unicode-symbols-0.1.1.2: Unicode alternatives for common functions and operators

Data.IntSet.Unicode

Synopsis

Documentation

(∈) :: Int -> IntSet -> BoolSource

(∈) = member

U+2208, ELEMENT OF

(∉) :: Int -> IntSet -> BoolSource

(∉) = notMember

U+2209, NOT AN ELEMENT OF

(∅) :: IntSetSource

(∅) = empty

U+2205, EMPTY SET

(∪) :: IntSet -> IntSet -> IntSetSource

(∪) = union

U+222A, UNION

(∩) :: IntSet -> IntSet -> IntSetSource

(∩) = intersection

U+2229, INTERSECTION

(⊆) :: IntSet -> IntSet -> BoolSource

(⊆) = isSubsetOf

U+2286, SUBSET OF OR EQUAL TO

(⊇) :: IntSet -> IntSet -> BoolSource

(⊇) = flip (⊆)

U+2287, SUPERSET OF OR EQUAL TO

(⊈) :: IntSet -> IntSet -> BoolSource

x ⊈ y = (x ≢ y) ∧ (x ⊄ y)

U+2288, NEITHER A SUBSET OF NOR EQUAL TO

(⊉) :: IntSet -> IntSet -> BoolSource

x ⊉ y = (x ≢ y) ∧ (x ⊅ y)

U+2289, NEITHER A SUPERSET OF NOR EQUAL TO

(⊂) :: IntSet -> IntSet -> BoolSource

(⊂) = isProperSubsetOf

U+2282, SUBSET OF

(⊃) :: IntSet -> IntSet -> BoolSource

(⊃) = flip (⊂)

U+2283, SUPERSET OF

(⊄) :: IntSet -> IntSet -> BoolSource

x ⊄ y = not (x ⊂ y)

U+2284, NOT A SUBSET OF

(⊅) :: IntSet -> IntSet -> BoolSource

x ⊅ y = not (x ⊃ y)

U+2285, NOT A SUPERSET OF