aws-0.0.5: Amazon Web Services (AWS) for Haskell

Aws

Documentation

module Aws.Aws

module Aws.Debug

module Aws.Http

module Aws.Query

module Aws.Util

module Aws.Xml