Yi.Style.Monokai

monokaiTheme

Colours

monokaiYellowLight

monokaiYellowDark

monokaiYellow

monokaiPurpleLight

monokaiMagenta

monokaiGreyDark

monokaiGreen

monokaiGreyLight

monokaiGreyLightest

monokaiGreyDarkest

monokaiGrey

monokaiGreyDarker

monokaiBlueLight

monokaiPurple

monokaiGreenLight