pointless-fun-1.1.0.8: Some common point-free combinators.

Index

!~>Data.Function.Pointless
$::Data.Function.Pointless
.!Data.Function.Pointless
.:Data.Function.Pointless
.^Data.Function.Pointless
~>Data.Function.Pointless