gogol-youtube-analytics-0.4.0: Google YouTube Analytics SDK.