{-# LANGUAGE DeriveDataTypeable #-}
{-# LANGUAGE ScopedTypeVariables #-}
{-# LANGUAGE FlexibleInstances #-}
{-# LANGUAGE RankNTypes #-}
{-# LANGUAGE TypeFamilies #-}
{-# LANGUAGE MultiParamTypeClasses #-}
{-# LANGUAGE CPP #-}
#if defined(__GLASGOW_HASKELL__) && __GLASGOW_HASKELL__ >= 702
{-# LANGUAGE Trustworthy #-}
{-# LANGUAGE DeriveGeneric #-}
#endif

#ifndef MIN_VERSION_vector
#define MIN_VERSION_vector(x,y,z) 1
#endif

#ifndef MIN_VERSION_transformers
#define MIN_VERSION_transformers(x,y,z) 1
#endif
-----------------------------------------------------------------------------
-- |
-- Copyright  : (C) 2012-2015 Edward Kmett
-- License   : BSD-style (see the file LICENSE)
--
-- Maintainer : Edward Kmett <ekmett@gmail.com>
-- Stability  : experimental
-- Portability : non-portable
--
-- 4-D Vectors
----------------------------------------------------------------------------
module Linear.V4
 ( V4(..)
 , vector, point, normalizePoint
 , R1(..)
 , R2(..)
 , _yx
 , R3(..)
 , _xz, _yz, _zx, _zy
 , _xzy, _yxz, _yzx, _zxy, _zyx
 , R4(..)
 , _xw, _yw, _zw, _wx, _wy, _wz
 , _xyw, _xzw, _xwy, _xwz, _yxw, _yzw, _ywx, _ywz, _zxw, _zyw, _zwx, _zwy
 , _wxy, _wxz, _wyx, _wyz, _wzx, _wzy
 , _xywz, _xzyw, _xzwy, _xwyz, _xwzy, _yxzw , _yxwz, _yzxw, _yzwx, _ywxz
 , _ywzx, _zxyw, _zxwy, _zyxw, _zywx, _zwxy, _zwyx, _wxyz, _wxzy, _wyxz
 , _wyzx, _wzxy, _wzyx
 , ex, ey, ez, ew
 ) where

import Control.Applicative
import Control.DeepSeq (NFData(rnf))
import Control.Monad (liftM)
import Control.Monad.Fix
import Control.Monad.Zip
import Control.Lens hiding ((<.>))
import Data.Binary as Binary
import Data.Bytes.Serial
import Data.Data
import Data.Distributive
import Data.Foldable
import Data.Functor.Bind
import Data.Functor.Classes
import Data.Functor.Rep
import Data.Hashable
import Data.Semigroup
import Data.Semigroup.Foldable
import Data.Serialize as Cereal
import Foreign.Ptr (castPtr)
import Foreign.Storable (Storable(..))
import GHC.Arr (Ix(..))
#if defined(__GLASGOW_HASKELL__) && __GLASGOW_HASKELL__ >= 702
import GHC.Generics (Generic)
#endif
#if defined(__GLASGOW_HASKELL__) && __GLASGOW_HASKELL__ >= 706
import GHC.Generics (Generic1)
#endif
import qualified Data.Vector.Generic.Mutable as M
import qualified Data.Vector.Generic as G
import qualified Data.Vector.Unboxed.Base as U
import Linear.Epsilon
import Linear.Metric
import Linear.V2
import Linear.V3
import Linear.Vector

{-# ANN module "HLint: ignore Reduce duplication" #-}

-- | A 4-dimensional vector.
data V4 a = V4 !a !a !a !a deriving (Eq,Ord,Show,Read,Data,Typeable
#if defined(__GLASGOW_HASKELL__) && __GLASGOW_HASKELL__ >= 702
                  ,Generic
#endif
#if defined(__GLASGOW_HASKELL__) && __GLASGOW_HASKELL__ >= 706
                  ,Generic1
#endif
                  )

instance Functor V4 where
 fmap f (V4 a b c d) = V4 (f a) (f b) (f c) (f d)
 {-# INLINE fmap #-}
 a <$ _ = V4 a a a a
 {-# INLINE (<$) #-}

instance Foldable V4 where
 foldMap f (V4 a b c d) = f a `mappend` f b `mappend` f c `mappend` f d
 {-# INLINE foldMap #-}

instance Traversable V4 where
 traverse f (V4 a b c d) = V4 <$> f a <*> f b <*> f c <*> f d
 {-# INLINE traverse #-}

instance Foldable1 V4 where
 foldMap1 f (V4 a b c d) = f a <> f b <> f c <> f d
 {-# INLINE foldMap1 #-}

instance Traversable1 V4 where
 traverse1 f (V4 a b c d) = V4 <$> f a <.> f b <.> f c <.> f d
 {-# INLINE traverse1 #-}

instance Applicative V4 where
 pure a = V4 a a a a
 {-# INLINE pure #-}
 V4 a b c d <*> V4 e f g h = V4 (a e) (b f) (c g) (d h)
 {-# INLINE (<*>) #-}

instance Apply V4 where
 V4 a b c d <.> V4 e f g h = V4 (a e) (b f) (c g) (d h)
 {-# INLINE (<.>) #-}

instance Additive V4 where
 zero = pure 0
 {-# INLINE zero #-}
 liftU2 = liftA2
 {-# INLINE liftU2 #-}
 liftI2 = liftA2
 {-# INLINE liftI2 #-}

instance Bind V4 where
 V4 a b c d >>- f = V4 a' b' c' d' where
  V4 a' _ _ _ = f a
  V4 _ b' _ _ = f b
  V4 _ _ c' _ = f c
  V4 _ _ _ d' = f d
 {-# INLINE (>>-) #-}

instance Monad V4 where
 return a = V4 a a a a
 {-# INLINE return #-}
 V4 a b c d >>= f = V4 a' b' c' d' where
  V4 a' _ _ _ = f a
  V4 _ b' _ _ = f b
  V4 _ _ c' _ = f c
  V4 _ _ _ d' = f d
 {-# INLINE (>>=) #-}

instance Num a => Num (V4 a) where
 (+) = liftA2 (+)
 {-# INLINE (+) #-}
 (*) = liftA2 (*)
 {-# INLINE (-) #-}
 (-) = liftA2 (-)
 {-# INLINE (*) #-}
 negate = fmap negate
 {-# INLINE negate #-}
 abs = fmap abs
 {-# INLINE abs #-}
 signum = fmap signum
 {-# INLINE signum #-}
 fromInteger = pure . fromInteger
 {-# INLINE fromInteger #-}

instance Fractional a => Fractional (V4 a) where
 recip = fmap recip
 {-# INLINE recip #-}
 (/) = liftA2 (/)
 {-# INLINE (/) #-}
 fromRational = pure . fromRational
 {-# INLINE fromRational #-}

instance Floating a => Floating (V4 a) where
  pi = pure pi
  {-# INLINE pi #-}
  exp = fmap exp
  {-# INLINE exp #-}
  sqrt = fmap sqrt
  {-# INLINE sqrt #-}
  log = fmap log
  {-# INLINE log #-}
  (**) = liftA2 (**)
  {-# INLINE (**) #-}
  logBase = liftA2 logBase
  {-# INLINE logBase #-}
  sin = fmap sin
  {-# INLINE sin #-}
  tan = fmap tan
  {-# INLINE tan #-}
  cos = fmap cos
  {-# INLINE cos #-}
  asin = fmap asin
  {-# INLINE asin #-}
  atan = fmap atan
  {-# INLINE atan #-}
  acos = fmap acos
  {-# INLINE acos #-}
  sinh = fmap sinh
  {-# INLINE sinh #-}
  tanh = fmap tanh
  {-# INLINE tanh #-}
  cosh = fmap cosh
  {-# INLINE cosh #-}
  asinh = fmap asinh
  {-# INLINE asinh #-}
  atanh = fmap atanh
  {-# INLINE atanh #-}
  acosh = fmap acosh
  {-# INLINE acosh #-}

instance Metric V4 where
 dot (V4 a b c d) (V4 e f g h) = a * e + b * f + c * g + d * h
 {-# INLINE dot #-}

instance Distributive V4 where
 distribute f = V4 (fmap (\(V4 x _ _ _) -> x) f)
          (fmap (\(V4 _ y _ _) -> y) f)
          (fmap (\(V4 _ _ z _) -> z) f)
          (fmap (\(V4 _ _ _ w) -> w) f)
 {-# INLINE distribute #-}

instance Hashable a => Hashable (V4 a) where
 hashWithSalt s (V4 a b c d) = s `hashWithSalt` a `hashWithSalt` b `hashWithSalt` c `hashWithSalt` d
 {-# INLINE hashWithSalt #-}

-- | A space that distinguishes orthogonal basis vectors '_x', '_y', '_z', '_w'. (It may have more.)
class R3 t => R4 t where
 -- |
 -- >>> V4 1 2 3 4 ^._w
 -- 4
 _w :: Lens' (t a) a
 _xyzw :: Lens' (t a) (V4 a)

_xw, _yw, _zw, _wx, _wy, _wz :: R4 t => Lens' (t a) (V2 a)
_xw f = _xyzw $ \(V4 a b c d) -> f (V2 a d) <&> \(V2 a' d') -> V4 a' b c d'
{-# INLINE _xw #-}

_yw f = _xyzw $ \(V4 a b c d) -> f (V2 b d) <&> \(V2 b' d') -> V4 a b' c d'
{-# INLINE _yw #-}

_zw f = _xyzw $ \(V4 a b c d) -> f (V2 c d) <&> \(V2 c' d') -> V4 a b c' d'
{-# INLINE _zw #-}

_wx f = _xyzw $ \(V4 a b c d) -> f (V2 d a) <&> \(V2 d' a') -> V4 a' b c d'
{-# INLINE _wx #-}

_wy f = _xyzw $ \(V4 a b c d) -> f (V2 d b) <&> \(V2 d' b') -> V4 a b' c d'
{-# INLINE _wy #-}

_wz f = _xyzw $ \(V4 a b c d) -> f (V2 d c) <&> \(V2 d' c') -> V4 a b c' d'
{-# INLINE _wz #-}

_xyw, _xzw, _xwy, _xwz, _yxw, _yzw, _ywx, _ywz, _zxw, _zyw, _zwx, _zwy, _wxy, _wxz, _wyx, _wyz, _wzx, _wzy :: R4 t => Lens' (t a) (V3 a)
_xyw f = _xyzw $ \(V4 a b c d) -> f (V3 a b d) <&> \(V3 a' b' d') -> V4 a' b' c d'
{-# INLINE _xyw #-}

_xzw f = _xyzw $ \(V4 a b c d) -> f (V3 a c d) <&> \(V3 a' c' d') -> V4 a' b c' d'
{-# INLINE _xzw #-}

_xwy f = _xyzw $ \(V4 a b c d) -> f (V3 a d b) <&> \(V3 a' d' b') -> V4 a' b' c d'
{-# INLINE _xwy #-}

_xwz f = _xyzw $ \(V4 a b c d) -> f (V3 a d c) <&> \(V3 a' d' c') -> V4 a' b c' d'
{-# INLINE _xwz #-}

_yxw f = _xyzw $ \(V4 a b c d) -> f (V3 b a d) <&> \(V3 b' a' d') -> V4 a' b' c d'
{-# INLINE _yxw #-}

_yzw f = _xyzw $ \(V4 a b c d) -> f (V3 b c d) <&> \(V3 b' c' d') -> V4 a b' c' d'
{-# INLINE _yzw #-}

_ywx f = _xyzw $ \(V4 a b c d) -> f (V3 b d a) <&> \(V3 b' d' a') -> V4 a' b' c d'
{-# INLINE _ywx #-}

_ywz f = _xyzw $ \(V4 a b c d) -> f (V3 b d c) <&> \(V3 b' d' c') -> V4 a b' c' d'
{-# INLINE _ywz #-}

_zxw f = _xyzw $ \(V4 a b c d) -> f (V3 c a d) <&> \(V3 c' a' d') -> V4 a' b c' d'
{-# INLINE _zxw #-}

_zyw f = _xyzw $ \(V4 a b c d) -> f (V3 c b d) <&> \(V3 c' b' d') -> V4 a b' c' d'
{-# INLINE _zyw #-}

_zwx f = _xyzw $ \(V4 a b c d) -> f (V3 c d a) <&> \(V3 c' d' a') -> V4 a' b c' d'
{-# INLINE _zwx #-}

_zwy f = _xyzw $ \(V4 a b c d) -> f (V3 c d b) <&> \(V3 c' d' b') -> V4 a b' c' d'
{-# INLINE _zwy #-}

_wxy f = _xyzw $ \(V4 a b c d) -> f (V3 d a b) <&> \(V3 d' a' b') -> V4 a' b' c d'
{-# INLINE _wxy #-}

_wxz f = _xyzw $ \(V4 a b c d) -> f (V3 d a c) <&> \(V3 d' a' c') -> V4 a' b c' d'
{-# INLINE _wxz #-}

_wyx f = _xyzw $ \(V4 a b c d) -> f (V3 d b a) <&> \(V3 d' b' a') -> V4 a' b' c d'
{-# INLINE _wyx #-}

_wyz f = _xyzw $ \(V4 a b c d) -> f (V3 d b c) <&> \(V3 d' b' c') -> V4 a b' c' d'
{-# INLINE _wyz #-}

_wzx f = _xyzw $ \(V4 a b c d) -> f (V3 d c a) <&> \(V3 d' c' a') -> V4 a' b c' d'
{-# INLINE _wzx #-}

_wzy f = _xyzw $ \(V4 a b c d) -> f (V3 d c b) <&> \(V3 d' c' b') -> V4 a b' c' d'
{-# INLINE _wzy #-}

_xywz, _xzyw, _xzwy, _xwyz, _xwzy, _yxzw , _yxwz, _yzxw, _yzwx, _ywxz
 , _ywzx, _zxyw, _zxwy, _zyxw, _zywx, _zwxy, _zwyx, _wxyz, _wxzy, _wyxz
 , _wyzx, _wzxy, _wzyx :: R4 t => Lens' (t a) (V4 a)
_xywz f = _xyzw $ \(V4 a b c d) -> f (V4 a b d c) <&> \(V4 a' b' d' c') -> V4 a' b' c' d'
{-# INLINE _xywz #-}

_xzyw f = _xyzw $ \(V4 a b c d) -> f (V4 a c b d) <&> \(V4 a' c' b' d') -> V4 a' b' c' d'
{-# INLINE _xzyw #-}

_xzwy f = _xyzw $ \(V4 a b c d) -> f (V4 a c d b) <&> \(V4 a' c' d' b') -> V4 a' b' c' d'
{-# INLINE _xzwy #-}

_xwyz f = _xyzw $ \(V4 a b c d) -> f (V4 a d b c) <&> \(V4 a' d' b' c') -> V4 a' b' c' d'
{-# INLINE _xwyz #-}

_xwzy f = _xyzw $ \(V4 a b c d) -> f (V4 a d c b) <&> \(V4 a' d' c' b') -> V4 a' b' c' d'
{-# INLINE _xwzy #-}

_yxzw f = _xyzw $ \(V4 a b c d) -> f (V4 b a c d) <&> \(V4 b' a' c' d') -> V4 a' b' c' d'
{-# INLINE _yxzw #-}

_yxwz f = _xyzw $ \(V4 a b c d) -> f (V4 b a d c) <&> \(V4 b' a' d' c') -> V4 a' b' c' d'
{-# INLINE _yxwz #-}

_yzxw f = _xyzw $ \(V4 a b c d) -> f (V4 b c a d) <&> \(V4 b' c' a' d') -> V4 a' b' c' d'
{-# INLINE _yzxw #-}

_yzwx f = _xyzw $ \(V4 a b c d) -> f (V4 b c d a) <&> \(V4 b' c' d' a') -> V4 a' b' c' d'
{-# INLINE _yzwx #-}

_ywxz f = _xyzw $ \(V4 a b c d) -> f (V4 b d a c) <&> \(V4 b' d' a' c') -> V4 a' b' c' d'
{-# INLINE _ywxz #-}

_ywzx f = _xyzw $ \(V4 a b c d) -> f (V4 b d c a) <&> \(V4 b' d' c' a') -> V4 a' b' c' d'
{-# INLINE _ywzx #-}

_zxyw f = _xyzw $ \(V4 a b c d) -> f (V4 c a b d) <&> \(V4 c' a' b' d') -> V4 a' b' c' d'
{-# INLINE _zxyw #-}

_zxwy f = _xyzw $ \(V4 a b c d) -> f (V4 c a d b) <&> \(V4 c' a' d' b') -> V4 a' b' c' d'
{-# INLINE _zxwy #-}

_zyxw f = _xyzw $ \(V4 a b c d) -> f (V4 c b a d) <&> \(V4 c' b' a' d') -> V4 a' b' c' d'
{-# INLINE _zyxw #-}

_zywx f = _xyzw $ \(V4 a b c d) -> f (V4 c b d a) <&> \(V4 c' b' d' a') -> V4 a' b' c' d'
{-# INLINE _zywx #-}

_zwxy f = _xyzw $ \(V4 a b c d) -> f (V4 c d a b) <&> \(V4 c' d' a' b') -> V4 a' b' c' d'
{-# INLINE _zwxy #-}

_zwyx f = _xyzw $ \(V4 a b c d) -> f (V4 c d b a) <&> \(V4 c' d' b' a') -> V4 a' b' c' d'
{-# INLINE _zwyx #-}

_wxyz f = _xyzw $ \(V4 a b c d) -> f (V4 d a b c) <&> \(V4 d' a' b' c') -> V4 a' b' c' d'
{-# INLINE _wxyz #-}

_wxzy f = _xyzw $ \(V4 a b c d) -> f (V4 d a c b) <&> \(V4 d' a' c' b') -> V4 a' b' c' d'
{-# INLINE _wxzy #-}

_wyxz f = _xyzw $ \(V4 a b c d) -> f (V4 d b a c) <&> \(V4 d' b' a' c') -> V4 a' b' c' d'
{-# INLINE _wyxz #-}

_wyzx f = _xyzw $ \(V4 a b c d) -> f (V4 d b c a) <&> \(V4 d' b' c' a') -> V4 a' b' c' d'
{-# INLINE _wyzx #-}

_wzxy f = _xyzw $ \(V4 a b c d) -> f (V4 d c a b) <&> \(V4 d' c' a' b') -> V4 a' b' c' d'
{-# INLINE _wzxy #-}

_wzyx f = _xyzw $ \(V4 a b c d) -> f (V4 d c b a) <&> \(V4 d' c' b' a') -> V4 a' b' c' d'
{-# INLINE _wzyx #-}

ew :: R4 t => E t
ew = E _w

instance R1 V4 where
 _x f (V4 a b c d) = (\a' -> V4 a' b c d) <$> f a
 {-# INLINE _x #-}

instance R2 V4 where
 _y f (V4 a b c d) = (\b' -> V4 a b' c d) <$> f b
 {-# INLINE _y #-}
 _xy f (V4 a b c d) = (\(V2 a' b') -> V4 a' b' c d) <$> f (V2 a b)
 {-# INLINE _xy #-}

instance R3 V4 where
 _z f (V4 a b c d) = (\c' -> V4 a b c' d) <$> f c
 {-# INLINE _z #-}
 _xyz f (V4 a b c d) = (\(V3 a' b' c') -> V4 a' b' c' d) <$> f (V3 a b c)
 {-# INLINE _xyz #-}

instance R4 V4 where
 _w f (V4 a b c d) = V4 a b c <$> f d
 {-# INLINE _w #-}
 _xyzw = id
 {-# INLINE _xyzw #-}

instance Storable a => Storable (V4 a) where
 sizeOf _ = 4 * sizeOf (undefined::a)
 {-# INLINE sizeOf #-}
 alignment _ = alignment (undefined::a)
 {-# INLINE alignment #-}
 poke ptr (V4 x y z w) = do poke ptr' x
               pokeElemOff ptr' 1 y
               pokeElemOff ptr' 2 z
               pokeElemOff ptr' 3 w
  where ptr' = castPtr ptr
 {-# INLINE poke #-}
 peek ptr = V4 <$> peek ptr' <*> peekElemOff ptr' 1
        <*> peekElemOff ptr' 2 <*> peekElemOff ptr' 3
  where ptr' = castPtr ptr
 {-# INLINE peek #-}

-- | Convert a 3-dimensional affine vector into a 4-dimensional homogeneous vector,
-- i.e. sets the @w@ coordinate to 0.
vector :: Num a => V3 a -> V4 a
vector (V3 a b c) = V4 a b c 0
{-# INLINE vector #-}

-- | Convert a 3-dimensional affine point into a 4-dimensional homogeneous vector,
-- i.e. sets the @w@ coordinate to 1.
point :: Num a => V3 a -> V4 a
point (V3 a b c) = V4 a b c 1
{-# INLINE point #-}

-- | Convert 4-dimensional projective coordinates to a 3-dimensional
-- point. This operation may be denoted, @euclidean [x:y:z:w] = (x\/w,
-- y\/w, z\/w)@ where the projective, homogenous, coordinate
-- @[x:y:z:w]@ is one of many associated with a single point @(x\/w,
-- y\/w, z\/w)@.
normalizePoint :: Fractional a => V4 a -> V3 a
normalizePoint (V4 a b c w) = (1/w) *^ V3 a b c
{-# INLINE normalizePoint #-}

instance Epsilon a => Epsilon (V4 a) where
 nearZero = nearZero . quadrance
 {-# INLINE nearZero #-}

instance Ix a => Ix (V4 a) where
 {-# SPECIALISE instance Ix (V4 Int) #-}

 range (V4 l1 l2 l3 l4,V4 u1 u2 u3 u4) =
  [V4 i1 i2 i3 i4 | i1 <- range (l1,u1)
          , i2 <- range (l2,u2)
          , i3 <- range (l3,u3)
          , i4 <- range (l4,u4)
          ]
 {-# INLINE range #-}

 unsafeIndex (V4 l1 l2 l3 l4,V4 u1 u2 u3 u4) (V4 i1 i2 i3 i4) =
  unsafeIndex (l4,u4) i4 + unsafeRangeSize (l4,u4) * (
  unsafeIndex (l3,u3) i3 + unsafeRangeSize (l3,u3) * (
  unsafeIndex (l2,u2) i2 + unsafeRangeSize (l2,u2) *
  unsafeIndex (l1,u1) i1))
 {-# INLINE unsafeIndex #-}

 inRange (V4 l1 l2 l3 l4,V4 u1 u2 u3 u4) (V4 i1 i2 i3 i4) =
  inRange (l1,u1) i1 && inRange (l2,u2) i2 &&
  inRange (l3,u3) i3 && inRange (l4,u4) i4
 {-# INLINE inRange #-}

instance Representable V4 where
 type Rep V4 = E V4
 tabulate f = V4 (f ex) (f ey) (f ez) (f ew)
 {-# INLINE tabulate #-}
 index xs (E l) = view l xs
 {-# INLINE index #-}

instance FunctorWithIndex (E V4) V4 where
 imap f (V4 a b c d) = V4 (f ex a) (f ey b) (f ez c) (f ew d)
 {-# INLINE imap #-}

instance FoldableWithIndex (E V4) V4 where
 ifoldMap f (V4 a b c d) = f ex a `mappend` f ey b `mappend` f ez c `mappend` f ew d
 {-# INLINE ifoldMap #-}

instance TraversableWithIndex (E V4) V4 where
 itraverse f (V4 a b c d) = V4 <$> f ex a <*> f ey b <*> f ez c <*> f ew d
 {-# INLINE itraverse #-}

type instance Index (V4 a) = E V4
type instance IxValue (V4 a) = a

instance Ixed (V4 a) where
 ix = el

instance Each (V4 a) (V4 b) a b where
 each = traverse

data instance U.Vector  (V4 a) = V_V4 {-# UNPACK #-} !Int !(U.Vector  a)
data instance U.MVector s (V4 a) = MV_V4 {-# UNPACK #-} !Int !(U.MVector s a)
instance U.Unbox a => U.Unbox (V4 a)

instance U.Unbox a => M.MVector U.MVector (V4 a) where
 basicLength (MV_V4 n _) = n
 basicUnsafeSlice m n (MV_V4 _ v) = MV_V4 n (M.basicUnsafeSlice (4*m) (4*n) v)
 basicOverlaps (MV_V4 _ v) (MV_V4 _ u) = M.basicOverlaps v u
 basicUnsafeNew n = liftM (MV_V4 n) (M.basicUnsafeNew (4*n))
 basicUnsafeRead (MV_V4 _ v) i =
  do let o = 4*i
    x <- M.basicUnsafeRead v o
    y <- M.basicUnsafeRead v (o+1)
    z <- M.basicUnsafeRead v (o+2)
    w <- M.basicUnsafeRead v (o+3)
    return (V4 x y z w)
 basicUnsafeWrite (MV_V4 _ v) i (V4 x y z w) =
  do let o = 4*i
    M.basicUnsafeWrite v o   x
    M.basicUnsafeWrite v (o+1) y
    M.basicUnsafeWrite v (o+2) z
    M.basicUnsafeWrite v (o+3) w
#if MIN_VERSION_vector(0,11,0)
 basicInitialize (MV_V4 _ v) = M.basicInitialize v
#endif

instance U.Unbox a => G.Vector U.Vector (V4 a) where
 basicUnsafeFreeze (MV_V4 n v) = liftM ( V_V4 n) (G.basicUnsafeFreeze v)
 basicUnsafeThaw  ( V_V4 n v) = liftM (MV_V4 n) (G.basicUnsafeThaw  v)
 basicLength    ( V_V4 n _) = n
 basicUnsafeSlice m n (V_V4 _ v) = V_V4 n (G.basicUnsafeSlice (4*m) (4*n) v)
 basicUnsafeIndexM (V_V4 _ v) i =
  do let o = 4*i
    x <- G.basicUnsafeIndexM v o
    y <- G.basicUnsafeIndexM v (o+1)
    z <- G.basicUnsafeIndexM v (o+2)
    w <- G.basicUnsafeIndexM v (o+3)
    return (V4 x y z w)

instance MonadZip V4 where
 mzipWith = liftA2

instance MonadFix V4 where
 mfix f = V4 (let V4 a _ _ _ = f a in a)
       (let V4 _ a _ _ = f a in a)
       (let V4 _ _ a _ = f a in a)
       (let V4 _ _ _ a = f a in a)

instance Bounded a => Bounded (V4 a) where
 minBound = pure minBound
 {-# INLINE minBound #-}
 maxBound = pure maxBound
 {-# INLINE maxBound #-}

instance NFData a => NFData (V4 a) where
 rnf (V4 a b c d) = rnf a `seq` rnf b `seq` rnf c `seq` rnf d

instance Serial1 V4 where
 serializeWith = traverse_
 deserializeWith k = V4 <$> k <*> k <*> k <*> k

instance Serial a => Serial (V4 a) where
 serialize = serializeWith serialize
 deserialize = deserializeWith deserialize

instance Binary a => Binary (V4 a) where
 put = serializeWith Binary.put
 get = deserializeWith Binary.get

instance Serialize a => Serialize (V4 a) where
 put = serializeWith Cereal.put
 get = deserializeWith Cereal.get

#if (MIN_VERSION_transformers(0,5,0)) || !(MIN_VERSION_transformers(0,4,0))
instance Eq1 V4 where
 liftEq k (V4 a b c d) (V4 e f g h) = k a e && k b f && k c g && k d h
instance Ord1 V4 where
 liftCompare k (V4 a b c d) (V4 e f g h) = k a e `mappend` k b f `mappend` k c g `mappend` k d h
instance Read1 V4 where
 liftReadsPrec k _ z = readParen (z > 10) $ \r ->
   [ (V4 a b c d, r5)
   | ("V4",r1) <- lex r
   , (a,r2) <- k 11 r1
   , (b,r3) <- k 11 r2
   , (c,r4) <- k 11 r3
   , (d,r5) <- k 11 r4
   ]
instance Show1 V4 where
 liftShowsPrec f _ z (V4 a b c d) = showParen (z > 10) $
   showString "V4 " . f 11 a . showChar ' ' . f 11 b . showChar ' ' . f 11 c . showChar ' ' . f 11 d
#else
instance Eq1 V4 where eq1 = (==)
instance Ord1 V4 where compare1 = compare
instance Show1 V4 where showsPrec1 = showsPrec
instance Read1 V4 where readsPrec1 = readsPrec
#endif