yavie-0.0.1: yet another visual editor

Yavie.Keybind.Vi

Documentation