HJScript-0.4.5: HJScript is a Haskell EDSL for writing JavaScript programs.Source codeContentsIndex
HJScript.DOM.Node
Synopsis
data Node = Node
class IsClass n => IsNode n where
castToNode :: JObject n -> JObject Node
castFromNode :: JObject Node -> JObject n
data NodeType
= NodeElement
| NodeAttribute
| NodeText
| NodeCDataSection
| NodeEntety
| NodeEntetyRef
| NodeProccInstr
| NodeComment
| NodeDocument
| NodeDocType
| NodeDocFrag
| NodeNotation
nodeTypeVal :: NodeType -> JInt
nodeName :: IsNode n => Exp n -> JString
nodeType :: IsNode n => Exp n -> JInt
nodeValue :: IsNode n => Exp n -> Var String
ownerDocument :: IsNode n => Exp n -> Exp Document
prefix :: IsNode n => Exp n -> Exp String
cloneNode :: IsNode n => JBool -> Exp n -> Exp n
Documentation
data Node Source
Constructors
Node
show/hide Instances
class IsClass n => IsNode n whereSource
Methods
castToNode :: JObject n -> JObject NodeSource
castFromNode :: JObject Node -> JObject nSource
show/hide Instances
data NodeType Source
Different node types
Constructors
NodeElement
NodeAttribute
NodeText
NodeCDataSection
NodeEntety
NodeEntetyRef
NodeProccInstr
NodeComment
NodeDocument
NodeDocType
NodeDocFrag
NodeNotation
nodeTypeVal :: NodeType -> JIntSource
nodeName :: IsNode n => Exp n -> JStringSource
nodeType :: IsNode n => Exp n -> JIntSource
nodeValue :: IsNode n => Exp n -> Var StringSource
ownerDocument :: IsNode n => Exp n -> Exp DocumentSource
prefix :: IsNode n => Exp n -> Exp StringSource
cloneNode :: IsNode n => JBool -> Exp n -> Exp nSource
Produced by Haddock version 2.4.2