xml2html-0.0.1: blaze-html instances for xml-enumerator types