ron-rdt-0.10: Replicated Data Types (RON-RDT)

Index

addFieldValueRON.Data.ORSet
addRefRON.Data.ORSet
addValueRON.Data.ORSet
applyPatchesRON.Data
assignField 
1 (Function)RON.Data.LWW
2 (Function)RON.Data.ORSet
DayRON.Data.Time
editRON.Data.RGA
editTextRON.Data.RGA
encodingRON.Data
evalObjectStateRON.Data
evalObjectState_RON.Data
execObjectStateRON.Data
execObjectState_RON.Data
findAnyAliveRON.Data.ORSet
findAnyAlive'RON.Data.ORSet
fromPayloadRON.Data
fromRonRON.Data
getAliveIndicesRON.Data.RGA
getFieldObjectRON.Data.ORSet
getListRON.Data.RGA
getObjectStateChunkRON.Data
getTextRON.Data.RGA
insertRON.Data.RGA
insertAfterRON.Data.RGA
insertAtBeginRON.Data.RGA
insertTextRON.Data.RGA
insertTextAfterRON.Data.RGA
insertTextAtBeginRON.Data.RGA
LwwRep 
1 (Type/Class)RON.Data.LWW
2 (Data Constructor)RON.Data.LWW
lwwTypeRON.Data.LWW
MonadObjectStateRON.Data
newFromListRON.Data.RGA
newFromTextRON.Data.RGA
newObjectRON.Data
newObjectFrameRON.Data
newObjectFrameWithRON.Data
newRonRON.Data
newStruct 
1 (Function)RON.Data.LWW
2 (Function)RON.Data.ORSet
objectEncodingRON.Data
ObjectStateTRON.Data
ORSet 
1 (Type/Class)RON.Data.ORSet
2 (Data Constructor)RON.Data.ORSet
ORSetItem 
1 (Type/Class)RON.Data.ORSet
2 (Data Constructor)RON.Data.ORSet
ORSetMapRON.Data.ORSet
ORSetRep 
1 (Type/Class)RON.Data.ORSet
2 (Data Constructor)RON.Data.ORSet
payloadEncodingRON.Data
rconcatRON.Data
readFieldRON.Data.LWW
readObjectRON.Data
reduceObjectRON.Data
reduceStateFrameRON.Data
reduceUnappliedPatchesRON.Data
reduceWireFrameRON.Data
ReducibleRON.Data
reducibleOpTypeRON.Data
removeRON.Data.RGA
removeFieldValueRON.Data.ORSet
removeFieldValueIfRON.Data.ORSet
removeObjectIfRON.Data.ORSet
removeRefRON.Data.ORSet
removeValueRON.Data.ORSet
RepRON.Data
ReplicatedRON.Data
ReplicatedAsObjectRON.Data
ReplicatedAsPayloadRON.Data
RGA 
1 (Type/Class)RON.Data.RGA
2 (Data Constructor)RON.Data.RGA
RgaRepRON.Data.RGA
RgaStringRON.Data.RGA
rgaTypeRON.Data.RGA
runObjectStateRON.Data
runObjectState_RON.Data
stateFromChunkRON.Data
stateFromWireChunkRON.Data
stateToChunkRON.Data
stateToWireChunkRON.Data
toListRON.Data.RGA
toPayloadRON.Data
toTextRON.Data.RGA
VersionVectorRON.Data.VersionVector
viewField 
1 (Function)RON.Data.LWW
2 (Function)RON.Data.ORSet
viewFieldLWWRON.Data.ORSet
viewFieldMaxRON.Data.ORSet
viewFieldMinRON.Data.ORSet
viewFieldSetRON.Data.ORSet
zoomFieldRON.Data.LWW
zoomFieldObjectRON.Data.ORSet
zoomItemRON.Data.ORSet