Changelog for Allure-0.6.0.0

v0.6.0.0, aka 'Too much to tell'

v0.5.0.0, aka 'Halfway through space'

v0.4.101.1, aka 'Officially fun'

v0.4.100.0, aka 'The last interstellar thaw'

v0.4.99.0, aka 'Player escapes through airlock'

v0.4.14, aka 'Out of cosmic balance'

v0.4.12

v0.4.10

v0.4.8

v0.4.6.5

v0.4.6

v0.4.4

v0.4.3