XMonad.Util.CustomKeys

Usage

customKeys

customKeysFrom