tokenize-0.1.0: Simple tokenizer for English text.

Index

ENLP.Tokenize
EitherListNLP.Tokenize
finalPunctuationNLP.Tokenize
initialPunctuationNLP.Tokenize
negativesNLP.Tokenize
punctuationNLP.Tokenize
runNLP.Tokenize
tokenizeNLP.Tokenize
TokenizerNLP.Tokenize
unENLP.Tokenize
urisNLP.Tokenize
whitespaceNLP.Tokenize