yi-frontend-pango-0.16.0: Pango frontend for Yi editor

Index

Buffer 
1 (Type/Class)Yi.Frontend.Pango.Control
2 (Data Constructor)Yi.Frontend.Pango.Control
configurePangoYi.Config.Default.Pango
Control 
1 (Type/Class)Yi.Frontend.Pango.Control
2 (Data Constructor)Yi.Frontend.Pango.Control
controlIOYi.Frontend.Pango.Control
ControlM 
1 (Type/Class)Yi.Frontend.Pango.Control
2 (Data Constructor)Yi.Frontend.Pango.Control
controlYiYi.Frontend.Pango.Control
drawAreaYi.Frontend.Pango.Control
fBufRefYi.Frontend.Pango.Control
getBufferYi.Frontend.Pango.Control
getControlYi.Frontend.Pango.Control
getTextYi.Frontend.Pango.Control
Iter 
1 (Type/Class)Yi.Frontend.Pango.Control
2 (Data Constructor)Yi.Frontend.Pango.Control
iterFBufRefYi.Frontend.Pango.Control
keyTableYi.Frontend.Pango.Control
languageYi.Frontend.Pango.Control
layoutYi.Frontend.Pango.Control
liftYiYi.Frontend.Pango.Control
metricsYi.Frontend.Pango.Control
newBufferYi.Frontend.Pango.Control
newViewYi.Frontend.Pango.Control
pointYi.Frontend.Pango.Control
runControlYi.Frontend.Pango.Control
runControl''Yi.Frontend.Pango.Control
scrollWinYi.Frontend.Pango.Control
setBufferModeYi.Frontend.Pango.Control
setTextYi.Frontend.Pango.Control
shownTosYi.Frontend.Pango.Control
startYi.Frontend.Pango
startControlYi.Frontend.Pango.Control
startGtkHookYi.Frontend.Pango
tabCacheYi.Frontend.Pango.Control
View 
1 (Type/Class)Yi.Frontend.Pango.Control
2 (Data Constructor)Yi.Frontend.Pango.Control
viewFBufRefYi.Frontend.Pango.Control
viewsYi.Frontend.Pango.Control
windowRefYi.Frontend.Pango.Control
winMotionSignalYi.Frontend.Pango.Control
withCurrentBufferYi.Frontend.Pango.Control