Changelog for LambdaHack-0.9.4.0

v0.9.4.0

v0.9.3.0, aka 'Velvet smoking jacket'

v0.8.3.0

v0.8.1.2

v0.8.1.1

v0.8.1.0

v0.8.0.0, aka 'Explosive dashboard'

v0.7.1.0, aka 'Ancient troubles'

v0.7.0.0, aka 'The dice are cast'

v0.6.2.0, aka 'Zoom out'

v0.6.1.0, aka 'Breaking one rule at a time'

v0.6.0.0, aka 'Too much to tell'

v0.5.0.0, aka 'Halfway through space'

v0.4.101.0, aka 'Officially fun'

v0.4.100.0, aka 'The last thaw'

v0.4.99.0, aka 'Player escapes'

v0.2.14, aka 'Out of balance'

v0.2.12

v0.2.10

v0.2.8

v0.2.6.5

v0.2.6

v0.2.1

v0.2.0