XMonad.Layout.LayoutCombinators

Usage

Layout combinators

Combinators using DragPane vertical

(*||*)

(**||*)

(***||*)

(****||*)

(***||**)

(****||***)

(***||****)

(*||****)

(**||***)

(*||***)

(*||**)

Combinators using DragPane horizontal

(*//*)

(**//*)

(***//*)

(****//*)

(***//**)

(****//***)

(***//****)

(*//****)

(**//***)

(*//***)

(*//**)

Combinators using Tall (vertical)

(*|*)

(**|*)

(***|*)

(****|*)

(***|**)

(****|***)

(***|****)

(*|****)

(**|***)

(*|***)

(*|**)

Combinators using Mirror Tall (horizontal)

(*/*)

(**/*)

(***/*)

(****/*)

(***/**)

(****/***)

(***/****)

(*/****)

(**/***)

(*/***)

(*/**)

New layout choice combinator and JumpToLayout

(|||)

data JumpToLayout

Types

data NewSelect l1 l2 a