amazonka-route53-1.2.0: Amazon Route 53 SDK.

Index - E

EuCentral1Network.AWS.Route53.Types, Network.AWS.Route53
EuWest1Network.AWS.Route53.Types, Network.AWS.Route53