kansas-lava-shake-0.3.0: Shake rules for building Kansas Lava projects

Safe HaskellNone
LanguageHaskell2010

Development.KansasLava.Shake

Documentation