xml2html-0.0.2: blaze-html instances for xml-enumerator types