rethinkdb-1.8.0.5: RethinkDB driver for Haskell

Safe HaskellNone

Database.RethinkDB.Protobuf.Ql2.Response.ResponseType

Documentation