i-0.1: Haskell interval types. Bounds checking.

Index

ClampI
clampI
DiscreteI
DivI
divI
div'I
downI
fromI
II
inhabitantI
IntervalI
IntervalCtxI
KnownI
knownI
known'I
KnownCtxI
LI
maxI
MaxII
MaxRI
MaxTI
minI
MinII
MinLI
MinTI
MinusI
minusI
minus'I
MultI
multI
mult'I
NegateI
negateI
negate'I
OneI
oneI
PlusI
plusI
plus'I
PredI
predI
pred'I
RI
recip'I
ShoveI
shoveI
singleI
SuccI
succI
succ'I
TI
unsafeI
unsafestI
unwrapI
UpI
upI
WithI
withI
wrapI
ZeroI
zeroI