Shrub-0.1.0.0: 4-way trie fuzzy search

Index

addShrubShrub
addShrubDegenShrub
BranchShrub
EmptyShrub
fromListShrub
fromListDegenShrub
LeafShrub
nubMaxShrub
perfMatch'Shrub
searchShrubShrub
searchShrub'Shrub
searchShrub''Shrub
searchShrub3Shrub
searchShrubCountShrub
searchShrubITShrub
searchShrubNEShrub
searchShrubPNShrub
searchShrubTKShrub
searchShrubTK2Shrub
searchShrubTK3Shrub
searchShrubTMShrub
searchShrubXFShrub
ShrubShrub
subtractMultipleShrub
subtractShrubDegenShrub