alg-0.2.13.1: Algebraic structures

Index

*Algebra
+Algebra
-Algebra
.&?¬Data.BitSet
/Algebra
<Relation.Binary.Comparison
<>Algebra
>Relation.Binary.Comparison
AbelianAlgebra
bitsData.BitSet
BitSet 
1 (Type/Class)Data.BitSet
2 (Data Constructor)Data.BitSet
commuteWithAlgebra
compareRelation.Binary.Comparison
EQRelation.Binary.Comparison
EqRelation.Binary.Comparison
GroupAlgebra
GTRelation.Binary.Comparison
IdempotentAlgebra
invertAlgebra
Lexical 
1 (Type/Class)Relation.Binary.Comparison
2 (Data Constructor)Relation.Binary.Comparison
LTRelation.Binary.Comparison
Max 
1 (Type/Class)Relation.Binary.Comparison
2 (Data Constructor)Relation.Binary.Comparison
maxRelation.Binary.Comparison
memptyAlgebra
Min 
1 (Type/Class)Relation.Binary.Comparison
2 (Data Constructor)Relation.Binary.Comparison
minRelation.Binary.Comparison
MonoidAlgebra
MonusRelation.Binary.Comparison
monusRelation.Binary.Comparison
OrdRelation.Binary.Comparison
OrderingRelation.Binary.Comparison
PartialEqRelation.Binary.Comparison
PartialOrdRelation.Binary.Comparison
PreordRelation.Binary.Comparison
rangeInclusiveData.BitSet
sconcatAlgebra
SemigroupAlgebra
stimesAlgebra
tryCompareRelation.Binary.Comparison
unLexicalRelation.Binary.Comparison
unMaxRelation.Binary.Comparison
unMinRelation.Binary.Comparison
×Algebra
Relation.Binary.Comparison
Relation.Binary.Comparison
Relation.Binary.Comparison
Relation.Binary.Comparison
Relation.Binary.Comparison