ShellCheck-0.4.7: Shell script analysis tool

Safe HaskellNone
LanguageHaskell98

ShellCheck.Checks.ShellSupport

Documentation