zan3	cuan2
6513	qian1
6514	lan2
6515	san1
6516	ying1
6517	mei2
6518	rang2	rang3
6519	chan1
651A
651B	cuan1
651C	xie2
651D	she4
651E	luo1
651F	jun4
6520	mi2
6521	li2
6522	zan3	cuan2
6523	luan2
6524	tan1
6525	zuan4
6526	li4
6527	dian1
6528	wa1
6529	dang3
652A	jiao3	gao3	jia3
652B	jue2
652C	lan3
652D	li4
652E	nang3
652F	zhi1
6530	gui4
6531	gui3
6532	qi1
6533	xin2
6534	po1
6535	po1
6536	shou1
6537	kao3
6538	you1
6539	gai3
653A	gai3
653B	gong1
653C	gan1
653D	ban1
653E	fang4
653F	zheng4
6540	bo2
6541	dian1
6542	kou4
6543	min3
6544	wu4
6545	gu4
6546	ge2
6547	ce4
6548	xiao4
6549	mi3
654A	chu4
654B	ge2
654C	di2
654D	xu4
654E	jiao4
654F	min3
6550	chen2
6551	jiu4
6552	shen1
6553	duo2
6554	yu3
6555	chi4
6556	ao2
6557	bai4
6558	xu4
6559	jiao4	jiao1
655A	duo2
655B	lian3
655C	nie4
655D	bi4
655E	chang3
655F	dian4
6560	duo2
6561	yi4
6562	gan3
6563	san4	san3
6564	ke3
6565	yan4
6566	dun1	dui4
6567	qi3
6568	dou3
6569	xiao4
656A	duo2
656B	jiao3
656C	jing4
656D	yang2
656E	xia2
656F	hun1	min3
6570	shu4	shu3	shuo4
6571	ai2
6572	qiao1
6573	ai2
6574	zheng3
6575	di2
6576	zhen4
6577	fu1
6578	shu4	shu3	shuo4
6579	liao2
657A	qu1
657B	xiong4
657C	xi3
657D	jiao3
657E
657F	qiao2
6580	zhuo2
6581	yi4	du4
6582	lian4	lian3
6583	bi4
6584	li4
6585	xue2
6586	xiao4
6587	wen2	wen4
6588	xue2
6589	qi2	ji4	qi4
658A	qi2	ji4	qi4
658B	zhai1
658C	bin1
658D	jue2
658E	zhai1
658F	lang3
6590	fei3
6591	ban1
6592	ban1
6593	lan2
6594	yu3
6595	lan2
6596	wei3
6597	dou3	dou4
6598	sheng1
6599	liao4
659A	jia3
659B	hu2
659C	xie2	xia2
659D	jia3
659E	yu3
659F	zhen1
65A0	jiao4
65A1	wo4
65A2	tiao3	tou4
65A3	dou4
65A4	jin1
65A5	chi4
65A6	yin2
65A7	fu3
65A8	qiang1
65A9	zhan3
65AA	qu2	ju1
65AB	zhuo2
65AC	zhan3
65AD	duan4
65AE	zhuo2
65AF	si1
65B0	xin1
65B1	zhuo2
65B2	zhuo2
65B3	qin2
65B4	lin2
65B5	zhuo2
65B6	chu4
65B7	duan4
65B8	zhu3
65B9	fang1
65BA	xie4
65BB	hang2
65BC	yu2	wu1	yu1
65BD	shi1
65BE	pei4
65BF	you2
65C0
65C1	pang2	bang4
65C2	qi2
65C3	zhan1
65C4	mao2	mao4
65C5	lu:3
65C6	pei4
65C7	pi1
65C8	liu2
65C9	fu1
65CA	fang3
65CB	xuan2	xuan4
65CC	jing1
65CD	jing1
65CE	ni3
65CF	zu2
65D0	zhao4
65D1	yi3
65D2	liu2
65D3	shao1
65D4	jian4
65D5
65D6	yi3
65D7	qi2
65D8	zhi4
65D9	fan1
65DA	piao1
65DB	fan1
65DC	zhan1
65DD	guai4
65DE	sui4
65DF	yu2
65E0	wu2	mo2
65E1	ji4
65E2	ji4
65E3	ji4
65E4	huo4
65E5	ri4
65E6	dan4
65E7	jiu4
65E8	zhi3
65E9	zao3
65EA	xie2
65EB	tiao1
65EC	xun2
65ED	xu4
65EE	ga1
65EF	la2
65F0	gan4
65F1	han4
65F2	tai2
65F3	di4
65F4	xu1
65F5	chan3
65F6	shi2
65F7	kuang4
65F8	yang2
65F9	shi2
65FA	wang4
65FB	min2
65FC	min2
65FD	tun1
65FE	chun1
65FF	wu4
6600	yun2
6601	bei4
6602	ang2
6603	ze4
6604	ban3
6605	jie2
6606	kun1
6607	sheng1
6608	hu4
6609	fang3
660A	hao4
660B	gui4
660C	chang1
660D	xuan1
660E	ming2
660F	hun1
6610	fen1
6611	qin3
6612	hu1
6613	yi4
6614	xi2	xi1
6615	xin1
6616	yan2
6617	ze4
6618	fang3
6619	tan2
661A	shen4
661B	ju4
661C	yang2
661D	zan3
661E	bing3
661F	xing1
6620	ying4
6621	xuan4
6622	pei3
6623	zhen3
6624	ling2
6625	chun1
6626	hao4
6627	mei4
6628	zuo2
6629	mo4
662A	bian4
662B	xu4
662C	hun1
662D	zhao1
662E	zong4
662F	shi4
6630	shi4
6631	yu4
6632	fei4	fu2
6633	die2
6634	mao3
6635	ni4	ni3
6636	chang3
6637	wen1
6638	dong1
6639	ai3
663A	bing3
663B	ang2
663C	zhou4
663D	long2
663E	xian3
663F	kuang4
6640	tiao3
6641	chao2
6642	shi2
6643	huang3	huang4
6644	huang3	huang4
6645	xuan1
6646	kui2
6647	xu1	kua1
6648	jiao3
6649	jin4
664A	zhi3
664B	jin4
664C	shang3
664D	tong2
664E	hong3
664F	yan4
6650	gai1
6651	xiang3
6652	shai4
6653	xiao3
6654	ye4
6655	yun1	yun4
6656	hui1
6657	han2
6658	han4
6659	jun4
665A	wan3
665B	xian4
665C	kun1
665D	zhou4
665E	xi1
665F	sheng4
6660	sheng4
6661	bu1
6662	zhe2
6663	zhe1
6664	wu4
6665	han4
6666	hui4
6667	hao4
6668	chen2
6669	wan3
666A	tian3
666B	zhuo1
666C	zui4
666D	zhou3
666E	pu3
666F	jing3
6670	xi1
6671	shan3
6672	yi3
6673	xi1
6674	qing2
6675	qi3
6676	jing1
6677	gui3
6678	zhen3
6679	yi4
667A	zhi4
667B	an3
667C	wan3
667D	lin2
667E	liang4
667F	chang1
6680	wang3
6681	xiao3
6682	zan4
6683
6684	xuan1
6685	xuan3
6686	yi2
6687	xia2	xia4
6688	yun1	yun4
6689	hui1
668A	fu3
668B	min3	min2
668C	kui2
668D	he4
668E	ying4
668F	du3
6690	wei3
6691	shu3
6692	qing2
6693	mao4
6694	nan2
6695	jian3
6696	nuan3
6697	an4
6698	yang2
6699	chun1
669A	yao2
669B	suo3
669C	pu3
669D	ming2	ming4
669E	jiao3
669F	kai3
66A0	gao3
66A1	weng3
66A2	chang4
66A3	qi4
66A4	hao4
66A5	yan4
66A6	li4
66A7	ai4
66A8	ji4
66A9	gui4
66AA	men3
66AB	zan4
66AC	xie4
66AD	hao4
66AE	mu4
66AF	mo4
66B0	cong1
66B1	ni4
66B2	zhang1
66B3	hui4
66B4	bao4	pu4
66B5	han4
66B6	xuan2
66B7	chuan2
66B8	liao3
66B9	xian1
66BA	dan4
66BB	jing3
66BC	pie1
66BD	lin2
66BE	tun1
66BF	xi3
66C0	yi4
66C1	ji4
66C2	kuang4
66C3	dai4
66C4	ye4
66C5	ye4
66C6	li4
66C7	tan2
66C8	tong2
66C9	xiao3
66CA	fei4
66CB	qin3
66CC	zhao4
66CD	hao4
66CE	yi4
66CF	xiang4
66D0	xing1
66D1	sen1
66D2	jiao3
66D3	bao4
66D4	jing4
66D5	yian4
66D6	ai4
66D7	ye4
66D8	ru2
66D9	shu3
66DA	meng2
66DB	xun1
66DC	yao4	yue4
66DD	pu4	bao4
66DE	li4
66DF	chen2
66E0	kuang4
66E1	die2
66E2
66E3	yan4
66E4	huo4
66E5	lu2
66E6	xi1
66E7	rong2
66E8	long2
66E9	nang3
66EA	luo3
66EB	luan2
66EC	shai4
66ED	tang3
66EE	yan3
66EF	chu2
66F0	yue1
66F1	yue1
66F2	qu3	qu1
66F3	zhuai4
66F4	geng4	geng1
66F5	zhuai4
66F6	hu1
66F7	he2
66F8	shu1
66F9	cao2
66FA	cao2
66FB	sheng1
66FC	man4
66FD	ceng2	zeng1
66FE	ceng2	zeng1
66FF	ti4
6700	zui4
6701	can3
6702	xu4
6703	hui4	hui3	kuai4
6704	yin4
6705	qie4
6706	fen1
6707	pi2	bi4
6708	yue4
6709	you3	you4
670A	ruan3
670B	peng2
670C	ban1
670D	fu2	fu4
670E	ling2
670F	fei3
6710	qu2
6711
6712	nu:4
6713	tiao4	tiao3
6714	shuo4
6715	zhen4
6716	lang3
6717	lang3
6718	juan1
6719	ming2
671A	huang1
671B	wang4
671C	tun1
671D	zhao1	chao2
671E	ji1	qi1
671F	ji1	qi1
6720	ying1
6721	zong3
6722	wang4
6723	tong2
6724	lang3
6725
6726	meng2
6727	long2
6728	mu4
6729	deng3
672A	wei4
672B	mo4
672C	ben3
672D	zha2
672E	zhu2
672F	zhu2	shu4
6730
6731	zhu1
6732	ren2
6733	ba1
6734	po4	piao2	pu3
6735	duo3
6736	duo3
6737	dao1
6738	li4
6739	qiu2
673A	ji1
673B	jiu1
673C	bi3
673D	xiu3
673E	ting2
673F	ci4
6740	sha1
6741
6742	za2
6743	quan2
6744	qian1
6745	yu2
6746	gan1	gan3
6747	wu1
6748	cha1	cha4
6749	shan1
674A	xun2
674B	fan2
674C	wu4
674D	zi3
674E	li3
674F	xing4
6750	cai2
6751	cun1
6752	ren4
6753	shao2	biao1
6754	zhe2
6755	di4
6756	zhang4
6757	mang2
6758	chi4
6759	yi4
675A	gu3
675B	gong1
675C	du4
675D	yi2
675E	qi3
675F	shu4
6760	gang1
6761	tiao2
6762
6763
6764
6765	lai2
6766	shan1
6767	mang2
6768	yang2
6769	ma4
676A	miao3
676B	si4
676C	yuan2
676D	hang2
676E	fei4
676F	bei1
6770	jie2
6771	dong1
6772	gao3
6773	yao3
6774	xian1
6775	chu3
6776	chun1
6777	pa2	ba5
6778	shu1
6779	hua4
677A	xin2
677B	chou3	niu3
677C	zhu4
677D	chou3
677E	song1
677F	ban3
6780	song1
6781	ji2
6782	yue4
6783	yun2
6784	gou1
6785	ji1
6786	mao2
6787	pi2
6788	bi4
6789	wang3
678A	ang4
678B	fang1
678C	fen2
678D	yi4
678E	fu2
678F	nan2
6790	xi1
6791	hu4
6792	ya2
6793	dou3
6794	xun2
6795	zhen3	zhen4
6796	yao3
6797	lin2
6798	rui4
6799	e4
679A	mei2
679B	zhao4
679C	guo3
679D	zhi1
679E	zong1
679F	yun4
67A0
67A1	dou3
67A2	shu1
67A3	zao3
67A4
67A5	li4
67A6	lu2
67A7	jian3
67A8	cheng2
67A9	song1
67AA	qiang1
67AB	feng1
67AC	nan2
67AD	xiao1
67AE	xian1
67AF	ku1
67B0	ping2
67B1	tai2
67B2	xi3
67B3	zhi3
67B4	guai3
67B5	xiao1
67B6	jia4
67B7	jia1
67B8	gou3	gou1	ju3
67B9	bao1	fu2
67BA	mo4
67BB	yi4
67BC	ye4
67BD	sang1
67BE	shi4
67BF	nie4
67C0	bi3
67C1	duo4	duo1	tuo2
67C2	yi2
67C3	ling2
67C4	bing3
67C5	ni3
67C6	la1
67C7	he2
67C8	pan2	ban4
67C9	fan2	bian1
67CA	zhong1
67CB	dai4
67CC	ci2
67CD	yang1
67CE	fu1
67CF	bo2	bai3
67D0	mou3
67D1	gan1
67D2	qi1
67D3	ran3
67D4	rou2
67D5	mao4
67D6	zhao1
67D7	song1
67D8	zhe4
67D9	xia2
67DA	you4	you2
67DB	shen1
67DC	ju3	gui4
67DD	tuo4
67DE	zuo4	zha4
67DF	nan2
67E0	ning2
67E1	yong3
67E2	di3
67E3	zhi2
67E4	zha1
67E5	cha2	zha1
67E6	dan4
67E7	gu1
67E8	pu
67E9	jiu4
67EA	ao1
67EB	fu2	bi4
67EC	jian3
67ED	bo1
67EE	duo4
67EF	ke1
67F0	nai4
67F1	zhu4
67F2	bi4
67F3	liu3
67F4	chai2
67F5	zha4
67F6	si4
67F7	zhu4
67F8	pei1
67F9	shi4
67FA	guai3
67FB	cha2	zha1
67FC	yao2
67FD	cheng1
67FE	jiu4
67FF	shi4
6800	zhi1
6801	liu3
6802	mei2
6803
6804	rong2
6805	zha4	shan1
6806
6807	biao1
6808	zhan4
6809	zhi4
680A	long2
680B	dong4
680C	lu2
680D
680E	li4	yue4
680F	lan2
6810	yong3
6811	shu4
6812	xun2
6813	shuan1
6814	qi4
6815	zhen1
6816	qi1	xi1
6817	li4
6818	chi2	yi2
6819	xiang2
681A	zhen4
681B	li4
681C	su4
681D	gua1	kuo4
681E	kan1
681F	bing1
6820	ren3
6821	xiao4	jiao4
6822	bo2	bai3
6823	ren3
6824	bing4
6825	zi1
6826	chou2
6827	yi4
6828	ci4
6829	xu3
682A	zhu1
682B	jian4
682C	zui4
682D	er2
682E	er3
682F	yu4
6830	fa2
6831	gong3
6832	kao3
6833	lao3
6834	zhan1
6835	li4
6836	yin
6837	yang4
6838	he2	hu2
6839	gen1
683A	zhi3
683B	chi4
683C	ge2	ge1
683D	zai1
683E	luan2
683F	fa2
6840	jie2
6841	hang2	heng2
6842	gui4
6843	tao2
6844	guang4	guang1
6845	wei2
6846	kuang4	kuang1
6847	ru2
6848	an4
6849	an4	an1
684A	juan4
684B	yi2
684C	zhuo1
684D	ku1
684E	zhi4
684F	qiong2
6850	tong2
6851	sang1
6852	sang1
6853	huan2
6854	jie2	ju2
6855	jiu4
6856	xue4
6857	duo4
6858	zhui1
6859	yu2
685A	zan3
685B
685C	ying1
685D
685E
685F	zhan4
6860	ya1
6861	rao2
6862	zhen1
6863	dang4
6864	qi1
6865	qiao2
6866	hua4
6867	gui4	hui4
6868	jiang3
6869	zhuang1
686A	xun2
686B	suo1
686C	suo1
686D	zhen4
686E	bei1
686F	ting1
6870	kuo4
6871	jing4
6872	bo2
6873	ben4
6874	fu2
6875	rui3
6876	tong3
6877	jue2
6878	xi1
6879	lang2
687A	liu3
687B	feng1
687C	qi1
687D	wen3
687E	jun1
687F	gan3
6880	cu4
6881	liang2
6882	qiu2
6883	ting3	ting4
6884	you3
6885	mei2
6886	bang1
6887	long4
6888	peng1
6889	zhuang1
688A	di4
688B	xuan1
688C	tu2
688D	zao4
688E	ao1
688F	gu4
6890	bi4
6891	di2
6892	han2
6893	zi3
6894	zhi1
6895	ren4
6896	bei4
6897	geng3
6898	jian3
6899	huan4
689A	wan3
689B	nuo2
689C	jia2
689D	tiao2
689E	ji4
689F	xiao1
68A0	lu:3
68A1	kuan3
68A2	shao1	sao4
68A3	cen2
68A4	fen1
68A5	song1
68A6	meng4
68A7	wu2
68A8	li2
68A9	li2
68AA	dou4
68AB	cen1
68AC	ying3
68AD	suo1
68AE	ju2
68AF	ti1
68B0	xie4
68B1	kun3
68B2	zhuo2
68B3	shu1
68B4	chan1
68B5	fan4
68B6	wei3
68B7	jing4
68B8	li2
68B9	bing1	bin1
68BA
68BB
68BC	tao2
68BD	zhi4
68BE	lai2
68BF	lian2
68C0	jian3
68C1	zhuo1
68C2	ling2
68C3	li2
68C4	qi4
68C5	bing3
68C6	lun2
68C7	cong1
68C8	qian4
68C9	mian2
68CA	qi2
68CB	qi2
68CC	cai3
68CD	gun4
68CE	chan2
68CF	de2
68D0	fei3
68D1	pai2
68D2	bang4
68D3	pou3	bang4
68D4	hun1
68D5	zong1
68D6	cheng2
68D7	zao3
68D8	ji2
68D9	li4
68DA	peng2
68DB	yu4
68DC	yu4
68DD	gu4
68DE	hun2
68DF	dong4
68E0	tang2
68E1	gang1
68E2	wang3
68E3	di4
68E4	xi2
68E5	fan2
68E6	cheng1
68E7	zhan4
68E8	qi3
68E9	yuan1
68EA	yan3
68EB	yu4
68EC	quan1
68ED	yi4
68EE	sen1
68EF	ren3
68F0	chui2
68F1	leng2	leng1	ling2
68F2	qi1	xi1
68F3	zhuo2
68F4	fu2
68F5	ke1
68F6	lai2
68F7	zou1
68F8	zou1
68F9	zhao4
68FA	guan1
68FB	fen1
68FC	fen2
68FD	chen1
68FE	qiong2
68FF	nie4
6900	wan3
6901	guo3
6902	lu4
6903	hao2
6904	jie1
6905	yi3	yi1
6906	chou2
6907	ju3
6908	ju2
6909	cheng2	sheng4
690A	zuo2
690B	liang2
690C	qiang1
690D	zhi2
690E	zhui1
690F	ya1
6910	ju1
6911	bei1	pi2
6912	jiao1
6913	zhuo2
6914	zi1
6915	bin1
6916	peng2
6917	ding4
6918	chu3
6919	shan1
691A
691B
691C	jian3
691D	gui1
691E	xi4
691F	du2
6920	qian4
6921
6922	kui4
6923
6924	luo2
6925	zhi1
6926
6927
6928
6929
692A	peng4
692B	shan4
692C
692D	tuo3
692E	sen1
692F	duo2
6930	ye2	ye1
6931	fu4
6932	wei3
6933	wei1
6934	duan4
6935	jia3
6936	zong1
6937	jian1
6938	yi2
6939	shen4	zhen1
693A	xi2
693B	yan4
693C	yan3
693D	chuan2
693E	zhan4
693F	chun1
6940	yu3	ju3
6941	he2
6942	zha1	cha2
6943	wo4
6944	bian1
6945	bi4
6946	yao1
6947	huo4
6948	xu1
6949	ruo4
694A	yang2
694B	la4
694C	yan2
694D	ben3
694E	hun2
694F	kui2
6950	jie4
6951	kui2
6952	si1
6953	feng1
6954	xie1
6955	tuo3
6956	ji2
6957	jian4
6958	mu4
6959	mao4
695A	chu3
695B	hu4	ku3
695C	hu2
695D	lian4
695E	leng2	leng4
695F	ting2
6960	nan2
6961	yu2
6962	you2
6963	mei2
6964	song3
6965	xuan4
6966	xuan4
6967	ying1
6968	zhen1
6969	pian2
696A	die2
696B	ji2
696C	jie2
696D	ye4
696E	chu3
696F	shun3
6970	yu2
6971	cou4
6972	wei1
6973	mei2
6974	di4
6975	ji2
6976	jie2
6977	kai3	jie1
6978	qiu1
6979	ying2
697A	rou2
697B	heng2
697C	lou2
697D	le4	yue4
697E
697F	gui4
6980	pin3
6981
6982	gai4
6983	tan2
6984	lan3
6985	yun2
6986	yu2
6987	chen4
6988	lu:2
6989	ju3
698A
698B
698C
698D	xie4
698E	jia3
698F	yi4
6990	zhan3
6991	fu4
6992	nuo4
6993	mi4
6994	lang2
6995	rong2
6996	gu3
6997	jian4
6998	ju4
6999	ta3
699A	yao3
699B	zhen1
699C	bang3
699D	sha1
699E	yuan2
699F	zi3
69A0	ming2
69A1	su4
69A2	jia4
69A3	yao2
69A4	jie2
69A5	huang3
69A6	gan4	han2
69A7	fei3
69A8	zha4
69A9	qian2
69AA	ma4
69AB	sun3
69AC	yuan2
69AD	xie4
69AE	rong2
69AF	shi2
69B0	zhi1
69B1	cui1
69B2	yun2
69B3	ting2
69B4	liu2
69B5	rong2
69B6	tang2
69B7	que4
69B8	zhai1
69B9	si1
69BA	sheng4
69BB	ta4
69BC	ke4	ke2
69BD	xi1
69BE	gu4
69BF	qi1
69C0	kao3
69C1	gao3
69C2	sun1
69C3	pan2
69C4	tao1
69C5	ge2
69C6	xun2
69C7	dian1	zhen3
69C8	nou4
69C9	ji2
69CA	shuo4
69CB	gou4
69CC	chui2
69CD	qiang1
69CE	cha2
69CF	qian3
69D0	huai2
69D1	mei2
69D2	xu4
69D3	gang4
69D4	gao1
69D5	zhuo2
69D6	tuo2
69D7	qiao2
69D8	yang4
69D9	dian1
69DA	jia3
69DB	jian4	kan3
69DC	zui4
69DD
69DE	long2
69DF	bin1	bing1
69E0	zhu1
69E1
69E2	xi2
69E3	qi3
69E4	lian2
69E5	hui4
69E6	yong2
69E7	qian4
69E8	guo3
69E9	gai4
69EA	gai4
69EB	tuan2
69EC	hua4
69ED	cu4	qi1
69EE	sen1
69EF	cui1
69F0	beng4
69F1	you3
69F2	hu2
69F3	jiang3
69F4	hu4
69F5	huan4
69F6	kui4
69F7	yi4
69F8	yi4
69F9	gao1
69FA	kang1
69FB	gui1
69FC	gui1
69FD	cao2
69FE	man2	man4
69FF	jin3
6A00	di4
6A01	zhuang1
6A02	le4	yue4
6A03	lang3
6A04	chen2
6A05	cong1	zong1
6A06	li2
6A07	xiu1
6A08	qing2
6A09	shuang3
6A0A	fan2
6A0B	tong1
6A0C	guan4
6A0D	ji1
6A0E	suo1
6A0F	lei3
6A10	lu3
6A11	liang2
6A12	mi4
6A13	lou2
6A14	chao2
6A15	su4
6A16	ke1
6A17	shu1	chu1
6A18	tang2
6A19	biao1
6A1A	lu4
6A1B	jiu1
6A1C	shu4
6A1D	zha1
6A1E	shu1
6A1F	zhang1
6A20	men2
6A21	mo2	mu2
6A22	niao3
6A23	yang4
6A24	tiao2
6A25	peng2
6A26	zhu4
6A27	sha1
6A28	xi1
6A29	quan2
6A2A	heng2	heng4
6A2B	jian1
6A2C	cong1
6A2D
6A2E
6A2F	qiang2
6A30
6A31	ying1
6A32	er4
6A33	xin2
6A34	zhi2
6A35	qiao2
6A36	zui1
6A37	cong2
6A38	pu2	po4	pu3
6A39	shu4
6A3A	hua4	hua2
6A3B	kui4
6A3C	zhen1
6A3D	zun1
6A3E	yue4
6A3F	zhan3
6A40	xi1
6A41	xun2
6A42	dian4
6A43	fa1
6A44	gan3
6A45	mo2	mu2
6A46	wu3
6A47	qiao1	cui4
6A48	rao2
6A49	lin4
6A4A	liu2
6A4B	qiao2
6A4C	xian4
6A4D	run4
6A4E	fan2
6A4F	zhan3
6A50	tuo2
6A51	lao3
6A52	yun2
6A53	shun4
6A54	tui2
6A55	cheng1
6A56	tang2
6A57	meng2
6A58	ju2
6A59	cheng2	chen2
6A5A	su4
6A5B	jue2
6A5C	jue2
6A5D	tan2
6A5E	hui4
6A5F	ji1
6A60	nuo3
6A61	xiang4
6A62	tuo3
6A63	ning3
6A64	rui3
6A65	zhu1
6A66	chuang2	tong2
6A67	zeng1
6A68	fen4
6A69	qiong2
6A6A	ran3
6A6B	heng2	heng4
6A6C	cen2
6A6D	gu1	ku1
6A6E	liu3
6A6F	lao4
6A70	gao1
6A71	chu2
6A72
6A73
6A74
6A75
6A76	ji2
6A77	dou1
6A78
6A79	lu3
6A7A
6A7B
6A7C	yuan2
6A7D	ta4
6A7E	shu1
6A7F	jiang1
6A80	tan2
6A81	lin3
6A82	nong2
6A83	yin3
6A84	xi2
6A85	sui4
6A86	shan1
6A87	zui4
6A88	xuan2
6A89	cheng1
6A8A	gan4
6A8B	ju4
6A8C	zui4
6A8D	yi4
6A8E	qin2
6A8F	pu3
6A90	yan2	yin2
6A91	lei2
6A92	feng1
6A93	hui3
6A94	dang3
6A95	ji4
6A96	sui4
6A97	bo4	bo2
6A98	bi4
6A99	ding3
6A9A	chu3
6A9B	zhua1
6A9C	gui4	hui4
6A9D	ji4
6A9E	jia3
6A9F	jia3
6AA0	qing2
6AA1	zhe4
6AA2	jian3
6AA3	qiang2
6AA4	dao4
6AA5	yi3
6AA6	biao3
6AA7	song1
6AA8	she1
6AA9	lin3
6AAA	li4	yue4
6AAB	cha2
6AAC	meng2
6AAD	yin2
6AAE	tao2
6AAF	tai2
6AB0	mian2
6AB1	qi2
6AB2	toan2
6AB3	bin1	bing1
6AB4	huo4
6AB5	ji4
6AB6	qian1
6AB7	mi2	ni3
6AB8	ning2
6AB9	yi1
6ABA	gao3
6ABB	jian4	kan3
6ABC	yin4
6ABD	er2
6ABE	qing3
6ABF	yan3
6AC0	qi2
6AC1	mi4
6AC2	zhao4
6AC3	gui4	ju3
6AC4	chun1
6AC5	ji1
6AC6	kui2
6AC7	po2
6AC8	deng4
6AC9	chu2
6ACA
6ACB	mian2
6ACC	you1
6ACD	zhi4
6ACE	guang4
6ACF	qian1
6AD0	lei3
6AD1	lei2
6AD2	sa4
6AD3	lu3
6AD4	li44
6AD5	cuan2
6AD6	lu:2
6AD7	mie4
6AD8	hui4
6AD9	ou1
6ADA	lu:2
6ADB	zhi4
6ADC	gao1
6ADD	du2
6ADE	yuan2
6ADF	li4	yue4
6AE0	fei4
6AE1	zhu4
6AE2	sou3
6AE3	lian2
6AE4
6AE5	chu2
6AE6
6AE7	zhu1
6AE8	lu2
6AE9	yan2
6AEA	li4
6AEB	zhu1
6AEC	chen4
6AED	jie2
6AEE	e4
6AEF	su1
6AF0	huai2
6AF1	nie4
6AF2	yu4
6AF3	long2
6AF4	lai4
6AF5
6AF6	xian3
6AF7
6AF8	ju3
6AF9	xiao1
6AFA	ling2
6AFB	ying1
6AFC	jian1
6AFD	yin3
6AFE	you2
6AFF	ying2
6B00	xiang1
6B01	nong2
6B02	bo2
6B03	chan1
6B04	lan2
6B05	ju3
6B06	shuang1
6B07	she4
6B08	wei2
6B09	cong4
6B0A	quan2
6B0B	qu2
6B0C
6B0D
6B0E	yu4
6B0F	luo2
6B10	li4
6B11	zan4
6B12	luan2
6B13	dang3
6B14	jue2
6B15
6B16	lan3
6B17	lan2
6B18	zhu3
6B19	lei2
6B1A	li3	ji1
6B1B	ba4	ba3
6B1C	nang2
6B1D	yu4
6B1E	ling2
6B1F
6B20	qian4
6B21	ci4
6B22	huan1
6B23	xin1
6B24	yu2
6B25	yu4
6B26	qian1
6B27	ou1
6B28	xu1
6B29	chao1
6B2A	chu4
6B2B	qi4
6B2C	kai4
6B2D	yi4
6B2E	jue2
6B2F	xi2
6B30	xu1
6B31	xia4
6B32	yu4
6B33	kuai4
6B34	lang2
6B35	kuan3
6B36	shuo4
6B37	xi1
6B38	e^1	e^2	e^3	e^4
6B39	yi1	qi1
6B3A	qi1
6B3B	hu1	chua1
6B3C	chi3
6B3D	qin1
6B3E	kuan3
6B3F	kan3
6B40	kuan3
6B41	kan3
6B42	chuan2
6B43	sha4
6B44	gua
6B45	yin1
6B46	xin1
6B47	xie1
6B48	yu2
6B49	qian4
6B4A	xiao1
6B4B	yi2
6B4C	ge1
6B4D	wu1
6B4E	tan4
6B4F	jin4
6B50	ou1
6B51	hu1
6B52	ti4
6B53	huan1
6B54	xu1
6B55	pen1
6B56	xi1
6B57	xiao4
6B58	hu1
6B59	she4	xi1
6B5A
6B5B	lian4
6B5C	chu4
6B5D	yi4
6B5E	kan3
6B5F	yu2
6B60	chuo4
6B61	huan1
6B62	zhi3
6B63	zheng4	zheng1
6B64	ci3
6B65	bu4
6B66	wu3
6B67	qi2
6B68	bu4
6B69	bu4
6B6A	wai1
6B6B	ju4
6B6C	qian2
6B6D	chi2
6B6E	se4
6B6F	chi3
6B70	se4
6B71	zhong3
6B72	sui4
6B73	sui4
6B74	li4
6B75	cuo4
6B76	yu2
6B77	li4
6B78	gui1
6B79	dai3
6B7A	dai3
6B7B	si3
6B7C	jian1
6B7D	zhe2
6B7E	mo4
6B7F	mo4
6B80	yao3
6B81	mo4
6B82	cu2
6B83	yang1
6B84	tian3
6B85	sheng1
6B86	dai4
6B87	shang1
6B88	xu1
6B89	xun4
6B8A	shu1
6B8B	can2
6B8C	jue2
6B8D	piao3
6B8E	qia4
6B8F	qiu2
6B90	su4
6B91	qing2
6B92	yun3
6B93	lian4
6B94	yi4
6B95	fou3
6B96	zhi2	shi5
6B97	ye4
6B98	can2
6B99	hun1
6B9A	dan1
6B9B	ji2
6B9C	ye4
6B9D	zhen
6B9E	yun3
6B9F	wen1
6BA0	chou4	xiu4
6BA1	bin4
6BA2	ti4
6BA3	jin3
6BA4	shang1
6BA5	yin2
6BA6	diao1
6BA7	cu4
6BA8	hui4
6BA9	cuan4
6BAA	yi4
6BAB	dan1	dan4
6BAC	du4
6BAD	jiang1
6BAE	lian4
6BAF	bin4
6BB0	du2
6BB1	jian1
6BB2	jian1
6BB3	shu1
6BB4	ou1
6BB5	duan4
6BB6	zhu4
6BB7	yin1	yan1	yin3
6BB8	qing4
6BB9	yi1
6BBA	sha1	shai4
6BBB	ke2	qiao4
6BBC	ke2	qiao4
6BBD	yao2
6BBE	xun4
6BBF	dian4
6BC0	hui3
6BC1	hui3
6BC2	gu3	gu1
6BC3	que4
6BC4	ji1
6BC5	yi4
6BC6	ou1
6BC7	hui3
6BC8	duan4
6BC9	yi1
6BCA	xiao1
6BCB	wu2
6BCC	guan4
6BCD	mu3
6BCE	mei3
6BCF	mei3
6BD0	ai3
6BD1	zuo3
6BD2	du2
6BD3	yu4
6BD4	bi3	bi4
6BD5	bi4
6BD6	bi4
6BD7	pi2
6BD8	pi2
6BD9	bi4
6BDA	chan2
6BDB	mao2
6BDC
6BDD
6BDE	pi2
6BDF
6BE0	jia1
6BE1	zhan1
6BE2	sai1
6BE3	mu4
6BE4	tuo4
6BE5	xun2
6BE6	er4
6BE7	rong2
6BE8	xian3
6BE9	ju2
6BEA	mu2
6BEB	hao2
6BEC	qiu2
6BED	dou4
6BEE
6BEF	tan3
6BF0	pei2
6BF1	ju1
6BF2	duo2
6BF3	cui4
6BF4	bi1
6BF5	san1
6BF6
6BF7	mao4
6BF8	sui1
6BF9	yu1	shu1
6BFA	yu1
6BFB	tuo4
6BFC	he2
6BFD	jian4
6BFE	ta4
6BFF	san1
6C00	lu:2
6C01	mu2
6C02	li2
6C03	tong2
6C04	rong3
6C05	chang3
6C06	pu3	bang3
6C07	lu3
6C08	zhan1
6C09	sao4
6C0A	zhan1
6C0B	meng2
6C0C	lu3
6C0D	qu2
6C0E	die2
6C0F	shi4	zhi1
6C10	di3	di1
6C11	min2
6C12	jue2
6C13	mang2	meng2
6C14	qi4
6C15	pie1
6C16	nai3
6C17	qi4
6C18	dao1
6C19	xian1
6C1A	chuan1
6C1B	fen1
6C1C	ri4
6C1D	nei4	nai3
6C1E
6C1F	fu2
6C20	shen1
6C21	dong1
6C22	qing1
6C23	qi4
6C24	yin1
6C25	xi1
6C26	hai4
6C27	yang3
6C28	an1
6C29	ya4
6C2A	ke4
6C2B	qing1
6C2C	ya4
6C2D	dong1
6C2E	dan4
6C2F	lu:4
6C30	qing2
6C31	yang3
6C32	yun1
6C33	yun1
6C34	shui3
6C35	shui3
6C36	zheng3
6C37	bing1
6C38	yong3
6C39	dang4
6C3A	shui3
6C3B	le4
6C3C	ni4
6C3D	tun3
6C3E	fan4
6C3F	gui3
6C40	ting1
6C41	zhi1
6C42	qiu2
6C43	bin1
6C44	ze4
6C45	mian3
6C46	cuan1	tun3
6C47	hui4
6C48	diao1
6C49	han4
6C4A	cha4
6C4B	zhuo2
6C4C	chuan4
6C4D	wan2
6C4E	fan4
6C4F	dai4
6C50	xi1
6C51	tuo1
6C52	mang3
6C53	qiu2
6C54	qi4
6C55	shan4
6C56	pai4
6C57	han4	han2
6C58	qian1
6C59	wu1
6C5A	wu1
6C5B	xun4
6C5C	si4
6C5D	ru3
6C5E	gong3	hong4
6C5F	jiang1
6C60	chi2
6C61	wu1
6C62
6C63
6C64	tang1	shang1
6C65	zhi1
6C66	chi2
6C67	qian1
6C68	mi4
6C69	gu3
6C6A	wang1
6C6B	qing4
6C6C	jing3
6C6D	rui4
6C6E	jun1
6C6F	hong2
6C70	tai4
6C71	quan3
6C72	ji2
6C73	bian4
6C74	bian4
6C75	gan4
6C76	wen4
6C77	zhong1
6C78	fang1
6C79	xiong1
6C7A	jue2
6C7B	hu3
6C7C	niou1
6C7D	qi4
6C7E	fen2
6C7F	xu4
6C80	xu4
6C81	qin4
6C82	yi2
6C83	wo4
6C84	yun2
6C85	yuan2
6C86	hang4
6C87	yan3
6C88	chen2	shen3
6C89	chen2
6C8A	dan4
6C8B	you2
6C8C	dun4	zhuan4
6C8D	hu4
6C8E	huo4
6C8F	qie1	qi1
6C90	mu4
6C91	rou2
6C92	mei2	mo4
6C93	ta4
6C94	mian3
6C95	wu4
6C96	chong1
6C97	tian1
6C98	bi3	pi2
6C99	sha1	sha4
6C9A	zhi3
6C9B	pei4
6C9C	pan4
6C9D	zhui3
6C9E	za1
6C9F	gou1
6CA0	liu2
6CA1	mei2	mo4
6CA2	ze2
6CA3	feng1
6CA4	ou4	ou1
6CA5	li4
6CA6	lun2
6CA7	cang1
6CA8	feng1
6CA9	wei2
6CAA	hu4
6CAB	mo4
6CAC	mei4
6CAD	shu4
6CAE	ju1	ju3	ju4
6CAF	zan3
6CB0	tuo1
6CB1	tuo2
6CB2	duo4
6CB3	he2
6CB4	li4
6CB5	mi3
6CB6	yi2
6CB7	fu2
6CB8	fei4
6CB9	you2
6CBA	tian2
6CBB	zhi4
6CBC	zhao3
6CBD	gu1
6CBE	zhan1
6CBF	yan2	yan4
6CC0	si1
6CC1	kuang4
6CC2	jiong3
6CC3	ju4	gou1	ju1
6CC4	xie4
6CC5	qiu2
6CC6	yi4
6CC7	jia1
6CC8	zhong1
6CC9	quan2
6CCA	bo2	po4
6CCB	hui4
6CCC	mi4	bi4
6CCD	ben1
6CCE	zhuo2
6CCF	chu4
6CD0	le4
6CD1	you3
6CD2	gu1
6CD3	hong2
6CD4	gan1
6CD5	fa3	fa4
6CD6	mao3
6CD7	si4
6CD8	hu1
6CD9	ping2
6CDA	ci3
6CDB	fan4	fan2
6CDC	zhi1
6CDD	su4
6CDE	ning4	zhu3
6CDF	cheng1
6CE0	ling2
6CE1	pao4	pao1
6CE2	bo1	po1
6CE3	qi4
6CE4	si4
6CE5	ni2	ni4
6CE6	ju2
6CE7	yue4
6CE8	zhu4
6CE9	sheng1
6CEA	lei4
6CEB	xuan4
6CEC	xue4
6CED	fu1
6CEE	pan4
6CEF	min3
6CF0	tai4
6CF1	yang1
6CF2	ji3
6CF3	yong3
6CF4	guan4
6CF5	beng4
6CF6	xue2
6CF7	long2	shuang1
6CF8	lu2
6CF9	dan4
6CFA	luo4
6CFB	xie4
6CFC	po1
6CFD	ze2
6CFE	jing1
6CFF	yin2
6D00	zhou1
6D01	jie2
6D02	yi4
6D03	hui1
6D04	hui2
6D05	zui3
6D06	cheng2
6D07	yin1
6D08	wei2
6D09	hou4
6D0A	jian4
6D0B	yang2
6D0C	lie4
6D0D	si4
6D0E	ji4
6D0F	er2
6D10	xing2
6D11	fu2
6D12	sa3
6D13	zi4
6D14	zhi3
6D15	yin1
6D16	wu2
6D17	xi3
6D18	kao3
6D19	zhu1
6D1A	jiang4
6D1B	luo4
6D1C
6D1D	an4
6D1E	dong4
6D1F	yi2
6D20	mou2
6D21	lei3
6D22	yi1
6D23	mi3
6D24	quan2
6D25	jin1
6D26	po4
6D27	wei3
6D28	xiao2
6D29	xie4
6D2A	hong2
6D2B	xu4
6D2C	su4
6D2D	kuang1
6D2E	tao2	yao2
6D2F	qie4	jie2
6D30	ju4
6D31	er3
6D32	zhou1
6D33	ru4
6D34	ping2	beng4
6D35	xun2
6D36	xiong1
6D37	zhi4
6D38	guang1	huang3
6D39	huan2
6D3A	ming2
6D3B	huo2
6D3C	wa1
6D3D	qia4	xia2
6D3E	pai4	pa1
6D3F	wu1
6D40	qu3
6D41	liu2
6D42	yi4
6D43	jia1
6D44	jing4
6D45	qian3	jian1
6D46	jiang1	jiang4
6D47	jiao1
6D48	zhen1
6D49	shi1
6D4A	zhuo2
6D4B	ce4
6D4C
6D4D	kuai4	hui4
6D4E	ji4
6D4F	liu2
6D50	chan3
6D51	hun2
6D52	hu3	xu3
6D53	nong2
6D54	xun2
6D55	jin4
6D56	lie4
6D57	qiu2
6D58	wei3
6D59	zhe4
6D5A	jun4	xun4
6D5B	han2
6D5C	bang1
6D5D	mang2
6D5E	zhuo2
6D5F	you2
6D60	xi1
6D61	bo2
6D62	dou4
6D63	huan4
6D64	hong2
6D65	yi4
6D66	pu3
6D67	ying3
6D68	lan3
6D69	hao4
6D6A	lang4
6D6B	han3
6D6C	li3
6D6D	geng1
6D6E	fu2
6D6F	wu2
6D70	li4
6D71	chun2
6D72	feng2
6D73	yi4
6D74	yu4
6D75	tong2
6D76	lao2
6D77	hai3
6D78	jin4	jin1
6D79	jia2	jia1
6D7A	chong1
6D7B	weng3
6D7C	mei3
6D7D	sui1
6D7E	cheng1
6D7F	pei4
6D80	xian4
6D81	shen4
6D82	tu2
6D83	kun4
6D84	pin1
6D85	nie4
6D86	han4
6D87	jing1
6D88	xiao1
6D89	she4
6D8A	nian3
6D8B	tu1
6D8C	yong3	chong1
6D8D	xiao1
6D8E	xian2
6D8F	ting3
6D90	e2
6D91	su4
6D92	tun1
6D93	juan1
6D94	cen2
6D95	ti4
6D96	li4
6D97	shui4
6D98	si4
6D99	lei4
6D9A	shui4
6D9B	tao1
6D9C	du2
6D9D	lao4
6D9E	lai2
6D9F	lian2
6DA0	wei2
6DA1	wo1	guo1
6DA2	yun2
6DA3	huan4
6DA4	di2
6DA5
6DA6	run4
6DA7	jian4
6DA8	zhang3	zhang4
6DA9	se4
6DAA	fu2
6DAB	guan4
6DAC	xing4
6DAD	shou4
6DAE	shuan4
6DAF	ya2
6DB0	chuo4
6DB1	zhang4
6DB2	ye4	yi4
6DB3	kong1
6DB4	wan3
6DB5	han2
6DB6	tuo1
6DB7	dong1
6DB8	he2	hao4
6DB9	wo1
6DBA	ju1
6DBB	gan4
6DBC	liang2
6DBD	hun1
6DBE	ta4
6DBF	zhuo1
6DC0	dian4
6DC1	qie4
6DC2	de2
6DC3	juan4
6DC4	zi1
6DC5	xi1
6DC6	yao2	xiao2
6DC7	qi2
6DC8	gu3
6DC9	guo3
6DCA	han4
6DCB	lin2	lin4
6DCC	tang3
6DCD	zhou1
6DCE	peng3
6DCF	hao4
6DD0	chang1
6DD1	shu2	shu1
6DD2	qi1
6DD3	fang1
6DD4	chi4
6DD5	lu4
6DD6	nao4
6DD7	ju2
6DD8	tao2
6DD9	cong2
6DDA	lei4
6DDB	zhi4
6DDC	peng2
6DDD	fei2
6DDE	song1
6DDF	tian3
6DE0	pi4
6DE1	dan4
6DE2	yu4
6DE3	ni2
6DE4	yu1
6DE5	lu4
6DE6	gan4
6DE7	mi4
6DE8	jing4
6DE9	ling2
6DEA	lun2
6DEB	yin2
6DEC	cui4
6DED	qu2
6DEE	huai2
6DEF	yu4
6DF0	nian4
6DF1	shen1
6DF2	piao2	hu1
6DF3	chun2
6DF4	hu1
6DF5	yuan1
6DF6	lai2
6DF7	hun3	hun2	hun4
6DF8	qing1
6DF9	yan1	yan4
6DFA	qian3	jian1
6DFB	tian1
6DFC	miao3
6DFD	zhi3
6DFE	yin3
6DFF	mi4
6E00	ben1
6E01	yuan1
6E02	wen4
6E03	re4
6E04	fei1
6E05	qing1
6E06	yuan1
6E07	ke3
6E08	ji4
6E09	she4
6E0A	yuan1
6E0B	se4
6E0C	lu4
6E0D	zi4
6E0E	du2
6E0F
6E10	jian4	jian1
6E11	mian3	sheng2
6E12	pi4
6E13	xi1
6E14	yu2
6E15	yuan1
6E16	shen3
6E17	shen4
6E18	rou2
6E19	huan4
6E1A	zhu3
6E1B	jian3
6E1C	nuan3
6E1D	yu2
6E1E	qiu2
6E1F	ting2
6E20	qu2
6E21	du4
6E22	feng2
6E23	zha1
6E24	bo2
6E25	wo4
6E26	wo1	guo1
6E27	di4
6E28	wei1
6E29	wen1
6E2A	ru2
6E2B	xie4
6E2C	ce4
6E2D	wei4
6E2E	ge1
6E2F	gang3
6E30	yan3
6E31	hong2
6E32	xuan4
6E33	mi3
6E34	ke3
6E35	mao2
6E36	ying1
6E37	yan3
6E38	you2
6E39	hong1
6E3A	miao3
6E3B	xing3
6E3C	mei3
6E3D	zai1
6E3E	hun2
6E3F	nai4
6E40	kui2
6E41	shi2
6E42	e4
6E43	pai4
6E44	mei2
6E45	lian4
6E46	qi4
6E47	qi4
6E48	mei2
6E49	tian2
6E4A	cou4
6E4B	wei2
6E4C	can1
6E4D	tuan1
6E4E	mian3
6E4F	xu1
6E50	mo4
6E51	xu3
6E52	ji2
6E53	pen2
6E54	jian1
6E55	jian3
6E56	hu2
6E57	feng4
6E58	xiang1
6E59	yi4
6E5A	yin4
6E5B	zhan4
6E5C	shi2
6E5D	jie1
6E5E	zhen1
6E5F	huang2
6E60	tan4
6E61	yu2
6E62	bi4
6E63	min3
6E64	shi1
6E65	tu2
6E66	sheng1
6E67	yong3	chong1
6E68	qu4
6E69	zhong4
6E6A	suei4
6E6B	jia3	jiao3	qiu1
6E6C	jiao3
6E6D	qiou2
6E6E	yin1	yan1
6E6F	tang1	shang1
6E70	long2
6E71	huo4
6E72	yuan2
6E73	nan3
6E74	ban4
6E75	you3
6E76	quan2
6E77	chui2
6E78	liang4
6E79	chan2
6E7A	yan2
6E7B	chun2
6E7C	nie4
6E7D	zi1
6E7E	wan1
6E7F	shi1
6E80	man3
6E81	ying2
6E82	la4
6E83	kui4	hui4
6E84
6E85	jian4	jian1
6E86	xu4
6E87	lou2
6E88	gui1
6E89	gai4
6E8A
6E8B
6E8C	po1
6E8D	jin4
6E8E	gui4
6E8F	tang2
6E90	yuan2
6E91	suo3
6E92	yuan2
6E93	lian2
6E94	yao3
6E95	meng4
6E96	zhun3
6E97	sheng2
6E98	ke4
6E99	tai4
6E9A	ta3
6E9B	wa1
6E9C	liu1	liu4
6E9D	gou1
6E9E	sao1
6E9F	ming2
6EA0	zha4
6EA1	shi2
6EA2	yi4
6EA3	lun4
6EA4	ma3
6EA5	pu3
6EA6	wei1
6EA7	li4
6EA8	cai2
6EA9	wu4
6EAA	xi1
6EAB	wen1
6EAC	qiang1
6EAD	ce4
6EAE	shi1
6EAF	su4
6EB0	yi1
6EB1	zhen1	qin2
6EB2	sou1
6EB3	yun2
6EB4	xiu4	chou4
6EB5	yin1
6EB6	rong2
6EB7	hun4
6EB8	su4
6EB9	su4
6EBA	ni4	niao4
6EBB	ta1
6EBC	shi1
6EBD	ru4
6EBE	wei1
6EBF	pan4
6EC0	chu4
6EC1	chu2
6EC2	pang1
6EC3	weng3
6EC4	cang1
6EC5	mie4
6EC6	he2
6EC7	dian1
6EC8	hao4
6EC9	huang3
6ECA	xi4
6ECB	zi1
6ECC	di2
6ECD	zhi3
6ECE	ying2	xing2
6ECF	fu3
6ED0	jie2
6ED1	hua2
6ED2	ge1
6ED3	zi3
6ED4	tao1
6ED5	teng2
6ED6	sui1
6ED7	bi4
6ED8	jiao4
6ED9	hui4
6EDA	gun3
6EDB	yin2
6EDC	gao1
6EDD	long2	shuang1
6EDE	zhi4
6EDF	yan4
6EE0	she4
6EE1	man3
6EE2	ying2
6EE3	chun2
6EE4	lu:4
6EE5	lan4
6EE6	luan2
6EE7	xiao4
6EE8	bin1
6EE9	tan1
6EEA	yu4
6EEB	xiu1	xiu3
6EEC	hu4
6EED	bi4
6EEE	biao1
6EEF	zhi4
6EF0	jiang3
6EF1	kou4
6EF2	shen4
6EF3	shang1
6EF4	di1
6EF5	mi4
6EF6	ao2
6EF7	lu3
6EF8	hu3	xu3
6EF9	hu1
6EFA	you2
6EFB	chan3
6EFC	fan4
6EFD	yong1
6EFE	gun3
6EFF	man3
6F00	qing4
6F01	yu2
6F02	piao1	piao3	piao4
6F03	ji2
6F04	ya2
6F05	jiao3
6F06	qi1	qu4
6F07	xi3
6F08	ji4
6F09	lu4
6F0A	lu:3	lou2
6F0B	long2
6F0C	jin3
6F0D	guo2
6F0E	cong2
6F0F	lou4
6F10	zhi2
6F11	gai4
6F12	qiang2
6F13	li2
6F14	yan3
6F15	cao2
6F16	jiao4
6F17	cong1
6F18	chun2
6F19	tuan2
6F1A	ou4	ou1
6F1B	teng2
6F1C	ye3
6F1D	xi2
6F1E	mi4
6F1F	tang2
6F20	mo4
6F21	shang1
6F22	han4
6F23	lian2
6F24	lan3
6F25	wa1
6F26	li2
6F27	qian2
6F28	feng2
6F29	xuan2	xuan4
6F2A	yi1
6F2B	man4	man2
6F2C	zi4
6F2D	mang3
6F2E	kang1
6F2F	lei3	luo4	ta4
6F30	peng1
6F31	shu4
6F32	zhang3	zhang4
6F33	zhang1
6F34	chong2
6F35	xu4
6F36	huan4
6F37	kuo4	huo3
6F38	jian4	jian1
6F39	yan1
6F3A	chuang3	shuang3
6F3B	liao2
6F3C	cui3
6F3D	ti2
6F3E	yang4
6F3F	jiang1	jiang4
6F40	cong2
6F41	ying3
6F42	hong2
6F43	xiu1
6F44	shu4
6F45	guan4
6F46	ying2
6F47	xiao1
6F48
6F49
6F4A	xu4
6F4B	lian4
6F4C	zhi4
6F4D	wei2
6F4E	pi4
6F4F	jue2
6F50	jiao4
6F51	po1
6F52	xiang4
6F53	hui4
6F54	jie2
6F55	wu3
6F56	pa2
6F57	ji2
6F58	pan1
6F59	wei2
6F5A	xiao1	su4
6F5B	qian2
6F5C	qian2
6F5D	xi1
6F5E	lu4
6F5F	xi4
6F60	sun4
6F61	dun4
6F62	huang2
6F63	min3
6F64	run4
6F65	su4
6F66	liao2	lao3	liao3
6F67	zhen1
6F68	zhong1
6F69	yi4
6F6A	di2
6F6B	wan1
6F6C	dan4
6F6D	tan2
6F6E	chao2
6F6F	xun2
6F70	kui4	hui4
6F71	yie
6F72	shao4
6F73	tu2
6F74	zhu1
6F75	sa3
6F76	hei1
6F77	bi3	bi4
6F78	shan1
6F79	chan2
6F7A	chan2
6F7B	shu3
6F7C	tong2
6F7D	pu3
6F7E	lin2
6F7F	wei2
6F80	se4
6F81	se4
6F82	cheng2	deng4
6F83	jiong3
6F84	cheng2	deng4
6F85	hua4
6F86	jiao1
6F87	lao4	lao2
6F88	che4
6F89	gan3
6F8A	cun1
6F8B	heng4
6F8C	si1
6F8D	shu4
6F8E	peng2	peng1
6F8F	han4
6F90	yun2
6F91	liu4	liu1
6F92	hong4
6F93	fu2
6F94	hao4
6F95	he2
6F96	xian1
6F97	jian4
6F98	shan1
6F99	xi4
6F9A	ao4
6F9B
6F9C	lan2
6F9D
6F9E	yu2
6F9F	lin3
6FA0	min3	mian3	sheng2
6FA1	zao3
6FA2	dang1
6FA3	huan3
6FA4	ze2
6FA5	xie4
6FA6	yu4
6FA7	li3
6FA8	shi4
6FA9	xue2
6FAA	ling2
6FAB	man4
6FAC	zi1
6FAD	yong1
6FAE	kuai4	hui4
6FAF	can4
6FB0	lian4
6FB1	dian4
6FB2	ye4
6FB3	ao4
6FB4	huan2
6FB5	lian4
6FB6	chan2
6FB7	man4
6FB8	dan3
6FB9	dan4
6FBA	yi4
6FBB	sui4
6FBC	pi4
6FBD	ju4
6FBE	ta4
6FBF	qin2
6FC0	ji1
6FC1	zhuo2
6FC2	lian2
6FC3	nong2
6FC4	guo1
6FC5	jin4
6FC6	fen2
6FC7	se4
6FC8	ji2
6FC9	sui1
6FCA	hui4
6FCB	chu3
6FCC	ta4
6FCD	song1
6FCE	ding3
6FCF	se4
6FD0	zhu3
6FD1	lai4
6FD2	bin1
6FD3	lian2
6FD4	mi3
6FD5	shi1
6FD6	shu4
6FD7	mi4
6FD8	ning4	neng4
6FD9	ying2
6FDA	ying2	xing2
6FDB	meng2
6FDC	jin4
6FDD	qi2
6FDE	bi4
6FDF	ji4
6FE0	hao2
6FE1	ru2
6FE2	zui3	cui4
6FE3	wo4
6FE4	tao1	tao2
6FE5	yin4
6FE6	yin3
6FE7	dui4
6FE8	ci2
6FE9	huo4
6FEA	jing4
6FEB	lan4
6FEC	jun4
6FED	ai4
6FEE	pu2
6FEF	zhuo2
6FF0	wei2
6FF1	bin1
6FF2	gu3
6FF3	qian2
6FF4	xing2
6FF5	bin1
6FF6	kuo4
6FF7	fei4
6FF8
6FF9	bin1
6FFA	jian4	jian1
6FFB	dui4	wei2
6FFC	luo4
6FFD	luo4
6FFE	lu:4
6FFF	li4
7000	you1
7001	yang4
7002	lu3
7003	si4
7004	jie2
7005	ying4	ying2
7006	du2
7007	wang3
7008	hui1
7009	xie4
700A	pan2
700B	shen3
700C	biao1
700D	chan2
700E	mie4
700F	liu2
7010	jian1
7011	pu4	bao4
7012	se4
7013	cheng2
7014	gu3
7015	bin1	pin2
7016	huo4
7017	xian4
7018	lu2
7019	qin1
701A	han4
701B	ying2
701C	rong2
701D	li4
701E	jing4
701F	xiao1
7020	ying2
7021	sui3
7022	wei2
7023	xie4
7024	huai2
7025	hao4
7026	zhu1
7027	long2	shuang1
7028	lai4
7029	dui4
702A	fan2
702B	hu2
702C	lai4
702D
702E
702F	ying2
7030	mi2
7031	ji4
7032	lian4
7033	jian4
7034	ying3
7035	fen4
7036	lin2
7037	yi4
7038	jian1
7039	yue4
703A	chan2
703B	dai4
703C	rang2	rang4
703D	jian3
703E	lan2
703F	fan2
7040	shuang4
7041	yuan1
7042	zhuo2
7043	feng1
7044	she4
7045	lei3
7046	lan2
7047	cong2
7048	qu2
7049	yong1
704A	qian2
704B	fa3
704C	guan4
704D	que4
704E	yan4
704F	hao4
7050
7051	sa3
7052	zan4
7053	luan2
7054	yan4
7055	li2
7056	mi3
7057	dan4
7058	tan1
7059	dang3
705A	jiao3
705B	chan3
705C
705D	hao4
705E	ba4
705F	zhu2
7060	lan3
7061	lan2
7062	nang3
7063	wan1
7064	luan2
7065	quan2
7066	xian1
7067	yan4
7068	gan4
7069	yan4
706A	yu4
706B	huo3
706C	huo3
706D	mie4
706E	guang1
706F	deng1
7070	hui1
7071	xiao1
7072	xiao1
7073	hu11
7074	hong2
7075	ling2
7076	zao4
7077	zhuan4
7078	jiu3
7079	zha4
707A	xie4
707B	chi4
707C	zhuo2
707D	zai1
707E	zai1
707F	can4
7080	yang2
7081	qi4
7082	zhong1
7083	fen2
7084	niu3
7085	jiong3	gui4
7086	wen2
7087	po4
7088	yi4
7089	lu2
708A	chui1	chui4
708B	pi1
708C	kai4
708D	pan4
708E	yan2
708F	kai4
7090	pang4
7091	mu4
7092	chao3
7093	liao4
7094	gui4	que1
7095	kang4
7096	dun4
7097	guang1
7098	xin1
7099	zhi4
709A	guang1
709B	xin1
709C	wei3
709D	qiang4
709E	bian4
709F	da2
70A0	xia2
70A1	zheng1
70A2	zhu2
70A3	ke3
70A4	zhao4
70A5	fu2
70A6	ba2
70A7	duo4
70A8	duo4
70A9	ling4
70AA	zhuo2
70AB	xuan4
70AC	ju4
70AD	tan4
70AE	pao4	bao1	pao2
70AF	jiong3
70B0	pao2
70B1	tai2
70B2	tai2
70B3	bing3
70B4	yang3
70B5	tong1	dong1
70B6	han1
70B7	zhu4
70B8	zha4	zha2
70B9	dian3
70BA	wei4	wei2
70BB	shi2
70BC	lian4
70BD	chi4
70BE	ping2
70BF
70C0	hu1
70C1	shuo4
70C2	lan4
70C3	ting1
70C4	jiao3
70C5	xu4
70C6	xing2
70C7	quan4
70C8	lie4
70C9	huan4
70CA	yang2	yang4
70CB	xiao1
70CC	xiu1
70CD	xian3
70CE	yin2
70CF	wu1	wu4
70D0	zhou1
70D1	yao2
70D2	shi4
70D3	wei1
70D4	tong2
70D5	tong2
70D6	zai1
70D7	kai4
70D8	hong1
70D9	luo4	lao4
70DA	xia2
70DB	zhu2
70DC	xuan3
70DD	zheng1
70DE	po4
70DF	yan1	yin1
70E0	hui3
70E1	guang1
70E2	zhe4
70E3	hui1
70E4	kao3
70E5
70E6	fan2
70E7	shao1
70E8	ye4
70E9	hui4
70EA
70EB	tang4
70EC	jin4
70ED	re4
70EE
70EF	xi1
70F0	fu2
70F1	jiong3
70F2	che4
70F3	pu3
70F4	jing3	ting1
70F5	zhuo2
70F6	ting3
70F7	wan2
70F8	hai3
70F9	peng1