module Symantic.Document
 ( module Symantic.Document.Lang
 , module Symantic.Document.Plain
 ) where
import Symantic.Document.Lang
import Symantic.Document.Plain